SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Catechetics - LPAS17
Title: Katechetika
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 39 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0261
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Comes under: Husit.t.Mgr. - P/1.roč.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (24.09.2018)
Kurz představuje prakticko-teologickou disciplínu katechetika s kérygmatickým a vzdělávacím aspektem. V kurzu je představen obor katechetika, zejména biblické svědectví o výchově a vyučování, dále dějinný přehled a některé aspekty moderní katechetiky a náboženské pedagogiky. Nedílnou součástí je krátký vhled do katechetické didaktiky a dosavadní metody v náboženské výchově a výuce (induktivní a deduktivní, analytická a syntetická, genetická a dogmatická atd.); vliv symbolů a hudby na náboženskou výuku, výchovné činnosti církve a významná usnesení CČSH.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (24.09.2018)

Katechetika v rámci praktické teologie a její souběžné disciplíny; interdisciplinární charakter katechetiky; biblické svědectví o výchově a vyučování vč. jejich metodiky; katechetika v dějinném přehledu od katechumenátu po Jana Amose Komenského; moderní katechetika a náboženská pedagogika až po XXI. století; specifika povolání křesťanského pedagoga a katechetické předměty; katechetická didaktika a dosavadní metody v náboženské výchově a výuce (induktivní a deduktivní, analytická a syntetická, genetická a dogmatická, atd.); vliv symbolů a hudby na náboženskou výuku, výchovné činnosti církve (konfirmace - biřmování, vzdělávání duchovních, výuka náboženství na školách); dětské bohoslužby, duchovní vedení mládeže a významná usnesení CČSH o katecheticko-pedagogických úkolech.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (24.09.2018)

Student prokáže znalost teoretických témat z kurzu na základě předem daných zkušebních otázek a představí jeden scénář lekce na jedno biblické nebo teologické téma pro zvolenou cílovou skupinu (předškolní, školní dětí, mládež, dospělí, senioři).

Literature - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (30.11.2014)
Povinná studijní literatura a studijní pomůcky:
BALDERMANN, Ingo. Úvod do biblické didaktiky. Jihlava: Mlýn, 2004. xiv, 222 s. ISBN 80-86498-07-7.

DŘÍMAL, Ludvík. Katecheze Církve jako služba Božímu slovu: úvod do studia katechetiky na základě Všeobecného direktoria pro katechezi. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001. 68 s. ISBN 80-7266-093-4.

FRÖR, Kurt. Grundriß der Religionspädagogik: im Umfeld der modernen Erziehungswissenschaft. Konstanz: Fridrich Bahn, 1975. 240 s. ISBN 3-7621-5518-6.

KUBÍKOVÁ, Jiřina. Malá katechetická metodika. Praha: Ústřední rada církve československé husitské, 1992. 38 s.

LIGUŠ, Ján a kol. Náboženská výchova a výuka: sborník. Brno: L. Marek, 2005. 172 s. ISBN 80-86263-59-2.

LIGUŠ, Ján. Deset Božích přikázání a jejich biblicko-teologický význam. Theologická revue, roč. 63, č. 5 (1992), s. 65-69. ISSN 1211-7617.

LIGUŠ, Ján. Die Gegenwart der Religion im Leben der Kinder.Neuere wissenschaftliche Diskussion über religiöse Entwicklung der Kinder. In: KUČERA, Zdeněk, VOGEL, Jiří. Gespräch über Gott. Eine Untersuchung der gegenwärtigen theologischen Lage von der Sicht der mitteleuropäischen Nachbarschaft. Martin Verlag, 2009, s. 42-64. ISBN 978-80-85955-38-5.

LIGUŠ, Ján. Katechetika. Theologická revue, roč. 65, č. 3 (1994), s. 34-36. ISSN 1211-7617.

MUCHOVÁ, Ludmila. Úvod do náboženské pedagogiky. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 246 s.

SMOLÍK, Josef. Závazek křtu: Základy katechetiky. Praha: Kalich, 1974. 126 s.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html