SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
German for Educators Ii - L0592
Title: Němčina pro pedagogy II.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Dagmar Pavlíková
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (11.09.2019)
Předmět Němčina pro pedagogy se opírá a vychází z německé gramatiky a ze slovní zásoby získané na gymnáziu či střední školy uzavřené maturitní zkouškou. Na úrovni jazyka B1 se budou prohlubovat základní a související znalosti německé gramatiky. Procvičování, prohlubování a získávání nové slovní zásoby slovních druhů, deklinace substantiv a adjektiv, konjugace sloves a jejich užití ve větách v různých časech a tvarech. To vše je příprava na porozumění a pochopení odborných německých textů a na schopnost dokázat vlastní odborný text přeložit naopak do jazyka německého.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (11.09.2019)

Pozornost je soustředěna na silné i slabé skloňování podstatných jmen se členem určitým, neurčitým a bez členu v jednotném i množném čísle. Skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen. Časování slabých, nepravidelných a silných sloves a sloves smíšených. Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, slovesa zvratná, rozkazovací způsob, minulé časy sloves, slovesa s předložkovými vazbami. Předložky se 3. pádem, 3. a 4. pádem, se 4. pádem. Věty hlavní a vedlejší. Dále je pozornost věnována vedlejším větám časovým, příčinným, účelovým, vedlejším větám s dass a jejich infinitivní konstrukcí, vedlejším větám vztažným. Přídavným jménům - skloňování s určitým, neurčitým členem a bez členu v jednotném i v množném čísle. Dále se soustředíme na příslovce směrová, zpodstatnělá přídavná jména. Na infinitiv závislý na podstatném a přídavném jméně, infinitiv závislý na slovesu, trpný rod.

To vše je propojeno čtením odborných textů (např. formou doplňování vynechaného textu) využíváním audio a videotechniky pro výuku, jsou zadávány referáty na zvolené (aktuální) téma z oblasti teologie a sociální práce. Na každou vyučovací hodinu si student písemně připravuje krátkou aktualitu podle vlastního uvážení. V hodinách se píší kontrolní testy, které pomáhají zvládnutí celého učiva a i potom následně zápočtového testu.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (11.09.2019)

Pro splnění zápočtu je vyžadována pravidelná a aktivní účast na hodinách - 80% účast na výuce. Přednesení aktuality na každé hodině a odborného referátu jedenkrát až dvakrát za semestr s odevzdáním v písemné formě. Účast na všech kontrolních testech v průběhu semestru se splněním na 70%. Splnění všech zadaných úkolů, které vycházejí z každé hodiny výuky. Po splnění těchto základních podmínek je student připuštěn k zápočtovému testu, který musí napsat minimálně na 70%.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (11.09.2019)
Povinná:
DREYER - SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell, Die Gelbe aktuell 1. Auflage. 2009 Hueber Verlag, 85737 Ismaning Deutschland. ISBN 978-3-19-307255-9.

Lösungsschlüssel zum Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell, Die Gelbe aktuell 1. Auflage. 2009 Hueber Verlag, 85737 Ismaning, Deutschland ISBN 978-3-19-407255-8.

Doporučená:
Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Testheft von Werner Heidermann, 1.Auflage, 2006 Max Hueber Verlag, D-85737 Ismaning, ISBN 3-19-017255-2.

Die Bibel, Einheitsübersetzung, Altes und Neues Testament Herder, 1980 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart, Herstellung: Freiburger Graphische Betriebe 1991. ISBN 3-451-18988-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html