SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
The New Testament through the Lens of Social and Cultural Memory - L0576
Title: Nový zákon optikou sociální a kulturní paměti
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
prof. Thomas Richard Hatina, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (02.02.2020)
Nový zákon je pestrý soubor písemností, jež vznikají zhruba mezi léty 50 až 120 po Kristu. Reflektují události, jež jsou spjaté s osobností Ježíše Nazaretského, životem raně křesťanských komunit a osobnostmi apoštolů, z nichž je nejpodrobněji zachycen apoštol Pavel. Nejedná se většinou o záznamy očitých svědků, ale interpretů událostí, jež jim byly vylíčeny či je přejali z dostupných textů (např. autor evangelia a Skutků apoštolů Lukáš). Vzpomínky na události jsou fixovány v určitém milieu, roubovány na starší vzory, promítá se do jejich interpretace situace komunit, jejich chápání událostí, tradice, literární a rétorické vzdělání, faktory spjaté s oralitou, politickou situací, geografickým umístěním pisatele atd. Jedná se tedy o komplex faktorů, které souvisí s tím, že ač byly spisy Nového zákona postupně sepsány a rozšiřovány v opisech, zvěst se šířila stále ústně, každý čtenář i posluchač si slova vybavoval (neboť svitky nenosil s sebou) a dále šířil verze založené na pamatování a vzpomínce, jež nesly jeho slovní zásobu, způsob mluvy i pochopení věcí v širších kontextech. Paměť tak byla "skladištěm" rozmanitých ideí interpretů, jež byly fixovány také díky prožitkům a emocím. Vzpomínky musí být následně opětovně vybavovány a interpretovány v rozmanitých kontextech a za různých okolností, do nichž interpret dorazí. Je otázkou, co tedy vlastně můžeme zkoumat, po čem se má interpret biblických textů ptát? K události samotné máme přístup jen skrze vzpomínky. Paměť se tak pohybuje v určitém prostoru, osciluje mezi vzpomínkou a přítomností, profiluje se oproti vzpomínkám jiných, posiluje se či vymezuje v horizontu politické a sociální situace, a v případě sepsání vzpomínek musí přijmout literární a rétorické vzory. Paměť má samozřejmě biografické rysy, ale je také závislá na společnosti a jejich normách, prostoru, na příbězích, jež dávají identitu a liší se v různých částech světa. Od paměti individuální se tak dostáváme k paměti sociální či kulturní, jež vyjadřují identitu či hodnotové struktury širšího okruhu lidí. Tématem sociální paměti se zabýval Maurice Halbwachs (1877-1945), jehož teorii převzal a rozšířil Jan Assmann a Aleida Assmannová. Interpretaci Nového zákona pak výrazně ovlivnil Werner H. Kelber a řada dalších, současných interpretů. Optikou sociální paměti je na Nový zákon nahlíženo zhruba posledních třicet let, ač boom nastal až po roce 2000. Právě skutečnost, že individuální vzpomínka získává pevný tvar teprve uvnitř sociálních a kulturních rámců a zkušenosti vlastně mohou putovat i transgeneračně, ukazuje na fakt, že sociální paměť se vztahuje na vše, co zprostředkovává, přibližuje, ale zároveň transformuje/adaptuje minulost. V biblických textech se tak netážeme nutně po tom, "co se vlastně přesně stalo", ale zkoumáme proces vzpomínání, předávání, fixace vzpomínky a její zaznamenání, interpretaci další generací, roli orality, jiných literárních vzorů, rétoriky, intertextuality a dalších faktorů. Teorie sociální paměti tak dává teologii možnosti nového pohledu na interpretaci biblických textů a nutí ji k definování specifických hermeneutických kategorií.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (03.02.2020)

Možný sylabus:

1. Definování sociální paměti, kulturní paměti, individuální paměti. Osobnosti spjaté se sociální pamětí - M. Halbwachs, J.a A. Assmannovi, P. Nora, M. Foucault, B. Schwartz a další.

2. Vzpomínání a vzpomínka. Oralita, jazyk a paměť, záznam vzpomínky, příběh, narativ.

3. Kategorie sociální a kulturní paměti.

4. Starý zákon optikou Jana Assmanna.

5.-6. Evangelia optikou sociální paměti.

7.-8. Osobnost Ježíše Nazaretského optikou badatelů spjatých se sociální a kulturní pamětí.

9.-10. Osobnost apoštola Pavla optikou badatelů spjatých se sociální a kulturní pamětí.

11. Intertextualita, rétorika a sociální paměť ve vztahu k Novému zákonu a kontextu antické literatury.

12. Sociální paměť ve vztahu k literatuře z okruhu raného judaismu.

13. Zápočet

Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (03.02.2020)

Předmět má za cíl obeznámit posluchače s užitím sociální, kolektivní a kulturní paměti při práci s novozákonními texty, jakož i pojednat fenomén "paměti" v širším kontextu, ve vztahu k době antiky i dneška. Teorie sociální paměti je v současné době velmi aktuálním nástrojem pro zkoumání novozákonních textů, čímž se však užití této teorie nevyčerpává. Posluchač se dozví řadu informací z oblasti teorie sociální paměti, orality, filosofie i psychologie ve vztahu k paměti, vzpomínce a vzpomínání. Nově nahlédne na povahu písemných záznamů (biblických textů), přičemž poznatky využije v dalších (nejen teologických) disciplínách.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (02.02.2020)

Podmínkou pro udělení zápočtu je pravidelná docházka a nastudování patřičné literatury. Student musí látce rozumět, nestačí pouhé mechanické memorování. Má-li posluchač dvě a více absencí, je nutné aby nastudoval další náležitou literaturu či naposlouchal přednášky významných osobností na www.youtube.com. Osobnosti a literatura budou vybrány dle orientace posluchače ve spolupráci s vyučujícím. Zápočet může být udělen formou kolokvia, na základě osobního rozhovoru v délce zhruba 20-30 minut, jakož i na základě písemného referátu z odborné literatury v délce přibližně 10 stran.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (03.02.2020)

Povinná literatura (další literatura bude poskytnuta zájemcům o konkrétní oblasti studia a mohou jí nahradit níže uvedené tituly):

Alexander Kratochvíl (ed.), Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Akropolis, Praha 2015, s. 12-30, 50-89, 97-122, 190-206.

Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol. Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Karolinum, Praha 2014. Kapitoly dle vlastního výběru posluchače.

Sandra Huebenthal, Frozen Moments: Early Christianity through the Lens of Social Memory Theory. In: S. Butticaz; E. Norelli (eds.), Memory and Memories in Early Christianity. Mohr Siebeck, Tübingen 2018, s. 17-44.

Doporučená literatura:

Thomas R. Hatina: https://www.youtube.com/watch?v=JPaT9XD3PeU

Robert K. McIver, Memory, Jesus, and the Synoptic Gospels. SBL, Atlanta 2011.

Aleida Assmannová, Prostory vzpomínání: Podoby a proměny kulturní paměti. Karolinum, Praha 2018.

Maurice Halbwachs, Kolektivní paměť. SLON, Praha 2010.

Jan Assmann, Kultura a paměť. Prostor, Praha 2001.

Jan Vansina, Oral Tradition as History. The University of Wisconsin, Madison 1985.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html