SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theology of the Czechoslovak Hussite Church in Dialogue - L0624
Title: Teologie CČSH v dialogu
Guaranteed by: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 12 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Mgr. Filip Sedlák, Ph.D.
Teacher(s): prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Mgr. Filip Sedlák, Ph.D.
Is interchangeable with: L0507
Annotation - Czech
Kurz Teologie CČSH v dialogu je navazujícím předmětem v oboru husitská teologie, který formou setkání s duchovními, laiky a funkcionáři CČSH prohlubuje nabyté znalosti studentů a zasazuje je do praktického kontextu a problematiky v rámci specifik husitské teologie. Formou přednášek, diskuze, rozhovoru a osobní zkušenosti se studenti seznámí s minulostí i současností CČSH v myšlení i praxi, porozumí jejím specifikům v rámci ekumenického prostoru, seznámí se s klíčovými pojmy a dějinnými zlomy, nahlédnou do její specifické nauky, spirituality i společenské a sociální aktivity, vztahu k vědeckému poznání i problematickým místům vlastní teologie a dějin. Upřednostněna je šíře pohledu a různost perspektiv jednotlivých témat s ohledem na návaznost na základní předměty. Absolvováním získají studenti znalosti, souvislosti a terminologii v nezbytné šíři a z různých perspektiv potřebnou pro praxi i další teoretické studium. DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Teologie CČSH v dialogu - L0624 vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html
Last update: Sedlák Filip, Mgr., Ph.D. (28.01.2022)
Syllabus - Czech

Konkrétní obsah jednotlivých přednášek se bude odvíjet od pozvaných hostů. Hosté, spolu s jejich tématy, budou oznámeni včas před zahájením semestru. Tématicky budou však hosté převážně vřazováni do následujících tématických okruhů: CČSH a ekumena, spiritualita CČSH, CČSH a její minulost, přítomnost a budoucnost, diakonie a kaplanská služba v CČSH, vztah vědy a víry v CČSH.

Obsah semináře se může rozhodnutím vyučujícího, a také v návaznosti na možnosti zvaných hostů, měnit podle aktuálních potřeb a zájmů studentů. Seznam hostů a témata přednášek však budou vždy v dostatečném předstihu zveřejněny v SiSu či oznámeny jinou formou (např. hromadným emailem).

Last update: Patová Kateřina, ThDr. (10.08.2021)
Course completion requirements - Czech

Pro udělení zápočtu jsou přípustné pouze dvě absence.

Student by se měl průběžně připravovat na jednotlivé přednášky zejména studiem textů, jejichž seznam lze nalézt vždy v příslušné sekci „Povinná literatura“, případně „Doporučená literatura“, přičemž konkrétní literatura vzhledem k proměnlivosti hostů bude vždy s dostatečným předstihem zaslána studentům mailem.

Je vyžadována aktivní účast, tzn. účastnit se diskuzí s přednášejícími, klást vhodné dotazy, aktivně se účastnit připravených aktivit atd.

Kurz bude ukončen esejí na jedno ze zadaných témat. Témata k psaní esejí budou oznámena poslední hodinu, případně zaslána emailem. Esej se bude psát společně v termínu ohlášeném pomocí SISu. Esej bude ověřovat schopnost samostatného uvažování v horizontu přednesených přednášek, proběhlých diskuzí a přečtené literatury.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU:

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Teologie CČSH v dialogu - L0624 vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Stále však trvá povinnost docházky i aktivní účasti a příprav na hodiny. Předmět bude zakončen esejí o rozsahu 3 až 5 normostran na téma zadané poslední hodinu a zaslané hromadným mailem.

Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html

Last update: Sedlák Filip, Mgr., Ph.D. (28.01.2022)
Requirements to the exam - Czech

Kurz bude ukončen esejí na jedno ze zadaných témat. Témata k psaní esejí budou oznámena poslední hodinu, případně zaslána emailem. Esej se bude psát společně v termínu ohlášeném pomocí SISu. Esej bude ověřovat schopnost samostatného uvažování v horizontu přednesených přednášek, proběhlých diskuzí a přečtené literatury.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU:

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Teologie CČSH v dialogu - L0624 vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Stále však trvá povinnost docházky i aktivní účasti a příprav na hodiny. Předmět bude zakončen esejí o rozsahu 3 až 5 normostran na téma zadané poslední hodinu a zaslané hromadným mailem.

Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html

Last update: Sedlák Filip, Mgr., Ph.D. (28.01.2022)
Literature - Czech

* Povinná literatura:
SEDLÁK, Filip. Svoboda svědomí v Duchu Kristově - stěžejní zásada husitské teologie. Chomutov: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, vydáno v nakladatelství Luboš Marek, 2022. ISBN 978-80-88380-11-5.
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ. 90 let Církve československé husitské: kolektivní monografie. Vyd. 2. Praha: Církev československá husitská Praha 6 ve spolupráci s Náboženskou obcí CČSH v Praze 1-Staré Město, 2010. 408 s. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-044-1.
KUČERA, Zdeněk. Náboženská témata včera a dnes: studie a reflexe k porozumění teologické přítomnosti. Vyd. 1. Praha: M&V, 2003. 104 s. ISBN 80-86771-04-0.
BUTTA, Tomáš. Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností: prakticko-teologické reflexe a úvahy. Praha: Církev československá husitská, 2019. Blahoslav (Církev československá husitská). ISBN 978-80-7000-161-5.

