SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Metamorphoses of Jewish Magic: Rabbis, Magicians and Messiahs - L0565
Title: Proměny židovské magie: Rabíni, mágové a mesiáši
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Marek Vinklát, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (13.08.2019)
Absolvent kurzu má přehled o vývoji židovské magie od jejích raných forem (archeologické nálezy, Bible, rabínská literatura) až do současnosti (moderní tištěné amulety). Je schopen popsat, jakým způsobem fenomén magie reflektovali přední představitelé vybraných proudů židovského náboženského myšlení. Při analýze textů magické povahy zvažuje metodologii užívanou významnými judaisty a religionisty 19., 20. a 21. století a je schopen závěry své badatelské práce prezentovat způsobem odpovídajícím jeho oborovému zaměření a jazykovému vybavení. Absolvent kurzu umí pracovat s epigrafickým materiálem, klasifikovat jej, připravit k publikaci, interpretovat a překládat.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (13.08.2019)
Úvod
 • Příběh o třech andělech jako ilustrace proměnlivosti židovské magie.
 • Představení a rozdělení seminárních témat.

Magie jako předmět vědy:

 • Původ a problematika pojmu magie.
 • Magie, náboženství a věda. Přední religionisté a judaisté zabývající se magií, jejich teorie a publikace.
 • Výjimečnost židovské magie a její místo v judaismu.

Magie v biblické literatuře

 • Magie jako prostředek mezináboženské polemiky.
 • Viditelná a neviditelná magie v Bibli. Rekonstrukce biblického rituálu „sota”.

Nejstarší doklady židovské magie:

 • Archeologické nálezy z Ketef Hinnom
 • svitky od Mrtvého moře. Povaha a obsah textů.

Židovská magie v pozdní antice

 • Magie v rabínské literatuře - v Mišně a v Talmudu. Tzv. Dreck-Apotheke a odkaz babylonského lékařství.
 • Zaříkávání a ochranné texty na kovových plátcích a na aramejských magických miskách.

Aramejské magické misky I.:

 • Archeologické dobývání Předního východu a první zkoumání těchto amuletů.
 • Proměny vnímání aramejských magických misek u západních badatelů a hypotézy o jejich účelu.
 • Druhy aramejských magických misek, jejich obsah, způsob zápisu a ilustrace.
 • Magické misky židovské, syrské a mandejské - rozdíly a podobnosti.

Aramejské magické misky II.:

 • Současné bádání o aramejských magických miskách, moderní datace a hypotézy.
 • Archeologie a kriminalita - misky jako zboží na černém trhu.
 • Vědecké vytěžení obsahu aramejských magických misek pro judaistiku, biblistiku a lékařství.
 • Magie a raná židovská mystika - kdo byli autoři magických misek?
 • Aramejské magické misky jako epilog klínopisné civilizace - proč se misky začaly používat a proč vymizely.

Židovská magie ve středověku:

 • Objev káhirské genízy, její obsah a povaha jejích magických fragmentů.
 • Rozdíl mezi amuletem a magickou sbírkou.
 • Velká magická kompendia: Meč Mojžíšův, Kniha Zázraků, Kniha anděla Raziela.
 • Racionalistické argumentace proti magii (Maimonides).

Židovská magie v novověku:

 • Reakce židovského osvícenství (haskaly) a známé procesy a konflikty.
 • Leopold Löw vs. Moše Teitelbaum, Jonathan Eybeschütz vs. Jacob Emden, soudní proces s Jakobem Frankem.
 • Místo magie v chasidismu.

Židovská magie v době moderní:

 • Dochované amulety moderní doby a vliv technologie přípravy (tisk, dřevoryt, litografie) na jejich obsah.
 • Fascinace židovskou magií a kabalou v nových náboženských směrech.
 • Židovská magie dnes a tzv. praktická kabala.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Marek Vinklát, Ph.D. (24.09.2019)

Předmět je zakončen zápočtem, který je udělen na základě docházky, aktivní účasti na semináři, písemného vypracování referátu a závěrečném pohovoru s vyučujícím.

Aktivní účast na semináři spočívá ve zpracování tématu, které si student po dohodě s vyučujícím během prvních hodin vybere.

Téma bude vybráno dle studentovy znalosti živého (anglický či německý metodologický text) či pramenného jazyka (překlad části magického či teologického textu), zkušeností a zaměření závěrečné práce.

Téma bude studentem (či studentským týmem v případě náročnějšího tématu či rekonstrukce rituálu) odprezentováno na jedné z hodin semináře.

Písemný referát bude odevzdán na konci semestru a jeho téma si student během semestru vybere po konzultaci s vyučujícím.

Zápočet bude udělen na konci semestru po pohovoru s vyučujícím nad touto písemnou prací, kdy bude studentovi poskytnuta zpětná vazba.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (13.08.2019)

BIERNOT, David. „Qualitates Occultae“ ve středověké rabínské literatuře: Kritika Maimonidovy koncepce „skrytých kvalit“ v halachickém responsum Šlomo ibn Adreta. Theologická revue, 2014, 85(2), 226-246.

BOHAK, Gideon. Ancient Jewish Magic: A History. New York: Cambridge University Press, 2008. ISBN 9780521874571.

FRAZER, James George. Zlatá ratolest. Praha: Mladá fronta, 1994. ISBN 8020404880.

GASTER, Moses. The Sword of Moses, an Ancient Book of Magic. London 1896.

GELLER, Markham J. Ancient Babylonian Medicine: Theory and Practice. Oxford: Wiley‐Blackwell, 2010.

HARARI, Yuval. What is a magical text?. In: SHAKED, Shaul, ed. Officina magica: essays on the practice of magic in antiquity. Leiden: Brill, 2005. ISBN 9004144595, s. 91-124.

LEVENE, Dan. A Corpus of Magic Bowls: Incantation Texts in Jewish Aramaic from Late Antiquity. London: Kegan Paul, 2003. ISBN 9780710307262.

Lévi-Strauss, Claude. Structural Antrhopology. New York: Basic Book, 1963.

MALINOSWKI, Bronislaw. Magic, Science and Religion. In: MALINOWSKI, Bronislaw. Magic, Science and Religion and Other Essays. Boston: Beacon Press, 1948, s. 1-71.

MAUSS, Marcel. A General Theory of Magic. London: Routledge Classics, 2001. ISBN 0415253969.

MONTGOMERY, James A. Aramaic Incantation Texts from Nippur, Philadelphia: The University Museum, 1913.

MORGAN, Michael A. Sepher Ha-Razim: The Book of Mysteries. Chico, CA: Scholars Press, 1983.

SCHRIRE, Theodore. Hebrew Magic Amulets: Their Decipherment and Interpretation. New York: Behrman House Inc. 1982.

SHACHAR, Isaiah. Jewish Tradition in Art: The Feuchtwanger Collection of Judaica. Jerualem: Israel Museum, 1981.

TRACHTENBERG, Joshua. Jewish Magic and Superstition. New York: Behrman's Jewish Book House, 1939.

VERSNEL, H. S., Some Reflections on the Relationship Magic-Religion. Numen, 1991, roč. 38, č. 2, s. 177-197.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html