German II - LPAS36
Title in English: Němčina II.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (15)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Dagmar Pavlíková
Comes under: Náboženství,e.,f.Bc.-PV/živé jazyky
Interchangeability : L0009
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Ing. Dagmar Pavlíková (09.02.2018)
Němčina II navazuje na předmět Němčina I. Na úrovni jazyka B1 se budou prohlubovat základní a související znalosti německé gramatiky. Procvičování, prohlubování a získávání nové slovní zásoby slovních druhů, deklinace substantiv a adjektiv, konjugace sloves a jejich užití ve větách v různých časech a tvarech. To vše je příprava na porozumění a pochopení odborných německých textů a na schopnost dokázat vlastní odborný text přeložit naopak do jazyka německého.
Syllabus - Czech
Last update: Ing. Dagmar Pavlíková (09.02.2018)

V letním semestru (Němčina II) navazuje na předmět Němčina I a pozornost je věnována vedlejším větám časovým, příčinným, účelovým, vedlejším větám s dass a jejich infinitivní konstrukcí, vedlejším větám vztažným. Přídavným jménům – skloňování s určitým, neurčitým členem a bez členu v jednotném i v množném čísle. Dále se soustředíme na příslovce směrová, zpodstatnělá přídavná jména. Na infinitiv závislý na podstatném a přídavném jméně, infinitiv závislý na slovesu, trpný rod.

To vše je propojeno čtením odborných textů (např. formou doplňování vynechaného textu), využíváním audio a videotechniky pro výuku. Jsou zadávány referáty na zvolené (aktuální) téma z oblasti teologie a sociální práce. Na každou vyučovací hodinu si student písemně připravuje krátkou aktualitu podle vlastního uvážení. V hodinách se píší kontrolní testy, které pomáhají zvládnutí celého učiva a i potom následně zápočtového testu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Dagmar Pavlíková (09.02.2018)

Pro splnění zápočtu je vyžadována pravidelná a aktivní účast na hodinách - 80-ti %ní účast na výuce. Přednesení aktuality na každé hodině a odborného referátu jedenkrát až dvakrát za semestr s odevzdáním v písemné formě. Účast na všech kontrolních testech v průběhu semestru se splněním na 70%. Splnění všech zadaných úkolů, které vycházejí z každé hodiny výuky. Po splnění těchto základních podmínek je student připuštěn k zápočtovému testu, který musí napsat minimálně na 70%.

Literature - Czech
Last update: Ing. Dagmar Pavlíková (09.02.2018)

Povinná:

DREYER – SCHMITT, . Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell, Die Gelbe aktuell 1. Auflage. 2009 Hueber Verlag, 85737 Ismaning Deutschland ISBN 978-3-19-307255-9.

Lösungsschlüssel zum Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell, Die Gelbe aktuell 1. Auflage. 2009 Hueber Verlag, 85737 Ismaning, Deutschland ISBN 978-3-19-407255-8.

Doporučená:

Die Bibel mit Erklärungen: Nach der Übersetzung Martin Luthers. 2. Auflage. Berlin: Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft, 1990. 793, 726, 524 s. ISBN 3-7461-0063-0.

PAVLÍKOVÁ, Dagmar. Malý německo – český a česko – německý teologický slovník A – Z. 1. vydání. Brno: L. Marek, 2002. 48 s. ISBN 80-86263-29-0.

BERGLOVÁ, Eva – FORMÁNKOVÁ, Eva – MAŠEK, Miroslav. Německá gramatika: Přehled, cvičení, testy. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 1995. 272 s. ISBN 80-85784-12-2.

SIEBENSCHEIN, Hugo a kol. Velký česko-německý slovník (2 svazky). 1. vydání. Voznice: Leda, 2006. 1904 s. ISBN 80-7335-072-6.

SIEBENSCHEIN, Hugo a kol. Velký německo – český slovník (2 svazky). 1. vydání. Voznice: Leda, 2002. 1668 s. ISBN 80-7335-012-2.