* Doporučená literatura:
VOGEL, Jiří a Dalibor VIK. Kapitoly z dialogu mezi vědou a vírou. Chomutov: L. Marek, 2013. Pontes Pragenses. ISBN 978-80-87127-65-0. s. 81-189; 210-218;
TRTÍK, Zdeněk. Vztah Já-Ty a křesťanství: význam osobnosti a osobních vztahů v křesťanství. Praha: Ústřední rada Církve československé, 1948. s. 172-197.
NEUNER, Peter. Ekumenická teologie: hledání jednoty křesťanských církví. Praha: Vyšehrad, 2001. Teologie. ISBN 80-7021-408-2. s. 32-81; 158-161; 299-301.
ŠANDERA, Petr. Na cesty Ducha: uvedení do praxe duchovního života. Praha: Církev československá husitská, 2018. Blahoslav (Církev československá husitská). ISBN 978-80-7000-203-2. s. 7-96.
NORWOOD, Donald W. Pilgrimage of faith: introducing the World Council of Churches. Geneva, Switzerland: World Council of Churches Publication, 2018. ISBN 978-2-8254-1710-2.
NOBLE, Ivana. Essays in Ecumenical Theology I: Aims, Methods, Themes and Contexts, Leiden: Brill, 2019.
FREEMAN, Laurence. Vnitřní světlo: meditace jako čistá modlitba. Praha: Vyšehrad, 2013. ISBN 978-80-7429-355-9.
MAIN, John. Okamžik Krista: cestou meditace. Brno: Cesta, 1997. ISBN 80-85319-65-9.
SALAJKA, Milan. Modlitba věřícího společenství. Praha: Blahoslav, 1979.
JINDRA, Martin. Sáhnout si do ran tohoto světa: perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938-1945. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. Blahoslav. ISBN 978-80-87912-80-5.
JINDRA, Martin. Z milosti trpět pro Krista: životní příběh faráře Církve československé (husitské) Václava Mikuleckého. Praha: Blahoslav, 2011. ISBN 978-80-7000-067-0.
KUČERA, Zdeněk, ed. a Lášek, Jan Blahoslav, ed. Modernismus - historie nebo výzva?: studie ke genezi českého katolického modernismu. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2002. 300 s. Pontes pragenses; sv. 24. ISBN 80-86263-35-5.
BUTTA, Tomáš. Církev na cestě k budoucnosti. Český zápas: Týdeník Církve československé husitské. Praha: Ústřední rada Církve československé husitské, 2012, 92(44), 1, 3. ISSN 0323-1321. (dostupné online zde: www.ccsh.cz/dokumenty/1280-cz44web.pdf)
VOGEL, Jiří. Kompendium sociální nauky církve v diskusi se sociální etikou Církve československé husitské. Teologické texty: Časopis pro teoretické a praktické otázky teologie [online]. Praha, 2008, 40(4) [cit. 2020-01-28]. ISSN 0862-6944. Dostupné z: https://www.teologicketexty.cz/casopis/2008-4/Kompendium-socialni-nauky-cirkve-v-diskusi-se-socialni-etikou-Cirkve-ceskoslovenske-husitske.html
EBERTOVÁ, Anežka. Základy sociálně etické orientace Církve československé husitské. In: KALENSKÝ, Jiří. Usnesení VI. řádného sněmu Církve československé husitské. Praha: Ústřední rada církve československé husitské, 1983. s. 97-145.
Kompendium sociální nauky církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7195-014-1.
POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Průkopníci a jejich odpůrci: světová katolická teologie 1871-1910 a evoluční vznik-stvoření člověka. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018. Teologie. ISBN 978-80-246-4051-8.
KÜNG, Hans. Na počátku všech věcí: přírodní vědy a náboženství. Praha: Vyšehrad, 2011. Teologie. ISBN 978-80-7429-141-8.
MCGRATH, Alister E. Dialog přírodních věd a teologie. Praha: Vyšehrad, 2003. Teologie. ISBN 80-7021-552-6.
GALLUS, Petr a Petr MACEK. Teologie jako věda: dvě perspektivy. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. Moderní česká teologie. ISBN 978-80-7325-121-5.
ŠIKLOVÁ, Jiřina. Vyhoštěná smrt. Praha: Kalich, 2013. ISBN 978-80-7017-197-4.

Last update: Sedlák Filip, Mgr., Ph.D. (10.01.2024)
Teaching methods - Czech

Pravidelné prezenční setkávání s hosty - duchovními, laiky a funkcionáři CČSH. Formou přednášek, diskuze, rozhovoru a sdílení osobní zkušenosti. Studenti se průběžně připravují na hodiny a při setkání diskutují a kladou doplňující otázky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU:

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Teologie CČSH v dialogu - L0624 vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Ostatní zůstává stejné jako při výuce prezenční.

Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html

Last update: Sedlák Filip, Mgr., Ph.D. (28.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html