SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Development of ICT Competencies I - LPED88
Title: Rozvoj ICT kompetencí studentů učitelství I.
Guaranteed by: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0248
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (16.11.2014)
Cílem kurzu je rozvoj profesních kompetencí studentů učitelství, nezbytných pro smysluplné využívání moderních informačních technologií ve výuce společenskovědních předmětů na základní a střední škole. Nedílnou součástí cíle kurzu je seznámit studenty s možnostmi a mezemi využívání didaktických nástrojů digitální třídy v jednotlivých fázích vyučovací hodiny a přípravy na výuku. Kurz je obsahově zaměřen na porozumění didaktickým aspektům práce s ICT ve výuce a v procesu přípravy na výuku. Jedná se o porozumění didaktickým aspektům práce s počítačem, internetem, interaktivní tabulí a interaktivním vzdělávacím obsahem. Studenti se seznámí s interaktivními učebnicemi, možnostmi jejich využití ve výuce i mimo ni. Hlavní a nedílnou součástí kurzu je nácvik práce s interaktivní tabulí, tablety a dalšími prostředky ICT.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.07.2014)
Obsah kurzu:
Aktuální problémy mediálního a informačního vzdělávání

Didaktické aspekty práce s ICT na ZŠ a SŠ

Rozvíjení znalostí a dovedností smysluplně využívat ve výuce počítač, internet, interaktivní tabuli, tablety

Didaktické aspekty práce s interaktivním vzdělávacím obsahem - multimediální elektronické interaktivní učebnice

Nácvik práce s interaktivní tabulí a učebnicí

Náslechy ve výuce na ZŠ a SŠ s využitím ICT s následnou reflexí

Literature - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (16.11.2014)
Odborná literatura:

• SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Grada, 2008.

• SKALKOVÁ, J.: Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2004.

• PRŮCHA, J.: Moderní vzdělávací technologie. Praha: VŠJAK, 2003.

• ČERNOCHOVÁ, M.: Příprava budoucích eUčitelů na eInstruction. Kladno: AISIS, 2003.

• NEUMAJER, O.: ICT kompetence učitelů. Disertační práce. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007.

• ZOUNEK,J. : ICT v životě základních škol. Praha:Triton,2006

• SLAVÍK J.,NOVÁK, J.: Počítač jako pomocník učitele: efektivní práce s informacemi ve škole. Praha,Portál 1997

Interaktivní učebnice
www.fraus.cz

www.vzdelani21.cz

Časopisy Pedagogika, Moderní vyučování, Pedagogická orientace, Učitelské listy a Učitelské noviny

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html