SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Communication for the Clergy - L0494
Title: Komunikace pro duchovní
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 12 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)
Kurz uvede studenty do některých teorií mezilidské komunikace jako integrační vědní disciplíny, která je nedílnou součástí života v rodinách, v církvích, v občanském povolání a ve všech státních i soukromých institucích v celé společnosti. Konkrétní teorie budou prakticky procvičeny v semináři. Cílem kurzu je získat některé důležité soft skills a porozumět komunikačním strategiím a kompetencím ke kázání v duchovenském povolání, ke katecheticko-pedagogické činnosti pro výuku náboženství na státních a církevních školách a k poimenicko- diakonické službě v křesťanských církvích.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)

Mezilidská komunikace jako věda a její souvztažné disciplíny. Oblasti, kontexty, modely a formální struktury mezilidské komunikace. Typy komunikace duchovního - komunikační kompetence ke kázání a v liturgii CČSH, komunikační kompetence k výuce náboženství, k pastoračnímu rozhovoru a k misii CČSH. Psychosociální aspekty usnadňující komunikaci v určitých situacích (uznávání druhých, přizpůsobení chování, zájem o druhé, přátelské chování, kritika, přiznání chyby, řešení vzniklých konfliktů, význam mlčení, kooperativní jednání, sebereflexe, obnova komunikace aj.). Architektonika veřejného projevu. Mnohovýznamový charakter lidského slova. Pravda, polopravda a lež v komunikaci. Fenomény současné krize lidské řeči. Komunikace evangelia, křesťanské zvěsti v teologii CČSH.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)

Prezentace referátu z předepsané literatury a zkouška z předem daných otázek, které vyplývají z témat kurzu.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)
Povinná literatura:
KING, G.R.: 1979. Fundamentals of Human Communication. New York: Macmillan Publ. Co. Inc. 1979, 372 s.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. 1993. Povídej - Naslouchám. Praha: Návrat, 1993, 105 s. ISBN 80-85495-18-X

LIGUŠ, Ján. Medziľudská komunikácia. Teologická propedeutika, monografie, 2. vydání. Banská Bystrica, UMB PF, katedra teologie a UK HTF Praha, 2001, 153 s. ISBN 80-80825-35-0

LIGUŠ, Ján. Teologická reflexe komunikačních procesů. Prakticko-teologická explikace. Praha: Theologická revue UK v Praze, Čtvrtletník UK HTF roč., 70 č. 2 (1999), s. 39-54 ISSN 1211-7617

LIGUŠ, Ján. Pravda, polopravda a lež v komunikaci, Evanjelikálny teologický časopis, Banská Bystrica: Katedra evanjelikálnej teológie a misie, PF UMB, 2/2006, s. 5-30, ISSN 1336-1783

VYBÍRAL, Zbyněk. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál 2003, 175 s.

Doporučená literatura:
BUTTA, Tomáš. Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Praha: Karolinum, 2005.

BECK, Gloria; Zakázaná rétorika - 30 manipulativních technik. Grada, 2007, dotisk 2008.

DOMSGEN, Michael und SCHRÖDER; Brend: Kommunikation des Evangeliums. Leitbegriff der Praktischen Theologie, Lepizig: Evangelische Verlagsanstalt, 2014, 248 s.

ENGEL, F. James, Getting Your Message Across. Applied Principles in Gospel Communication. Manila:OMF 1991, 155s.

HAVEL, Václav. Slovo o slově. Dokumenty doby č. 1. Kolektiv autorů Charty 77 a Občanského fóra, Praha 1990, s. 26-30 ISSN 80-7063-037-X

LABUDA, Pavol. Jazyk jako platforma komunikácie a tolerancie. Ružomberok: Katolická univerzita, 2006.

LIGUŠ,Ján. Die Wichtigkeit der zwischenmenschlichen Kommunikation im 21. Jahrhundert. Spirituelle Dimensionen. In: Zdeněk Kučera und Jiří Vogel: Spiritualität am Schweideweg des Zeitalters - von der Moderne zur Postmoderne. Prag: Martin Verlag, 2003, S. 101-116 ISBN 80-85955-26-1

KING, Larry. Nebojte se mluvit. Praha: Nakladatelství Ivo Železný, 1996, ISBN 80-237-2411.

KRAEMER, Hendrik. Die Kommunikation des christlichen Glaubens. Zürich: Zwingli Verlag 1958, 104 s.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Povídej-Naslouchám. Praha: Návrat 1993, 105 s.

CAPPONI, Věra - NOVÁK, Tomáš. Asertivně do života. PRAHA: Grada, 1994, 156 s. ISBN 80-7169-082-1

PLAŇAVA, Ivo. Průvodce mezilidskou komunikací. Přístupy-Dovednosti-Poruch, 1. vydání. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2005, 152s. ISBN 80-247-0858-2.

ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika. Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada, 2009.

THIEL, Erhard. Mluvíme tělem - řeč těla prozradí víc než tisíc slov. Praha: Knižní klub 1997, 136 s. ISBN 80-7176-511-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html