Theology of the New Testament - LBIB43
Title: Teologie NZ
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 colloquium [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0458
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
prof. Thomas Richard Hatina, Ph.D.
Comes under: Husit.t.Mgr. - P/2.roč.
Pravoslav.t.Mgr. - P/2.roč.
Starokat.t.Mgr. - P/2.roč.
Učitelství n.,e.,f.Mgr.-P/5.roč.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (02.02.2020)
Záměr a obsah přednášek: Záměrem přednášek je poskytnout orientaci a přehled základních témat novozákonní teologie, popsat rozdíly v jejich zpracování a vytvořit možné spojitosti mezi nimi. V centru pozornosti je problematika klasických okruhů témat – Ježíš z Nazaretu, apoštol Pavel, problematika Janova evangelia, christologie a soteriologie rané církve, vztah rané církve k judaismu své doby, otázky spjaté s odlukou křesťanství od judaismu, pojetí mesiáše v různých proudech judaismu a v Novém zákoně, jakož i stručné dějiny moderního bádání (včetně postav) a přehled jednotlivých přístupů k novozákonní teologii. V oblasti ježíšovského a pavlovského bádání je připravováno zpracování vlivných proudů bádání s důrazem na vývoj od 60. let minulého století, což se týka v ježíšovském bádání badatelů „3. vlny tázání“ (včetně Jesus Seminar a badatelů zařazujících Ježíše Nazaretského do kontextu judaismu), jakož i badatelů, kteří otevírají již „čtvrtou vlnu tázání“ a pokoušejí se o vytvoření „nové historiografie“ bez předešlých, a dnes již ne zcela funkčních „kritérií“. Do témat přednášek tedy bude zapracován přístup zohledňující „memory studies“ (který zastupují např. badatelé Ch. Keith., A Le Donne, S. Hübenthalová, J. Schröter, A. Kirk, R. Rodríguez, T. Thatcher) a „mythmaking theory“ (T. R. Hatina). V oblasti pavlovského bádání budou lekce zaměřeny na vývoj od F. Baura a s důrazem na bádání „nové perspektivy“ (J. D. G. Dunn, N. T. Wright) a „radikálně nové perspektivy“ (F. Ábel, M. Nanos, P. Fredriksen, M. Zetterholm). Úvodní lekce budou obsahovat základní hermeneutický úvod do problematiky a úvahy nad kritickou funkcí teologie, jež budou založeny na dílech T. R. Hatiny, New Testament Theology and its Quest for Relevance (London: Bloomsbury 2013) a P. F. Eslera, New Testament Theology: Communion and Community (Minneapolis: Augsburg Fortress 2005). Součástí přednášky je pojednání novozákonní eschatologie a apokalyptiky v komapraci s představami období judaismu Druhého chrámu. V rámci hermeneutického úvodu budou pojednány i nové metodologické přístupy k Novému zákonu a jeho obsahu, kdy jako základ poslouží kniha R. Zimmermann, Puzzling the Parables of Jesus: Methods and Interpretation (Minneapolis: Fortress Press 2015). Z českých titulů budou zohledněny publikace P. Pokorný a U. Heckel, Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie (Praha: Vyšehrad 2013) a F. Vouga, Teologie Nového zákona (Jihlava: Mlýn 2009). Dějiny bádání budou zpřístupněny pomocí knihy H. Räisänen, Beyond New Testament Theology: A story and a programme (London: SCM Press 2000). V květnu proběhnou v rámci Teologie NZ přednášky hostujícího profesora UK HTF prof. T. R. Hatiny, PhD. Účast na nich je zvláště důležitá! Doba a místo konání: Pátek 10.15 – 11.45 hodin (budova L) Studenti kombinovaného studia se zúčastní přednášek v termínech vypsaných studijním oddělením. Jedná se o páteční tři až čtyři bloky po třech až čtyřech hodinách. Rozsah přednášky: letní semestr – 2 hodiny týdně, povinné, zakončeno kolokviem, pro úspěšné zakončení je doporučena pravidelná účast. Požadavky ke kolokviu: Student samostatně prostuduje veškerou povinnou literaturu a obeznámí se s přednáškami na té úrovni, aby problematice rozuměl, měl ji kriticky promyšlenou a dokázal problematiku během kolokvia srozumitelně vysvětlit. II. Sylabus přednášek (témata a pořadí): 1. Novozákonní teologie jako kritická disciplína, její počátky a vývoj. Cíle a úloha moderní biblistiky ve vztahu k mezinárodnímu bádání a světu církve 2. Hermeneutické předpoklady kritické teologické práce. Pomocné disciplíny novozákonní teologie, multioborovost, vztah k sociologii, psychologii, literární vědě, religionistice a filosofii. 3. Vystoupení Ježíše Nazaretského, jeho možný profil a doba, ve které působil, typologie mesiášských postav v době helénismu. 4. Kritéria pro posuzování autenticity novozákonního materiálu, intertextualita a stav současného bádání ve vztahu k Ježíši Nazaretskému. 5. Badatelské profily Ježíše z pohledu významných představitelů bádání – od A. Schweitzera po J. Schrötera. 1.-4. vlna tázání po historickém Ježíši. 6. Teologie jednotlivých synoptických evangelií a posuny v novozákonním myšlení 1. století. 7. Apoštol Pavel. Profil osobnosti u významných představitel bádání, Pavel ve Skutcích apoštolů a Pavel epištol, raný katolicismus. 8. Pavlovy listy. Obeznámení s listem do Galácie a listem do Říma. Pavlova soteriologie a eklesiologie. 9. Pavlovy listy. Obeznámení s 1. a 2. listem do Korintu. Pavlova eschatologie a étos. Perspektiva nového života a koncept vzkříšení těla. 10. Křesťanství na konci 1. století – Janovo evangelium, jeho teolgie a janovské komunity. 11. Novozákonní eschatologie a apokalyptika. Kniha Zjevení, židovská apokalyptika, apokryfní apokalypsy. 12. Sociální charakteristika raného křesťanství. Večeře Páně, interpretace Ježíšovy smrti a vzkříšení, identita křesťanů v římské společnsoti. Témata přednášek je zvláště vhodné doplnit poslechem přednášek významných osobností v oboru na www.youtube.com s obdobnou problematikou.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (14.02.2019)

