SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Security and legal background of migration and minorities related policy of the Czech Republic - Legal aspects of selected chapters of the state security policy - L0570
Title: Bezpečnostně právní východiska menšinové a migrační politiky České republiky – Právní aspekty vybraných kapitol bezpečnostní politiky státu
Guaranteed by: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 39 [hours]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: ThDr. Milan Šimek, Ph.D.
RNDr. Daniel Havránek
Teacher(s): RNDr. Daniel Havránek
ThDr. Milan Šimek, Ph.D.
Is interchangeable with: LHIS96
Annotation - Czech
Vybrané aspekty bezpečnostní politiky státu coby souhrnu klíčových cílů a nástrojů státu, usilujících o zabezpečení státní svrchovanosti a územní celistvosti státu, jeho demokratických základů, činnosti demokratických institucí, ekonomického a sociálního rozvoje státu, ochrany zdraví a života osob, plnění mezinárodních bezpečnostních závazků etc. DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v obvyklém čase kurzu, tedy vždy v úterý 16:30 - 18:00. KÓD TŘÍDY: kffng0j. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.
Last update: Šimek Milan, ThDr., Ph.D. (02.10.2020)
Syllabus - Czech

Stát jako právní subjekt zvláštního druhu, jeho uspořádání, základní funkce státu, vztah stát-občan, hodnotové limity ústavnosti a prosazování veřejné moci.

Bezpečnostní zájmy státu podle stupně důležitosti, jejich kategorizace a společensko-politické implikace.

Bezpečnostní systém státu jako institucionální nástroj pro dosahování cílů bezpečnostní politiky, jeho legislativní promítnutí do právního řádu České republiky - vymezení působností a vzájemných vazeb jednotlivých složek státního mechanismu;

Cizinecké a azylové právo, principy a právní úprava udělování povolení k pobytu, státního občanství či dalších pobytových titulů.

Základní představení postavení menšin v České republice, bezpečnostní aspekty spojené s přítomností některých nových menšin, integrační proces a otázky iredentismu.

Právní východiska realizace bezpečnostně migrační politiky státu a jejich aplikační praxe v rámci státní správy.

Základní zásady výkonu státní správy vycházející ze správního práva a vedení správních řízení v rámci ústředních správních úřadů.

Last update: Patová Kateřina, ThDr. (21.08.2019)
Course completion requirements - Czech

Zkouška bude udělena na základě úspěšného složení písemného testu z látky probrané na přednáškách. Na semináři je vyžadována nejméně sedmdesátiprocentní aktivní účast.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU:

V případě trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách v době zkouškového období zimního semestru 2020/2021 zkouška bude mít následující charakter: proběhne pomocí Moodle, kde složíte písemnou zkoušku sestávající se z otevřených (rozepisovacích) otázek. Dostanete tři otázky. Podle vlastního výběru si zvolíte dvě, na které budete odpovídat. Otázky budou spíše širší.

Technické detaily budou upřesněny emailem před začátkem zkouškového období. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a on–line přednášky.

Last update: Šimek Milan, ThDr., Ph.D. (01.10.2020)
Literature - Czech

Pavlíček, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. I. díl. Obecná státověda. Praha: Linde, 1998.

Česká republika. Ústavní zákon ze dne 16. prosince 1992 Ústava České republiky. In: 1/1993 Sb. 1993.

Česká republika. Usnesení předsednictva ČNR ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. In: 2/1993 Sb. 1993.

Česká republika. Ústavní zákon ze dne 22. dubna 1998 o bezpečnosti České republiky. In: 110/1998 Sb. 1998. Další právní předpisy v rámci jednotlivých přednášek a cvičení.

Pavlíček, Václav a kol. Právo a bezpečnost státu. Sborník statí. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2002. ISBN 80-5889-55-2.

Pikna, Bohumil. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu. Praha: Linde, 2007. 4. vydání. ISBN 80-7201-686-0. Vybrané části - rozsah bude upřesněn na přednášce.

Česká republika. Kolektiv autorů pod vedením Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí, 2015. ISBN 978-80-7441-005-5.

Havránek, Daniel. Duální role právního státu při zajišťování bezpečnosti. Právník. 2006, č. 3, s. 291-312.

Last update: Patová Kateřina, ThDr. (21.08.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html