SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Didactics of Catechetics and Religious Pedagogy II - L0497
Title: Didaktika katechetiky a náboženské pedagogiky II.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)
Kurz rozšiřuje povinný kurz s názvem Katechetika a homiletika CČSH a navazuje na kurz Didaktika katechetiky a náboženské pedagogiky I. Ve srovnání s tímto kurzem se zaměřuje zejména na dialogické a performativní metody ve vzdělávání a výchově ve víře a k víře. Cílem kurzu je představit novější metody nebo důrazy v tzv. již používaných metodách, včetně praktické ukázky na modelových lekcích. Jedná se o metody vedení rozhovoru, dialogu, diskuzi, brainstorming, brainwriting. Dále pak se zaměřuje na metody simulační a dramatizační, které budou prakticky ukázány na modelových lekcích a procvičeny v rámci konkrétních cvičení.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)

Metody dialogické a jejich místo v náboženském vzdělávání nebo vedení dětí ve víře a k víře. Příprava katechety/pedagoga na dialogické metody ve skupině: na co se ptát a jak se ptát, kdy zařazovat tyto metody do katecheze nebo scénáře lekce. Rozhovor, dialog a diskuze, časté chyby při používání dialogických metod. Krátký úvod do filozofie pro děti, filozofování a teologizování a jejich využití při katechezi nebo výuce. Hra jako výuková metoda. Hraní rolí a různých situací, které napomáhají pochopení a aktualizaci biblického textu. Dramatizace biblického textu a bibliodrama - rozdílné i společné přístupy, příprava katechety/pedagoga, samotný proces realizace a reflexe. Významné teologické osobnosti jako učivo (rozhovor, hra, simulační metody): Jan Hus, Jan Amos Komenský, Dietrich Bonhoeffer, Karel Farský

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)

Student představí jeden scénář lekce na jedno biblické téma nebo historickou postavu podle osvojených metod probíraných v tomto kurzu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (18.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
seminární práce

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)
Povinná literatura:
BALDERMANN, Ingo. Úvod do biblické didaktiky. Jihlava: Mlýn, 2004. xiv, 222 s. ISBN 80-86498-07-7.

LIGUŠ, Ján a kol. Náboženská výchova a výuka: sborník. Brno: L. Marek, 2005. 172 s. ISBN 80-86263-59-2.

MUCHOVÁ, Ludmila. Cíle a cesty: metody, cíle a prostředky vyučování z pohledu obecné didaktiky pro učitele náboženství. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1996.

BRAVENÁ, Noemi. Dítě teologem. Nábožensko-pedagogická reflexe dětského prožívání transcendence. In Mireia

Ryšková, Mlada Mikulcová. Myšlení o transcedenci. Praha: Mervart, 2013. s. 199-220. ISBN 978-80-7465-088-8.

Doporučená literatura:
BRAVENÁ, Noemi. Philosophizing and theologizing with, for and of children as a way to integrated development of

child’s transcending in the post communist society and its place in the reform efforts in Czech educational way of turning

to child. In Gerhard Büttner, Petra Freudenberger-Lötz (eds.) Beiträge zur Kinder- und Jugendtheologie: Children’s

voices. Theological, philosophical and spiritual perspectives. sv. 32. Kassel: Kassel University Press, 2015. 167 s., s. 65-85. ISBN 978-3-86219-922-8.

HILGER, Georg a Werner H. RITTER. Religionsdidaktik Grundschule: Handbuch für die Praxis des evangelischen und katholischen Religionsunterrichts. München: Kösel, 2006. ISBN 3-7668-3913-6.

HORSKÝ, Rudolf: Úvod do katechetiky. (skripta) Praha: Husova ČS v Praze, 1955, 177 s.

HOVÁDEK - HORSKÝ, Rudolf: Jak pracovat s mládeží. Praha: Ústředí duchovní péče o mládež církve ČM, 1941, 29 s.

HOVÁDEK - HORSKÝ, Rudolf: Dítě v živé církvi. Praha: Odbor sociální práce CČS v Praze XII, 1947, 76 s.

MUCHOVÁ, Ludmila. Cesty k hlubšímu lidství - Didaktika náboženství v České republice pro 21. století. České Budějovice: Petrinum, 2017. ISBN: 978-80-87900-05-5

MUCHOVÁ, Ludmila. Úvod do náboženské pedagogiky. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 246 s.

RUTRLE, Otto. Cesta k dítěti: Přednášky z kurzu pro učitele nedělních škol. II. díl. Praha: Ústředí nedělních škol církve československé v Praze, 1950. Edice duchovní péče o děti církve československé.

RUTRLE, Otto. Cesta k dítěti: Přednášky z kurzu pro učitele nedělních škol. 2. vydání. Praha: Ústředí nedělních škol církve československé v Praze, 1947. Edice duchovní péče o děti církve československé.

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 2., rozš. a aktualiz. vyd., 1. v Gradě Publishing. Praha: Grada Publishing, 2007. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1821-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html