SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Philosophical and Theological Hermeneutics - LPAS68
Title: Filozofická a teologická hermeneutika
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0288
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. (17.09.2018)
Výuka výše uvedeného předmětu se koná jen v zimním semestru, zahrnuje v sobě vědecko-odborné filozofické a teologické přednášky o hermeneutice,o jejím historickém vývoji od rané křesťanské teologie a filozofie přes období humanismu, racionalismu až po současnost. Filozoficko-teologické explikace o konkrétních selektovaných osobnostech a jejich dílech budou prezentovány přednáškami a seminárními cvičeními.Na konci výuky studenti určitě pochopí důležitost filozofické a teologické hermeneutiky pro kazatelské, katechetické, poradenské a pedagogické povolání. Ovšemže bude hodně záležet na tom, jak se studenti sami postaví k požadavkům vyučujícího.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. (17.09.2018)

Požadavky na absolvování kurzu:

a/ aktivní účast na seminárních cvičeních (omluva dvou zdůvodněných absencí),

b/ vypracování seminární práce podle pokynů vyučujícího a přednes studentům k diskusi, kombinovaní studentí přinesou sebou seminárku k ústní zkoušce,

c/ ústní zkouška na základě předem přiopravených otázek.

Literature - Czech
Last update: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. (17.09.2018)

1. Povinná literatura:

1. BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Sociologické nakladatelství Slon, Praha 2002, 165 s.

2. LIGUŠ, Ján. Lingvistika a hermeneutika v teologii .PF UMB, Trian, Bánská Bystrica, 2000, 2012.

3. LIGUŠ, Ján. Biblická hermeneutika – Propedeutický úvod. PF UMB, Trian, Bánská Bystrica, 2002, 2012, s.7- 87.

4. LIGUŠ, Ján. Hermeneutické teorie. Selekce některých postupů v biblické hermeneutice, in: Evangelikální fórum, Sborník evangelikálních teologů, Hermeneutika, č 3/2002, s. 49-65.

5. LOCHMAN, Milíč Jan. Tvář postmoderny, in: Křesťanská revue, roč., LXIII, č.3 Oikumene, Praha, 1996, s. 61-69.

6. LOCHMAN, Milíč Jan. Teologie a postmoderna. Křesťanská revue, roč. LXIII, č.4 Oikumene, Praha 1996, s. 92-99.

7. GADAMER, Georg-Hans, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Zweite Auflage Tübingen, J.C.B. Mohr, 1965, 524 S.

8. von BORMAN, Claus, 5. Philosophische Hermeneutik, 6. Hermeneutische Theologie, in: Theologische Realenzyklopädie, Bd, 15, Berlin-New York…, 1986, s. 123-127 et s. 127-131.

9. LIGUŠ, Ján. Pojem paradoxu jako mostu mezi filozofií a teologií, in: Čistota srdce, editoři Cyril Diatka a Roman Králík.Nitzra: UKF v Nitře, FF, 2007, s. 63-78.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html