Požadavky ke kolokviu: Student samostatně prostuduje veškerou povinnou literaturu a obeznámí se s přednáškami na té úrovni, aby problematice rozuměl, měl ji kriticky promyšlenou a dokázal ji během kolokvia srozumitelně vysvětlit. Studenti s individuálním studijním plánem a studenti se třemi a více absencemi nastudují navíc uvedenou literaturu. Četbu literatury mohou nahradit poslechem specializovaných přednášek na www.youtube.com v dohodnutém počtu a délce, jež odpovídá vyučovacím hodinám.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (02.02.2020)

1. Povinná knižní literatura – student volí jeden z titulů, který náležitě nastuduje:

Philip F. Esler, New Testament Theology: Communion and Community (Augsburg Fortress, Minneapolis 2005).
Udo Schnelle, Theology of the New Testament (Baker Academic Press, Grand Rapids 2009); také německy: Theologie des Neuen Testaments (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007).
Rudolf Bultmann, Theology of the New Testament (Baylor University Press, Waco 2007); také německy: Theologie des Neuen Testaments (UTB; J. C. B. Mohr, Tübingen 1977).

2. Krátké studie – obě povinné:

Jiří Lukeš, Rétoricko-narativní strategie Janova evangelia - dialog a ironie. Teologická reflexe 1/2019, s. 3-22.
Mark D. Nanos, A Torah-Observant Paul? What Difference Could it Make for Christian/Jewish Relations Today? (For: Christians Scholars Group on Christian-Jewish Relations; June 4-6, 2005, s. 1-57. Dostupné na www.academia.edu.).

K prohloubení či získání nových znalostí je doporučeno využívat webových zdrojů, zvláště přednášek či článků publikovaných na stránkách významných univerzit, osobností oboru, internetových serverech (např. www.academia.edu), jakož i záznamů na www.youtube.com – Mark Nanos, J. D. Crossan, N. T. Wright, P. Eisenbaum, P. Fredriksen a další.

Doporučená literatura k dalšímu studiu či náhradě zameškaných hodin:

Thomas R. Hatina, New Testament Theology and its Quest for Relevance (Bloomsbury, London 2013) – moderní práce, vhodná také pro obory kombinovaného studia, zvláště religionisty, dostupná také v českém překladu "Novozákonní teologie a hledání její závažnosti" (Karolinum, Praha 2018).
Jiří Lukeš, Osamostatnění, vývoj a směřování kritické novozákonní exegeze od počátků liberalismu do doby postmoderny – od J. P. Gablera k M. J. Borgovi. In: Theologická revue 1/2014, s. 50-88.
Leander Keck, Christ´s First Theologian: Tha Shape of Paul´s Thought (Baylor University Press, Waco 2015).
Fredriksen, Paula. Paul: The Pagans´ Apostle (Yale University Press 2017).
LaCocque, Andre. Jesus the Central Jew: His Times and His People (SBL Press 2015).
Jill-Levine, Amy; Brettler, Marc Zvi. The Jewish Annotated New Testament (Oxford University Press, 2nd edition, 2017).