SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Seminar on Biblical Exegesis of the New Testament I - L0461
Title: Seminář biblické exegeze NZ I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Seminář je koncipován tak, aby byl vhodný jako úvod do světa biblické exegeze a práce s novozákonním biblickým či apokryfním textem. Jeho součástí je v ZS uvedení do exegetické metodiky a obeznámení s vybranými analytickými přístupy – strukturalismem, rétorickou kritikou, socio-rétorickou kritikou, narativní kritikou, reader- response kritikou, analýzou diskursu, intertextualitou, feministickou kritikou, jakož i komplexem historicko-kritických metod. Kromě teoretického úvodu a obeznámení s konkrétní metodikou jsou vybrány a analyzovány vhodné texty, na nichž se dá určitý přístup prezentovat. Účastník tak získá přehled o exegetické práci s texty evangelií, Skutků apoštolů, epištol i knihy Zjevení. Součástí je rovněž ukázka práce s apokryfními texty. Účastník však především získá přehled o současně užívaných metodách ve světě biblické exegeze a sám se může v následujícím semestru pokusit danou metodiku na vybrané texty uplatnit v rámci svého referátu.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Úvod do problematiky exegeze. Potřeba exegetické práce, nutné znalosti, navazování na předchozí postupy a fáze bádání. Škola dějin formy a škola dějin redakce. Rozbor krátkých textových jednotek z evangelií (Mk 2,23-28, Mt 5.-7. kap., L 6,17-49). Strukturální analýza. Rozbor Ježíšových podobenství z Lukášova a Matoušova evangelia. Socio-rétorická kritika - text jako "pletivo". Metodologie V. K. Robbinse a B. Maliny. Ukázka práce s textem ze Skutků apoštolů. Socio-rétorická kritika - text jako "pletivo". Ukázka práce s textem ze Skutků apoštolů. Rétorická kritika - dle G. Kennedyho a B. Macka. Ukázka práce s textem z evangelií - Ježíšova podobenství z Lukášova a Matoušova evangelia. Rétorická kritika - analýza Pavlova listu Galatským. Rétorická kritika - ukázka práce s textem - Ježíšovy řeči z Janova evangelia a vybrané Pavlovy řeči ze Skutků apoštolů. Narativní kritika - ukázka práce s textem ze Skutků apoštolů. Intertextualita - ukázky z evangelií, Zjevení Janova, Skutků apoštolů, apokryfních skutků apoštolů. Reader-response - ukázka práce s textem Mk 1, 1-15. Feministická kritika - metodika dle E. Schüssler Fiorenzové. Ukázka práce s textem ze Skutků Pavla a Thekly. Udělení zápočtů.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Znalost řečtiny či hebrejštiny je výhodou, nikoliv podmínkou. Pro získání zápočtu je důležitá pravidelná docházka a ochota se aktivně zapojit do dění. Během semináře vypracuje každý student referát, který přednese a odevzdá v elektronické či písemné formě. Referát může mít podobu exegeze určitého textového oddílu nebo zpracování článku či kapitoly k metodice. Vhodné jsou i články z odborných žurnálů, které student zpracuje a prezentuje. Účastník, který zatím není schopen samostatné biblické práce či nedisponuje původními jazyky, může pracovat s exegezemi autorů článků v odborných periodikách či s komentáři. Řada analýz bude prováděna vedoucím semináře, jiné budou převzaty z odborných periodik a budou na hodinách kriticky rozebírány.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
PORTER, Stanley E. (ed.). A Handbook to the Exegesis of the New Testament (Leiden: Brill 2002).

ÁBEL, František. Biblická exegéza (Bratislava: Univerzita Komenského 2015).

Doporučená literatura:
AICHELE, George, PHILLIPS, Gary A. (eds.). Intertextuality and the Bible. Semeia 69/70, (SBL, Scholars Press, Atlanta 1995) - vhodné k NZ i SZ.

LUKEŠ, Jiří. Raně křesťanská rétorika (Praha/Český Těšín: CBS/SGS 2009).

POKORNÝ, Petr. Výklad textu (exegeze). In: Logos a svět. Sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. Trojana (Praha: OIKOYMENH 1997), s. 206-216.

ROBBINS, Vernon K. Exploring the Texture of Texts: A Guide to Socio-Rhetorical Interpretation (Trinity Press International 1996).

LUKEŠ, Jiří, ZATROCH, Ondrej. Elisabeth Schüssler Fiorenza - feministická kritika osvobození a rétorika v biblické exegezi. In: Vogel, J., Vik. D. (eds.). Kapitoly z dialogu mezi vědou a vírou (Chomutov / Praha: HTF UK / L. Marek 2013; Pontes Pragenses 66), s. 219-237.

Komentáře a další literatura k jednotlivým hodinám bude doplněna dle počtu účastníků a z vhodných odborných žurnálů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html