SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
The Service (Liturgy) of Synagogue II - LJUD05
Title: Synagogální liturgie II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0039
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D. (11.11.2014)
Stručná anotace předmětu: V historickém přehledu prezentuje vznik a vývoj synagogální liturgie od doby Mišny a Talmudu, přes středověk až k jejím současným podobám (včetně reformních a liberálních hnutí). Předmět se rovněž zabývá kořeny synagogální liturgie, a to od biblických dob až do období I. a II. Chrámu. V přednášce se dále podává rozbor základních liturgických textů modlitební knihy pro všední dny a šabaty a vybraných textů svátečních modliteb. Rovněž se zabývá synagogální poezií a hudbou, jeho součástí je i přehled pramenů, které se váží k židovské liturgii a úvod do problematiky různých modlitebních ritů a modlitebních sborníků.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. (11.09.2018)

V rámci tohoto kurzu se studenti seznámí především se sváteční židovskou liturgií, poezií, hudbou a reformním hnutím v rámci židovské synagogální liturgie a s vývojem synagogální liturgie ve 20. a 21. století. Vychází se především z výkladu přednášejícího a předepsané odborné literatury.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
distanční ústní zkoušení (Microsoft Teams, Adobe Connect)

Literature - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (30.11.2014)
Studijní literatura:
Základní studijní literatura:

1. DAMOHORSKÁ, Pavla. Šma Jisra'el. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2006. 150 s. ISBN 80-246-1094-9.

2. Di SANTE, Carmine. Židovská modlitba: k počátkům křesťanské liturgie. Praha: OIKOYMENH, 1995. 242 s. ISBN 80-86005-00-3.

3. HAMMER, Reuven. Entering the Jewish Prayer. New York: Schocken Books 1994. 350 s. ISBN 0-8052-1022-9.

4. NOSEK, Bedřich - DAMOHORSKÁ, Pavla. Úvod do synagogální liturgie. 1. vydání. Praha, Karolinum, 2005. 162 s. ISBN 80-246-0986-X.

5. SICHER, Gustav. Modlitba v židovství. In Židovská ročenka 1965/66, s. 40-48.

Doporučená studijní literatura:

1. BÖCKLER, A. Jüdischer Gottesdienst. Berlin: Jüdische Verlagsanstalt, 2002. 192 s. ISBN 3-934658-19-9.

2. ELBOGEN, Ismar. Jewish liturgy: a Comprehensive History. Přeložil Raymond P. Schneindlin. 1. vydání. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1993. 502 s. Orig.: Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung. ISBN 0-8276-0445-9.

3. ELBOGEN, Ismar. Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung. 3. přepracované vydání. Frankfurt am Main: J. Kaufmann Verlag, 1931.

4. Encyklopaedia Judaica. Jerusalem: Keter Publishing House, 1971.

5. MUNK, E. Die Welt der Gebete. Erster Band: Kommentar zu den Werktags. Basel: Victor Goldschmidt Verlag, 2004. 298 s. ISBN 3-85705-015-2.

6. MUNK, E. Die Welt der Gebete. Zweiter Band: Die Sabbat und Festtagsgebete. Basel: Victor Goldschmidt Verlag, 2004. 357 s. ISBN 3-85705-016-0.

7. NEWMAN, Ja'akov - SIVAN, Gavri'el. Judaismus od A do Z: slovník pojmů a termínů. Přeložili Gita a Dušan Zbavitelovi; odb. spolupráce Leo Pavlát - revize textu; Bedřich Nosek - česká transkripce hebr. výrazů; Daniel Ziss - revize hebr. Praha: Sefer, 1992. 286 s. ISBN 80-900895-3-4.

8. TREPP, L. Der jüdische Gottesdienst. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1992. 326 s. ISBN 3-17-011077-2.

9. WEINBERGER, L. J. Jewish Hymnography. London: The Littman Library of Jewish Civilization, 2000. 492 s. ISBN 1-874774-37-4.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html