SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Didactics of Catechetics and Religious Pedagogy I - L0496
Title: Didaktika katechetiky a náboženské pedagogiky I.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)
Kurz rozšiřuje povinný kurz s názvem Katechetika a homiletika CČSH. Zaměřuje se na základní, převážně monologické metody a didaktické postupy v oborech katechetika a náboženská pedagogika. Budou ukázány odlišnosti těchto dvou oborů praktické teologie i společné metody s oborem pedagogika. Cílem kurzu je uvést do praktické přípravy katechezí a scénářů lekcí ve škole na předem zvolený biblický text nebo téma, dále pak prakticky ozřejmit základní používané metody (vyprávění, výklad, přednáška) a didaktické postupy ve vzdělávání a vedení ve víře a k víře, které budou prakticky ukázány na modelových lekcích a procvičeny v rámci konkrétních cvičení.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)

Hlavní rozdíly mezi obory katechetika a náboženská pedagogika a jejich vztah k příbuzným oborům. Katecheze - přehled různých typů, časté chyby, praktický nácvik, postup sestavení katecheze pro konkrétní věkovou skupinu v církvi. Scénář lekce - přehled různých typů, časté chyby, praktický nácvik, postup sestavení výukové lekce pro konkrétní věkovou skupinu ve škole. Nejpoužívanější metoda vyprávění biblického příběhu a praktický nácvik: stanovení hlavního důrazu textu, proces elementarizace příběhu pro děti, vysvětlení obtížných slov, možnosti exegeze „již známého“ textu pro dospělé a seniory. Didaktické pomůcky často používané při vyprávění (flanelograf, knížky, maňásci, artefakty, obrázky, kartičky, tablety, flipchart, powerpoint aj.), jak vyrobit didaktickou pomůcku, když není nebo, kde se inspirovat. Metody práce s biblickým textem - čtení biblického textu (jak vybrat přiměřený text pro posluchače, předčítání, čtení s předvídáním, záznam z četby za pomocí grafických organizérů, kontinuální čtení. Vyprávění o vzniku a vývoji CČSH jako učivo pro děti, mládež i dospělé. Základní metody opakování a procvičování vědomostí a dovedností.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)

Student představí jeden scénář lekce na jedno biblické nebo historické téma pro zvolenou cílovou skupinu (předškolní, školní dětí, mládež, dospělí, senioři) podle osvojených metod.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)
Povinná literatura:
BALDERMANN, Ingo. Úvod do biblické didaktiky. Jihlava: Mlýn, 2004. xiv, 222 s. ISBN 80-86498-07-7.

BRAVENÁ, Noemi. Interaktivní vzdělávání sboru ad extra a ad intra. in Hanes, P (ed.) Cirkevny zbor vo vztahu k spolocenskemu prostrediu, PF UMB: Banská Bystrice, 2010. Pedagog 2010 plus ZEC, 90 s., s. 68-82, ISBN 978-80-83-951-2.

LIGUŠ, Ján a kol. Náboženská výchova a výuka: sborník. Brno: L. Marek, 2005. 172 s. ISBN 80-86263-59-2.

MUCHOVÁ, Ludmila. Cíle a cesty: metody, cíle a prostředky vyučování z pohledu obecné didaktiky pro učitele náboženství. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1996.

Doporučená literatura:
DŘÍMAL, Ludvík. Katecheze Církve jako služba Božímu slovu: úvod do studia katechetiky na základě Všeobecného direktoria pro katechezi. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001. 68 s. ISBN 80-7266-093-4.

HILGER, Georg a Werner H. RITTER. Religionsdidaktik Grundschule: Handbuch für die Praxis des evangelischen und katholischen Religionsunterrichts. München: Kösel, 2006. ISBN 3-7668-3913-6.

MUCHOVÁ, Ludmila. Úvod do náboženské pedagogiky. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 246 s.

HORSKÝ, R.: Úvod do katechetiky. (skripta) Praha: Husova ČS v Praze, 1955, 177 s.

HOVÁDEK - HORSKÝ, R.: Jak pracovat s mládeží. Praha: Ústředí duchovní péče o mládež církve ČM, 1941, 29 s.

HOVÁDEK - HORSKÝ, R.: Dítě v živé církvi. Praha: Odbor sociální práce CČS v Praze XII, 1947, 76 s.

RUTRLE, Otto. Cesta k dítěti: Přednášky z kurzu pro učitele nedělních škol. II. díl. Praha: Ústředí nedělních škol církve československé v Praze, 1950. Edice duchovní péče o děti církve československé.

RUTRLE, Otto. Cesta k dítěti: Přednášky z kurzu pro učitele nedělních škol. 2. vydání. Praha: Ústředí nedělních škol církve československé v Praze, 1947. Edice duchovní péče o děti církve československé.

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 2., rozš. a aktualiz. vyd., 1. v Gradě Publishing. Praha: Grada Publishing, 2007. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1821-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html