SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
The History of Early Christianity and the Second Temple Judaism - L0571
Title: Dějiny raného křesťanství a judaismu druhého chrámu
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (29.10.2019)
Cíl a obsah přednášky: Cílem přednášky je charakterizovat politické a sociální poměry, literární prameny a myšlenkové koncepty období, které bývá označováno jako „judaismus druhého chrámu“. Doba se kryje s obdobím helénismu a pokrývá také dobu římskou až do konce druhého století. Právě z tohoto období pochází řada textů, jež ukazují na pojetí posmrtného života, apokalyptiky, mesiáše či spravedlnosti. Židovstvo této doby žije kromě rozsáhlých venkovských oblastí také ve velkoměstech, využívá vzdělávacího systému gymnasií, těží ze vzdělanosti okolních národů a do jeho náboženského i sociálního života vniká řada nových prvků. Specifickou oblastí je Kumrán, z něhož se dochovala řada svitků, jež dnes existují v četných edicích a ukazují na sociální život i náboženské představy židovské komunity, které nebyly ovlivněny křesťanstvím. Rozsáhlou oblastí jsou také texty z kolekce mimobiblických židovských spisů, které poukazují na představy o řádu světa, vnímání metafyziky, Božím působení ve světě a jsou z nich patrné vlivy okolních náboženství či vlivy řecké filosofie. Předmětem přednášky jsou mimo jiné díla Filóna Alexandrijského, Josepha Flavia, pohledy na interpretaci starozákonních spisů optikou této epochy, odkazy na nekanonické biblické knihy nalezené v Kumránu, přehled kumránských svitků a jejich možná klasifikace, komparace postavy Abraháma v Genesis a ve svitcích od Mrtvého moře, komparace konceptů vzkříšení a mesiášských postav v židovské literatuře tohoto období. Prezentovány budou i postavy Ježíše Nazaretského a apoštola Pavla, jež jsou optikou judaismu druhého chrámu dlouhodobě zkoumány, což se týká také novozákonních spisů. Pojednány budou také vlivy stoické, významné mysterijní kulty a oblast gnóze. Absolvent získává přednáškou přehled o myšlenkovém, sociálním a politickém světě doby raného judaismu, jemuž je věnována stále větší pozornost ve světovém bádání a jež je zásadní pro interpretaci Nového zákona.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (29.10.2019)

1. Vymezení doby, terminologie, představení pramenů a přednášených okruhů, obeznámení se sekundární literaturou.

2. Helenizace a vzdělání, život Židovstva ve velkoměstech a na venkově. Struktura společnosti, sociální rozvrstvení, ekonomické faktory, život střední třídy, cizinci, obchod, život kněžské vrstvy, farizeové, saduceové, vztah tematiky ke křesťanské problematice doby novozákonní.

3. Náboženská situace v raném judaismu. Literárnost doby raného judaismu.

4. Tóra, spravedlnost a milost v době raného judaismu.

5. Rozvoj halachy a rozvoj sektářských tendencí. Pokrmy a identita v době raného judaismu.

6. Eschatologické koncepty a vykoupení. Vykoupení v kontextu dějin, vykoupení jako zjevení, spasení národů.

7. Vzkříšení a posmrtný život, stav po smrti v mimobiblických židovských textech. Apokalyptické představy. Koncepty řeckého myšlení (mýty) a filosofie.

8. Mesiášské představy raného judaismu. Syn člověka.

9. Kumrán a prezentace vybraných textů.

10. Kumrán a prezentace vybraných myšlenkových konceptů. Vliv na vybrané novozákonní písemnosti.

11. Josephus Flavius a jeho dílo. Interpretace vybraných míst z díla. Filón Alexandrijský a jeho dílo. Interpretace vybraných míst z díla. Stoická filosofie a její vliv na okolní myšlenkové koncepty.

12. Apoštol Pavel ve vztahu k ranému judaismu.

13. Ježíš Nazaretský z hlediska raného judaismu.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (29.10.2019)

Cíl a obsah přednášky: Cílem přednášky je charakterizovat politické a sociální poměry, literární prameny a myšlenkové koncepty období, které bývá označováno jako „judaismus druhého chrámu“. Doba se kryje s obdobím helénismu a pokrývá také dobu římskou až do konce druhého století. Právě z tohoto období pochází řada textů, jež ukazují na pojetí posmrtného života, apokalyptiky, mesiáše či spravedlnosti. Židovstvo této doby žije kromě rozsáhlých venkovských oblastí také ve velkoměstech, využívá vzdělávacího systému gymnasií, těží ze vzdělanosti okolních národů a do jeho náboženského i sociálního života vniká řada nových prvků. Specifickou oblastí je Kumrán, z něhož se dochovala řada svitků, jež dnes existují v četných edicích a ukazují na sociální život i náboženské představy židovské komunity, které nebyly ovlivněny křesťanstvím. Rozsáhlou oblastí jsou také texty z kolekce mimobiblických židovských spisů, které poukazují na představy o řádu světa, vnímání metafyziky, Božím působení ve světě a jsou z nich patrné vlivy okolních náboženství či vlivy řecké filosofie. Předmětem přednášky jsou mimo jiné díla Filóna Alexandrijského, Josepha Flavia, pohledy na interpretaci starozákonních spisů optikou této epochy, odkazy na nekanonické biblické knihy nalezené v Kumránu, přehled kumránských svitků a jejich možná klasifikace, komparace postavy Abraháma v Genesis a ve svitcích od Mrtvého moře, komparace konceptů vzkříšení a mesiášských postav v židovské literatuře tohoto období. Prezentovány budou i postavy Ježíše Nazaretského a apoštola Pavla, jež jsou optikou judaismu druhého chrámu dlouhodobě zkoumány, což se týká také novozákonních spisů. Pojednány budou také vlivy stoické, významné mysterijní kulty a oblast gnóze. Absolvent získává přednáškou přehled o myšlenkovém, sociálním a politickém světě doby raného judaismu, jemuž je věnována stále větší pozornost ve světovém bádání a jež je zásadní pro interpretaci Nového zákona.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (29.10.2019)

