SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Spiritual Service and Pastoral Practice II - LPAS53
Title: Duchovenská služba a pastorační praxe II.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Mgr. Sylvie Stretti
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D. (18.11.2014)
Kurz je pokračováním kurzu "Duchovenská služba a pastorační praxe I.". Je koncipován jako kurz praktický. Jeho splnění je rozloženo do dvou semestrů. Kurz je založen na individuální a samostatné práci studentů a studentek. Kurz je zaměřen na seznámení studentů a studentek HTF UK se současnými formami sociální a charitativní péče, která je poskytována některou z církví či náboženských společností registrovaných státem. Takto vymezená forma kurzu je dána skutečností, že právě církve a náboženské společnosti se v ČR výrazně podílejí a pravděpodobně i nadále budou podílet na různých formách poskytované sociální a charitativní péči.Během praxe jsou respektovány svoboda přesvědčení, svoboda svědomí a další svobody garantované naší Ústavou a Listinou lidských práv a svobod. Studenti i studentky si sami volí instituci, ve které chtějí praxi vykonat.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D. (18.11.2014)

Primárním cílem kurzu je seznámení studentů a studentek HTF UK s formami sociální a charitativní práce, která je založena na základních křesťanských duchovních hodnotách a organizována některou z církví či náboženských společností registrovaných v ČR.

Sekundárním cílem je rozvoj základních kompetencí nezbytných pro samostatnou činnost v oblasti poskytování sociální či charitativní péče. V Kurzu je tento cíl reprezentován zejména závěrečnou, písemně zpracovanou reflexí vykonané praxe.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (18.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
předmět je možné splnit za stávajících podmínek odevzdáním potvrzení o praxi či dobrovolnické činnosti a reflexe v elektronické podobě bez účasti na kolokviu nebo odevzdáním písemné seminární práce o typech sociálních služeb poskytovaných zařízeními zřízenými církvemi nebo náboženskými společnostmi v ČR

Registration requirements - Czech
Last update: STRETTIS (28.09.2017)

Ke splnění kurzu - k udělení zápočtu - jsou studenti povinni splnit následující:

1. vykonat praxi v rozsahu 60 hodin;

2. o vykonané praxi si vést podrobný deník s označením dne, činnosti a počtu hodin;

3. potvrzení o vykonané praxi orazítkované a podepsané od vedoucího instituce (odpovědná osoba), ve které byla praxe vykonána;

  • potvrzení má obsahovat: celý název instituce; jméno a příjmení studenta/studentky; celkový počet hodin praxe;
  • podpis a razítko odpovědné osoby je vyžadováno rovněž na deníku praxe;

4. Studentem/studentkou písemně zpracovaná reflexe praxe v rozsahu cca 700 - 1000 slov, která obsahuje:

  • stručnou charakteristiku praxe
  • hodnocení kladných, popř. negativních rysů vykonané praxe
  • sebehodnocení studenta/studentky

Na setkání - kolokviu (v počtu 2-4) presentovat absolvovanou praxi

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html