SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Hermeneutics of Biblical and Apocryphal Texts - L0460
Title: Hermeneutika biblických a apokryfních textů
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
prof. Thomas Richard Hatina, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Seminář je zaměřen tak, aby byl užitečný širokému okruhu zájemců. Kromě "teorie" budou součástí semináře i praktické ukázky práce s texty (biblickými) či analýzy vybrané literatury. Přiblížen bude proces čtení, autor, čtenář, text, zápletka, narativ, metafora a její funkce, "hermeneutický kruh", mýtus, ale i školy a směry (např. ruský formalismus, nová kritika, strukturalismus, dekonstrukce, rétorická kritika, socio-rétorická kritika, feministická kritika atd.), které výrazně ovlivnily interpretaci (biblických) textů. Účastník získá přehled o zásadních hermeneutických otázkách a následných teologických souvislostech.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)

Co je to hermeneutika? Možné přístupy k textu, otázka autora, čtenáře a kontextu, otázka předporozumění, jazyka, hermeneutický kruh. Co je to mýtus? Způsob vyjádření náboženských představ, užití figurativního jazyka. Co je to historie? Mýtus versus historie? Tradice z hlediska hermeneutiky. Paměť a její klasifikace (sociální, společenská, kolektivní, individuální, autobiografická, komunikativní atd.). Vzpomínka a proces vzpomínání z hlediska hermeneutiky. Paměť a vzpomínka v reflexi filosofů a sociologů (M. Foucault, M. Halbwachs, A. Warburg, J. K. Olick). Paměť a kultura. Otázka "nové historiografie". Oralita a její funkce v antické společnosti. Oralita dnes. (W. J. Ong., J. Vansina, Ch. Keith) Paměť a její reflexe v oblasti nejmodernějšího "ježíšovského bádání". Představení problematiky a osobností spjatých s "memory studies". W. Kelber, J. Assmann, A. Assmann, T. Thatcher - "klasikové bádání". Synoptická evangelia a osobnost Ježíše optikou "memory studies" (R. K. McIver, A. Kirk, J. Schröter). Paměť a dějiny (J. Le Goff, J. Bossy). Paměť a trauma v moderních evropských dějinách - analýza příspěvků z antologie A. Kratochvíla, Paměť a trauma. Udělení zápočtů.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Pro získání zápočtu je důležitá pravidelná docházka a ochota se aktivně zapojit. Během semináře vypracuje každý student referát, který přednese a odevzdá v elektronické či písemné formě. Nutné je i přečtení alespoň jedné ze zde zmiňovaných publikací, případně její významné části.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
Základní literatura k semináři, vhodná pro zpracování referátu (student volí téma a titul):

BOSSY, J. Křesťanství na Západě 1400-1700 (Praha: Karolinum 2008).

FOUCAULT, M. Archeologie vědění (Praha: Herrmann a synové 2016).

GOODY, J. Myth, Ritual and the Oral (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

LE GOFF, J. Paměť a dějiny (Praha: Argo, 2007).

GREETZ, C., The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books 2017).

KRATOCHVÍL, A. (ed.). Paměť a trauma pohledem humanitních věd (Praha: AKROPOLIS, 2015).

McIVER, R. K. Memory, Jesus and the Synoptic Gospels (Atlanta: SBL 2011).

ONG, W. J. Orality and Literacy (Routledge: London, 2002) - dostupné v češtině! - ONG, W. J., Technologizace slova (Praha: Karolinum 2006).

Doporučená literatura:
VANSINA, J. Oral Tradition as History (Madison: The University of Wisconsin Press 1985).

CULLER, J. Krátký úvod do literární teorie (Brno: Host 2002).

EAGLETON, T. Úvod do literární teorie (Praha: Triáda 2005).

ECO, U. Lector in fabula. Role čtenáře anebo interpretační kooperace v narativních textech (Praha: Academia 2010).

FIGAL, G. Hermeneutická svoboda (Praha: Filosofický ústav AV ČR 1994).

FRYE, N. Anatomie kritiky (Brno: Host 2003).

GADAMER, H.-G. Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky (Praha: Triáda 2010).

GADAMER, H.-G. Člověk a řeč (Praha: OIKOYMENH 1999).

GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky (Praha: OIKOYMENH 1997).

HAWKES, T. Strukturalismus a sémiotika (Brno: Host 1999).

HROCH, J., KONEČNÁ M., HLOUCH, L. Proměny hermeneutického myšlení (Brno: CDK 2010).

ChATMAN, S. Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu (Brno: Host 2008).

RIMMON-KENANOVÁ, S. Poetika vyprávění (Brno: Host 2001).

KRAUS, J. Rétorika a řečová kultura (Praha: Karolinum 2004).

LAKOFF, G., JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme (Brno: Host 2002).

MITOSEKOVÁ, Z., Teorie literatury. Historický přehled (Brno: Host 2010).

PECHLIVANOS, M., RIEGER S., STRUCK W., WEITZ M. (eds.). Úvod do literární vědy (Praha: Herrmann & synové 1999).

RICOEUR, P. Čas a vyprávění I., II., III. (Praha: OIKOYMENH 2000, 2002, 2007).

RICOEUR, P. Mýtus a jeho filosofická interpretace. In: REFLEXE - Filosofický časopis 4/1990, čl. 6, s. 1-23.

SAUSSURE, de F. Kurs obecné lingvistiky (Praha: Academia 1996).

SCHOLES, R. KELLOGG, R. Povaha vyprávění (Brno: Host 2002).

STEINER, P. Ruský formalismus. Metapoetika (Brno: Host 2011).

SZONDI, P. Úvod do literární hermeneutiky (Brno: Host, Brno 2003).

THISELTON, A. C. New Horizons in Hermeneutics. The Theory and Practice of Transforming Biblical Reading (Grand Rapids: Zondervan 1992).

THISELTON, A. C. The Two Horizons. New Testament Hermeneutics and Philosophical Description with special reference to Heidegger, Bultmann, Gadamer and Wittgenstein (Waynesboro: Paternoster Digital Library 2005).

TODOROV, T., Poetika prózy (Praha: Triáda 2000).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html