SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Theology of the New Testament - L0458
Title: Teologie NZ
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 12 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:2/0 colloquium [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
prof. Thomas Richard Hatina, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (09.04.2018)
Záměrem přednášek je poskytnout orientaci a přehled základních témat novozákonní teologie, popsat rozdíly v jejich zpracování a vytvořit možné spojitosti mezi nimi. V centru pozornosti je problematika klasických okruhů témat – Ježíš z Nazaretu, apoštol Pavel, problematika Janova evangelia, christologie a soteriologie rané církve, vztah rané církve k judaismu své doby, otázky spjaté s odlukou křesťanství od judaismu, pojetí mesiáše v různých proudech judaismu a v Novém zákoně, jakož i stručné dějiny moderního bádání (včetně postav) a přehled jednotlivých přístupů k novozákonní teologii. V oblasti ježíšovského a pavlovského bádání je připravováno zpracování vlivných proudů bádání s důrazem na vývoj od 60. let minulého století, což se týká v ježíšovském bádání badatelů „3. vlny tázání“ (včetně Jesus Seminar a badatelů zařazujících Ježíše Nazaretského do kontextu judaismu), jakož i badatelů, kteří otevírají již „čtvrtou vlnu tázání“ a pokoušejí se o vytvoření „nové historiografie“ bez předešlých, a dnes již ne zcela funkčních „kritérií“. Do témat přednášek tedy bude zapracován přístup zohledňující „memory studies“ (který zastupují např. badatelé Ch. Keith., A Le Donne, S. Hübenthalová, J. Schröter, A. Kirk, R. Rodríguez, T. Thatcher) a „mythmaking theory“ (T. R. Hatina). V oblasti pavlovského bádání budou lekce zaměřeny na vývoj od F. Baura a s důrazem na bádání „nové perspektivy“ (J. D. G. Dunn, N. T. Wright) a „radikálně nové perspektivy“ (F. Ábel, M. Nanos, P. Fredriksen, M. Zetterholm). Úvodní lekce budou obsahovat základní hermeneutický úvod do problematiky a úvahy nad kritickou funkcí teologie, jež budou založeny na dílech T. R. Hatiny, New Testament Theology and its Quest for Relevance (London: Bloomsbury 2013) a P. F. Eslera, New Testament Theology: Communion and Community (Minneapolis: Augsburg Fortress 2005). Součástí přednášky je pojednání novozákonní eschatologie a apokalyptiky v komparaci s představami období judaismu Druhého chrámu. V rámci hermeneutického úvodu budou pojednány i nové metodologické přístupy k Novému zákonu a jeho obsahu, kdy jako základ poslouží kniha R. Zimmermann, Puzzling the Parables of Jesus: Methods and Interpretation (Minneapolis: Fortress Press 2015). Z českých titulů budou zohledněny publikace P. Pokorný a U. Heckel, Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie (Praha: Vyšehrad 2013) a F. Vouga, Teologie Nového zákona (Jihlava: Mlýn 2009). Předmět je vykládán v souladu s tradicí novozákonní teologie CČSH. Dějiny bádání budou zpřístupněny pomocí knihy H. Räisänen, Beyond New Testament Theology: A story and a programme (London: SCM Press 2000).
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)

