SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
The New Testament as Literature - L0573
Title: Nový zákon jako literatura
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.10.2019)
Cíl a obsah přednášky: Cílem přednášky je obeznámení s literární stránkou novozákonních písemností, jejich zařazení do kontextu antických písemností, posouzení jejich kvalit i obsahu, a to rovněž ve srovnání s dobovými autory a tématy. Předmětem jsou také literární formy a rétorické aspekty písemností, intertextualita ve vazbě na biblický text i okolní řeckou a římskou literaturu, jakož i historická charakteristika dobového kontextu. Předmětem komparací jsou např. díla Josepha Flavia, Epiktéta, Xenofónta, Tacita, Cicerona, Filostrata, ale samozřejmě i komparace evangelií navzájem včetně nejmodernějších pohledů na „evangelium Q“. Ve vztahu ke Skutkům apoštolů jsou prezentovány antické historiografie a biografie, posluchač je obeznámen s apokrafními skutky apoštolů a jejich odlištnostmi od skutků kanonických. Pozornost je věnována rovněž antické epistolografii a vybraným písemnostem apoštola Pavla, jakož i dobové apokalyptické literatuře. Přednáška obsahuje řadu příkladů a komparací, jež jsou doloženy četbou konkrétních autorů. Absolvováním přednášky získa posluchač přehled o literárních kvalitách a teologickém přínosu konkrétních novozákonních spisů, o rétorické argumentaci i stavbě písemností, o jejich místě mezi řecky psanou literaturou, dále získá chronologický i tematický přehled v rámci dobové literatury, obeznámí se s jednotlivými žánry v širším měřítku (nejen v Novém zákoně), s procesem kanonizace Nového zákona a stručně také s jeho vztahem k Septuagintě. Posluchač získá rovněž určitý přehled o podobě raně křesťanských komunit a světě jejich víry či hodnot. Zohledněny jsou také aspekty orality, otázky gramotnosti či způsobu vzdělávání v době antiky.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.10.2019)

1. Hermeneutika a Nový zákon, metodika zkoumání starověkých textů, problematika intertextuality, autorství a dochovaných pramenů. Dobové zasazení textů.

2. Ježíšovo vystoupení a jeho osobnost v kontextu judaismu jeho doby, doby římské a optikou raně křesťanských autorů.

3. Vzpomínka na Ježíše, vznik evangelií a vývoj evangelijní tradice („od Marka k Janovi“). Co jsou to evangelia (po stránce literárního druhu a zpracovaného materiálu)? Charakteristika Janova evangelia.

4. Evangelium Q, uchování Ježíšových výroků, rétorické aspekty orální kultury, vzdělání v antice na sekundární a terciární úrovni.

5. Tomášovo evangelium a gnostické křesťanství.

6. Antická biografie, historiografie, román, romance a novela. Ukázky jednotlivých žánrů.

7. Skutky apoštolů - užité literárně-rétorické formy a žánr spisu. Lukáš jako autor. Komparace s dobovými autory - antickými historiky.

8. Apoštol Pavel a svět jeho myšlení. Osobnost apoštola Pavla na podkladě jeho listů a v Lukášově podání. Apoštol Pavel v apokryfních Skutcích Pavla.

9. Žánr antického listu a ukázky z dobových dopisů, epištol.

10. Stoicismus a další filosofické proudy ve vazbě na Nový zákon.

11. Apokalyptika a apokalyptická literatura v kontextu doby judaismu druhého chrámu - přehled. Zjevení Janovo v kontextu židovské apokalyptiky a pozdějších křesťanských apokryfních apokalyps.

12. Četba vybraných ukázek apokalyptických textů a nové pohledy na apokalyptické myšlení.

13. Formování a ustálení novozákonního kánonu, vývoj myšlení raně křesťanských komunit.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.10.2019)

Rozsah přednášky a forma zkoušky: (zimní semestr) - 2 hodiny týdně, čtvrtek 10.15 - 12.45 hod. v L 305. Přednáška je zakončena zkouškou (4 kredity). K získání zkoušky je nutná pravidelná účast na přednáškách, znalost zvoleného titulu literatury a problematiky přednášek. Zkouška je ústní. Důraz je kladen na skutečnost, jak student látce rozumí a umí ji vztáhnout do souvislostí. Cílem není pouhé mechanické memorování. Literaturu volí student (z uvedeného přehledu) samostatně po konzultaci s vyučujícím a využívá rovněž elektronických zdrojů. Při volbě literatury je možné se specializovat dle osobních a oborových preferencí.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.10.2019)

Základní literatura:

Aune, David E. (ed.), The Westminster Dictionary of New Testament and Early Christian Literature and Rhetoric. Westminster John Knox Press, London 2003. Vybraná hesla.

Aune, David, E. (ed.), The Blackwell Companion to the New Testament. Blackwell Publishing, Oxford 2010. Vybraná témata.

Burridge, Richard A., What are Gospels? Cambridge University Press, Cambridge 1993. Stěžejní dílo.

Canfora, Luciano, Dějiny řecké literatury. KLP, Praha 2001. Vybraná problematika.

Conte, G. B., Dějiny římské literatury. KLP, Praha 2003. Vybraná problematika.

Cox, Patricia, Biography in Late Antiquity: A Quest for the Holy Man. University of California Press 1983. Doporučená literatura. Ač starší, stále zásadní.

Dormyer, Detlev, The New Testament among the Writings of Antiquity. Sheffield Academic Press 1998. Velmi vhodné přečíst jako hlavní publikaci k přednášce.

Ehrman, Bart D., The New Testament. A Historical Introduction to the Early Christian Writings. Oxford University Press, Oxford 2004. Velmi vhodné.

Hägg, Tomas, The Novel in Antiquity. Basil Blackwell, Oxford 1983. Stále aktuální.

Lukeš, Jiří, Raně křesťanská rétorika. SGS/CBS, Český Těšín/Praha 2009. Vhodné ke Skutkům apoštolů, apokryfním skutkům, chriím, antickým historiografiím a klasifikaci žanrů.

Ong, Walter J., Technologizace slova. Karolinum, Praha 2006. Nutné k oralitě.

Pokorný, Petr; Heckel, Ulrich, Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie. Vyšehrad, Praha 2013. Není nutné číst celé, selektivně k probírané tematice.

Schröter, Jens, From Jesus to the New Testament. Baylor University Press, Waco 2013. Vřele doporučeno jako hlavní titul k debatě na zkoušku.

Warren, David H.; Graham Brock, Ann; Pao Davis W. (eds.), Early Christian Voices: In Texts, Traditions, and Symbols. Brill, Leiden 2003. Vybrané příspěvky. Velmi vhodné.

S primární antickou literaturou bude posluchač obeznámován v průběhu semesetru a je velmi vhodné, aby vybrané autory alespoň z části sám přečetl. Jako zdroj soudobé kritické rozpravy o problematice Nového zákona z hlediska klasifikace forem, žánrů a literárnosti poslouží kromě odborných žurnálů také www.academia.edu , kde by měl být každý posluchač zaregistrován. Na články J. S. Kloppenborga, Catherine Hezser, S. E. Portera, T. R. Hatiny, Ch. Keitha, J. Schrötera, Marka Goodacreho, P. N. Andersona a dalších bude průběžně odkazováno. Vybraná témata jsou rovněž dostupná na www.youtube.com .

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html