SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Comparative Ecclesiastical History - L0478
Title: Komparativní církevní dějiny
Guaranteed by: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 14 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThDr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Teacher(s): doc. ThDr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Annotation - Czech
Církevní dějiny jsou teologickou disciplínou, je to součást teologického kompendia. Vyžadují specifický přístup, který využívá výsledků dalších oborů, jsou proto interdisciplinární, ostatní vědecké disciplíny respektují, ale nesmějí je nahradit. Nezkoumají jen dějiny církve jako instituce (to je součástí obecných dějin), ale také vývoj teologického myšlení a různých teologických směrů. Pojednávají vždy srovnávacím způsobem o přístupech, událostech, konfesích a teologických směrech. Reflektují vývoj církevního práva, resp. řádů církve v různých konfesích. Usilují o objektivní podání. Vysvětlují různé přístupy k tématu, sledují a vysvětlují na čem jsou tyto přístupy založeny a co zdůrazňují. Komparace vede ke kritickému přístupu. V současné době je aktuální nalézání ekumenického pohledu na zdánlivě velmi rozporuplné jevy, které vývoj církevních dějin doprovázely a jejichž interpretace je v různých konfesích různá.
Last update: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (30.09.2023)
Syllabus - Czech

1)    Počátky dějin církve, židovské pozadí, Ježíš Kristus, apoštol Pavel,

vstup křesťanské církve do helénistického světa.

2)    Prameny církevních dějin (kroniky, anály, důležité sbírky pramenů)

3)    Kritika a intepretace.

4)    Využívání výsledků dalších vědeckých disciplín, pomocné vědy historické

5)    Nové obzory v devatenáctém a dvacátém století.

6)    Předmět církevních dějin – historie a teologie

7)    Základní aspekty církevních dějin (církevní dějiny jako historická teologie, církevní dějiny jako dějiny misií, církevní dějiny jako dějiny herezí, církevní dějiny jako dějiny církevního práva a řádů jednotlivých konfesí.

8)    Periodizace církevních dějin. Periodizace je současně pokus o zcela konkrétní interpretaci.

9)    Jak se psaly církevní dějiny ve starověku a ve středověku.

10)  Protestantská historiografie

11)  Katolická historiografie

12)  Osvícenství a církevní dějiny

13)  Programy a pokusy ekumenického církevního dějepisectví ve 2. polovině 20. století. Komparace přístupů, výhledy, současnost.

Last update: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (30.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Zkouška proběhne ústní formou. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

Last update: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (30.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška proběhne ústní formou. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

Last update: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (30.09.2023)
Literature - Czech

Povinná:

HANUŠ, Jiří, ed. Ekumenické církevní dějepisectví: dějiny, analýzy, perspektivy. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2003. 211 s. Historia ecclesiastica; sv. 12. ISBN 80-7325-019-5.

HANUŠ, Jiří. Pozvání ke studiu církevních dějin. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 159 s. Historia ecclesiastica. ISBN 80-85959-45-3.

 

Last update: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (30.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html