Dle podmínek zakončení předmětu.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (29.10.2019)
Základní literatura:
Ábel, František, The Psalms of Solomon and the Messianic Ethics of Paul. Mohr Siebeck, Tübingen 2016. Specializovaná studie vhodná pro určitý okruh zájemců.

Boccaccini, Gabriele, Middle Judaism: Jewish Thought, 300 B.C.E. to 200 C.E. Fortress Press, Minneapolis 1991. Stále použitelné pro získání základní orientace, ač s potřebnými korekturami.

Collins, John J.; Harlow Daniel C. (ed.), Early Judaism: A Comprehensive Overview. Eerdmans, Grand Rapids 2012. Doporučeno jako základní literatura k přednášce a zkoušce.
Flannery, Frances; Shantz, Colleen; Werline, Rodney A. (eds.), Inquiry into religion Experience in Early Judaism and Christianity. Experientia, Vol. 1. Brill, Leiden 2008. Velmi vhodné ke studiu vybraných témat. Vhodné jako literatura ke zkoušce.

Flint, Peter W. (ed.), The Bible at Qumran: Text, Shape, and Interpretation. Eerdmas, Grand Rapids 2001. Vřele doporučeno.

Hezser, Catherine, Jewish Literacy and Languages in First-Century Roman Palestine. SOAS, University London; s. 1-26. Dostupné na www.academia.edu .

Chapman, David W., Ancient Jewish and Christian Perceptions of Crucifixion. Mohr Siebeck, Tübingen 2008. Specializovaná studie, velmi přínosná.

Charlesworth, James H. (ed.), The Bible and the Dead Sea Scrolls. Volume One: Scripture and the Scrolls. The Second Princeton Symposium on Judaism and Christian Origins. Baylor University Press, Waco 2006. Velmi vhodné pro získání přehledu o vybraných tématech.

Charlesworth, James H. (ed.), Ježíš a svitky od Mrtvého moře. Vyšehrad, Praha 2000. Stále použitelné v případě vybraných studií.

Charlesworth, James H. (ed.), The Old Testament Pseudoepigrapha. Vol. 2. Darton, Longman & Todd, London 1985. Dostupné, starší.

Jeremias, Joachim, Jerusalem in the Time of Jesus: An Introduction into Economic and Social Conditions during the New Testament Period. SCM Press, London 1991. Stále použitelné a přehledné.

Levine, Amy-Jill; Allison, Dale C.; Crossan, John Dominic (eds.), The Historical Jesus in Context. Princeton University Press, Princeton 2006. Velmi vhodné jako základní literatura ke zkoušce. Široké spektrum témat.

Nanos, Mark, A Torah-Observant Paul?: What Differnce Could it Make for Christian/Jewish Relation Today? For Christian Scholars on Christian-Jewish Relations, June 4-6, 2005. Dostupné na www.academia.edu .

Nickelsburg, George W. E., Ancient Judaism and Christian Origins. Fortress Press, Minneapolis 2003.
Doporučeno jako základní literatura k přednášce a zkoušce.
Neusner Jacob, Avery-Peck Alan J. (eds.), The Blackwell Companion to Judaism. Blackwell Publishing, Oxford 2003. Velmi vhodné pro vybraná témata, základní informace.

Rosenblum, Jordan D., Food and Identity in Early Rabbinic Judaism. Cambridge University Press, Cambridge 2010. Specializovaná studie vhodná pro určitý okruh zájemců.

Sanders, E. P., Jesus and Judaism. Fortress Press, Philadelphia 1985. Určité pasáže jsou stále použitelné.

Segert, Stanislav; Řehák, Robert; Bažantová, Šárka, Rukopisy od Mrtvého moře. OIKOYMENH, Praha 2007. Dostupná edice textů, ač starší a nekompletní.

Soušek, Zdeněk (ed.), Knihy tajemství a moudrosti I-III. Vyšehrad, Praha 1995-1999. Starší, zatím však chybí novější české edice.

Thatcher, Tom; Coloe Mary L. (eds.), John, Qumran, and the Dead Sea Scrolls. SBL, Atlanta 2011. Přínosné dílčí studie.

Wills, Lawrence M., The Jewish Novel in the Ancient World. Cornell University press, Ithaca 1995. Specializovaná studie vhodná pro určitý okruh zájemců.

Další studie jsou dostupné na www.academia.edu , stejně jako přednášky na www.youtube.com . Pro studium vybrané problematiky budou doporučeny další zdroje.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html