SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
The Basics of Hermeneutics - Interpretation of Biblical Texts - L0574
Title: Hermeneutické základy interpretace biblických textů
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (02.02.2020)
Předmět usiluje o řešení základních otázek spjatých s výklady biblických, apokryfních a pseudoepigrafních textů z oblasti křesťanství a judaismu. Hermeneutické otázky jsou kladeny v určitých kontextech a ve vztahu ke konkrétním spisům. Předmětem tázání není pouze hledání možného významu v době vzniku textu, ale uvědomění si procesu, který ústí do interpretace dnešní. Posluchač má možnost porovnat dobové kontexty tehdejší a dnešní, a uvědomit si nutnost použití určitých nástrojů, které umožní překonat "mlčení textu". Zohledněny jsou dobové faktory i stav soudobého bádání v oblasti biblistiky a hermenutiky. Hermeneutické tázání proto nesměřuje jen k základním otázkám (co je to text, kdo je to autor, čtenář, jaký je mezi nimi vztah, jak funguje proces čtení, jaká je role pozdějšího redaktora, co je to tradice, komunita a její sociální a kulturní paměť, jaká je role vzpomínky a samotné události, jaká je funkce orality v době antiky), ale má za cíl zabývat se procesem kanonizace, fungování kánonu jako celku, vzájemným vztahem spisů (nejen novozákonních, ale apokryfních a pseudoepigrafních), rituály a intertextualitou v kontextu doby helénismu, doby římské a raného judaismu. Díky specifické povaze biblických látek bude pozornost věnována narativu a příběhu. Vyhodnocovány budou také literární a rétorické žánry spisů, jejich vnímání v dobovém kontextu a dnes. Přednášky otevírají také pojetí "inspirace", a to i komparativně ve vztahu k řeckým básníkům a pisatelům. Problematika bude prezentována na vybraných látkách včetně raně křesťanských rituálů křtu a večeře Páně v závislosti na vzpomínce a významu pro komunity. Zohledněny budou přístupy spjaté s moderním bádáním, což se týká zvláště socio-kognitivní kritiky, socio-vědecké kritiky a teorie recepce.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (02.02.2020)

Možný sylabus předmětu:

1. Co je to hermeneutika? Základní hermeneutické kategorie a podoby hermeneutického kruhu.

2. Rozdíl mezi světem textu a světem reálným, světem doby vzniku textu a světem dnešním. Role vzpomínky, komunity, události a její interpretace skrze text.

3. Doba vzniku novozákonních spisů a jejich vzájemné interakce. Situace v raně křesťanských komunitách, eschatologická perspektiva a dějinné faktory.

4. Vznik kánonu, jeho podoby a funkce v raném křesťanství a dnes.

5. Intertextualita a vztah spisů Starého zákona k Novému zákonu.

6. Intertextualita - Nový zákon v kontextu antické literatury. Teorie recepce.

7. Inspirace a význam inspirovaného textu v době antiky a dnes, v kontextu judaismu a raného křesťanství, v kontextu katolicismu, protestantismu a evangelikálního křesťanství.

8. Co je to rituál? Raně křesťanské rituály, jejich vznik a interpretace.

9. Pesach, Kumrán, rituály společného jídla v mysterijních kultech a řecké společnosti.

10. Večeře Páně a její význam. Interpretace textu a prováděné praxe.

11. Křest a jeho význam. Interpretace textu a prováděné praxe.

12. Svět raného křesťanství optikou socio-kognitivních a socio-vědeckých metod.

13. Zápočty.

Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (02.02.2020)

Cílem předmětu je uvést posluchače do otázek předcházejících procesu interpretace textu a obeznámit jej se základními hermeneutickými kategoriemi vztaženými k biblickým textům, zvláště novozákonním. Otázky, jak definujeme text, co je to narativ, příběh či role čtenáře a autora, vzpomínky, komunity, role kánonu, intertextuality atd. jsou pro studium Bible stěžejní, jakož i vyhodnocení rozdílu mezi světem textu a světem reálným, světem dřívějším a dnešním. Interpret Nového i Starého zákona, apokryfů či pseudoepigrafů je nucen hledat význam, překonávat mlčení textu a vnímat kategorie, které je nutné vyhodnotit. Přednáškový cyklus kombinovaný s praktickou prací s texty dodá posluchači nejen soubor teoretických poznatků, ale umožní získat první praktické zkušenosti s hermeneutickými kategoriemi v rámci biblických textů. Tyto poznatky jsou využitelné při seminářích exegeze, jakož i v oblasti přípravy kázání a analytických úvah v jiných oborech. Předmět rozvíjí kritické myšlení a poznatky jsou využitelné rovněž v oblasti politiky, při recenzní činnosti atd.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (02.02.2020)

Předmět je zakončen zápočtem, k jehož získání je nutná pravidelná docházka, práce na hodině a nastudování povinné literatury, která může být modifikována vyučujícím dle zaměření studenta. Studenti, jež mají více než dvě absence, vypracují navíc referát z textu zadaného vyučujícím. Zápočet může mít formu společného kolokvia či individuálního rozhovoru v délce přibližně 20 minut. V případě splnění všech kritérii - docházky, práce na hodinách a nastudování povinné literatury -, může být zápočet udělen bez nutnosti společného kolokvia či rozhovoru.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (02.02.2020)

Povinná literatura (povinná i doporučená literatura má základní charakter a je možné pracovat s dalšími tituly včetně odborných článků):

AUNE, David E. (ed.), The Blackwell Companion to the New Testament. Blackwell Publishing, Oxford 2010, s. 77-115.

POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění. Vyšehrad, Praha 2005, s. 17-215.

POKORNÝ, Petr. Výklad textu (exegeze). Teze o hermeneutice, zejména biblické. In: Logos a svět. Sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. Trojana. OIKOYMENH, Praha 1997, s. 206-216.

Doporučená literatura:

ONG, Walter J. Technologizace slova. Karolinum, Praha 2006.

HORSKÝ, Jan. Teorie a narace. Argo, Praha 2015.

ANKERSMIT, Frank. Meaning, Truth, and Reference in Historical Representation. Leuven University Press, Leuven 2012.

VANHOOZER, Kevin J. Biblical Narrative in the Philosophy of Paul Ricoeur: A Study in Hermeneutics and Theology. Cambridge University Press, Cambridge 2004.

McGOWAN, Andrew. Ascetic Eucharists. Food and Drink in Early Christian Ritual Meals. Clarendon Press, Oxford 1999.

RISTO, Uro. Ritual and Christian Beginnings. Oxford University Press, Oxford 2016.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html