Novozákonní teologie jako kritická disciplína, její počátky a vývoj. Cíle a úloha moderní biblistiky ve vztahu k mezinárodnímu bádání a světu církve. Hermeneutické předpoklady kritické teologické práce. Pomocné disciplíny novozákonní teologie, multioborovost, vztah k sociologii, psychologii, literární vědě, religionistice a filosofii. Vystoupení Ježíše Nazaretského, jeho možný profil a doba, ve které působil, typologie mesiášských postav v době helénismu. Kritéria pro posuzování autenticity novozákonního materiálu, intertextualita a stav současného bádání ve vztahu k Ježíši Nazaretskému. Badatelské profily Ježíše z pohledu významných představitelů bádání - od A. Schweitzera po J. Schrötera. 1.-4. vlna tázání po historickém Ježíši. Teologie jednotlivých synoptických evangelií a posuny v novozákonním myšlení 1. století. Apoštol Pavel. Profil osobnosti u významných představitel bádání, Pavel ve Skutcích apoštolů a Pavel epištol, raný katolicismus. Pavlovy listy. Obeznámení s listem do Galácie a listem do Říma. Pavlova soteriologie a eklesiologie. Pavlovy listy. Obeznámení s 1. a 2. listem do Korintu. Pavlova eschatologie a étos. Perspektiva nového života a koncept vzkříšení těla. Křesťanství na konci 1. století - Janovo evangelium, jeho teologie a janovské komunity. Novozákonní eschatologie a apokalyptika. Kniha Zjevení, židovská apokalyptika, apokryfní apokalypsy. Sociální charakteristika raného křesťanství. Večeře Páně, interpretace Ježíšovy smrti a vzkříšení, identita křesťanů v římské společnosti. Témata přednášek je zvláště vhodné doplnit poslechem přednášek významných osobností v oboru na www.youtube.com s obdobnou problematikou.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Student samostatně prostuduje veškerou povinnou literaturu a obeznámí se s přednáškami na té úrovni, aby problematice rozuměl, měl ji kriticky promyšlenou a dokázal ji během kolokvia srozumitelně vysvětlit. Studenti s individuálním studijním plánem a studenti se třemi a více absencemi nastudují navíc uvedenou literaturu (stanovenou po konzultaci s vyučujícím. Četbu literatury mohou nahradit poslechem specializovaných přednášek na www.youtube.com v dohodnutém počtu a délce, jež odpovídá vyučovacím hodinám).

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (03.02.2020)
Povinná literatura:
1. Student volí jeden z knižních titulů, který náležitě nastuduje:

ESLER, Philip F. New Testament Theology: Communion and Community (Minneapolis: Augsburg Fortress 2005).

SCHNELLE, Udo. Theology of the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic Press 2009); také německy: Theologie des Neuen Testaments (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007).

BULTMANN, Rudolf. Theology of the New Testament (Waco: Baylor University Press 2007); také německy: Theologie des Neuen Testaments (Tübingen: UTB; J. C. B. Mohr 1977).

2. Krátké studie - povinné:

LUKEŠ, Jiří. Rétoricko-narativní strategie Janova evangelia - dialog a ironie. In: Teologická reflexe 1/2019, s. 3-22.

Doporučená literatura:
LUKEŠ, Jiří. Apoštol Pavel historický a apoštol Pavel z hlediska historie. In: Salve 3/2016, s. 29-51.

LUKEŠ, Jiří. Osamostatnění, vývoj a směřování kritické novozákonní exegeze od počátků liberalismu do doby postmoderny - od J. P. Gablera k M. J. Borgovi. In: Theologická revue 1/2014, s. 50-88.

VOUGA, Francois. Teologie Nového zákona (Jihlava: Mlýn 2009).

BROWN, Raymond E. Ježíš v pohledu Nového zákona. Úvod do christologie (Praha: Vyšehrad 1998).

HATINA, Thomas R. Novozákonní teologie a hledání její závažnosti (Praha: Karolinum 2018); také anglicky: HATINA, T. R. New Testament Theology and its Quest for Relevance (London: Bloomsbury 2013)

KECK, Leander, Christ´s First Theologian: Tha Shape of Paul´s Thought (Waco: Baylor University Press 2015).

FREDRIKSEN, Paula. Paul: The Pagans´ Apostle (Yale University Press 2017).

LaCOCQUE, Andre. Jesus the Central Jew: His Times and His People (Atlanta: SBL Press 2015).

K prohloubení či získání nových znalostí je doporučeno využívat webových zdrojů, zvláště přednášek či článků publikovaných na stránkách významných univerzit, osobností oboru, internetových serverech (např. www.academia.edu), jakož i záznamů na www.youtube.com - J. D. Crossan, M. J. Borg, N. T. Wright, B. D. Ehrman, P. Eisenbaum, P. Fredriksen, S. Hübenthal, Ch. Keith, A. Kirk, A. Le Donne a další.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html