SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of the Church in the High and Late Middle Ages - L0467
Title: Dějiny církve ve vrcholném a pozdním středověku
Guaranteed by: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Teacher(s): ThDr. Jaroslav Hrdlička
Annotation - Czech
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům vhled do základních dějinných momentů a klíčové problematiky církevního vývoje od období vzniku papežského státu po období pozdního středověku, kdy církev směřovala ke svému rozštěpení. Výklad jednotlivých témat je soustředěn na prvky kontinuity a diskontinuity církevního vývoje při důsledném aplikování komparativního přístupu. Specifické zaměření se bude týkat Apeninského poloostrova s papežským státem. Student bude schopen reflektovat rozmanitost i vzájemnou podmíněnost forem a dynamiky změn v historickém vývoji církve. Získá základní orientaci a východisko k dalšímu studiu.
Last update: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (30.09.2023)
Syllabus - Czech

Cílem kurzu je zprostředkovat studentům vhled do základních dějinných momentů a klíčové problematiky křesťanství ve vrcholném a pozdním středověku. Student bude schopen reflektovat rozmanitost i vzájemnou podmíněnost forem a dynamiky změn v historickém vývoji západní a z části i východní církve. Získá základní orientaci a východisko k dalšímu studiu. Měl by pochopit úlohu dobového křesťanství na pozadí politických, kulturních, ekonomických i sociálních změn společnosti. Papežství je představeno jako instituce střetávající se s dobovým státem a jeho správou, využívající různé formy péče o západní církev v této době. Je zachycena teologie jako cesta dobového myšlení. Je vysvětlen vzrůst nových náboženských skupin a sekt a postup konfesního štěpení v životě západní církve. V tématu budou naznačeny možnosti, jak doba mohla a usilovala porozumět Bibli. V rámci tématu bude věnována pozornost rysům proměny vzdělanosti ve městech i na venkově:

Vznik církevního státu v evropských souvislostech. Krize papežství v 10. století. Boj o investituru a dokončení reformy ve 12. století. Křižácké hnutí a východní křesťanstvo. Církev ve 13. a 14. století (francouzský vliv, papežství, císařství a královská moc). Konciliarinismus (církev a společnost v období krize a reformy, Avignon). Arnaldo z Brescie, Dante Alighieri, Cola di Rienzo. Návrat papežů do Říma. Velké schizma, doba koncilů. Organizace církve a její jednota (vrchol papežského centralismu, řeholní život). Humanističtí papežové.

Last update: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (25.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Znalost obsahu přednášek i povinné literatury.

Last update: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (24.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

 Dle podmínek zakončení předmětu.

Last update: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (24.09.2023)
Literature - Czech

* Povinná literatura:

Rapp, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: CDK, 1996.
Suchánek, Drahomír a Václav Drška. Církevní dějiny. Praha: Grada, 2013.
Říčan, Rudolf a Amedeo Molnár. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 2008.


* Doporučená literatura:

Bosl, Karl. Europa im Mittelalter. Wien: C. Ueberreuter, 1970. A další vydání.

Bossy, John. Křesťanství na Západě 1400-1700. Praha: Karolinum, 2008.

Frenz, Thomas. Das Papsttum im Mittelalter. Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2010.
Franzen, August, Eva Duzbabová, Josef Karhan a Bedřich Smékal. Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1995.

Fröhlich, Roland, Ondřej Bastl a Tomáš Bastl. Dva tisíce let dějin církve. Praha: Vyšehrad, 2008.
Huizinga, Johan. Podzim středověku. Praha: Paseka, 2010.

Kottje, Raymund, Raymund Kottje a Bernd Moeller. Ökumenische Kirchengeschichte: (Bd. 1-3). Mainz: Kaiser Verlag, 1970.

Spunar, Pavel a kol. Kultura středověku. Praha: Academia, 1995.

Last update: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (25.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html