SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Theology of the Sacraments of the Czechoslovak Hussite Church - L0454
Title: Teologie svátostí CČSH
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 12 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (10.04.2018)
Cílem předmětu je uvedení do základních otázek teologie svátostí v tradici husitské teologie Církve československé husitské (CČSH) se zřetelem k tématům současné liturgické teologie. Absolventi předmětu vysvětlí základní pojmy teologie svátostí a charakterizují významné změny v jejich chápání ve vybraných epochách dějin teologického myšlení. Čte pramenné texty teologie svátostí, identifikuje jejich literární formy a objasňuje jejich vliv na způsob pojednání tématu (katecheze, homílie, výklad biblického textu, apologie, kvestie, oficiální dokumenty apod.). Ve studovaných texech identifikuje základní tvrzení a argumenty v jejich prospěch, porovnává je mezi sebou a nalézá odlišnosti. Vysvětlí základní důrazy teologie svátostí v tradici husitské teologie CČSH, objasní vztahy mezi jejím systematicko-teologický konceptem a konkrétní liturgickou praxí a posoudí míru jejich korelace. Kriticky zhodnotí návaznost teologie svátostí CČSH na současnou ekumenickou diskuzi o svátostech a jejich vzájemném uznání církvemi.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (11.04.2018)

Biblické prameny křesťanských svátostí a jejich teologie. Raně křesťanské prameny svátostné praxe a její teologické reflexe: Didaché, Traditio apostolica, Didaskalia apostolorum, Apologie Justina Mučedníka, mystagogické katecheze Cyrila Jeruzalémského a Ambrože Milánského. Aurelius Augustinus, Tomáš Akvinský a katolická tradice. Pojetí svátostí v tradici světové reformace. Pojetí svátostí v myšlení zakladatelské generace CČSH. Pojetí svátostí v dokumentu Základy víry Církve československé husitské. Teologie svátostí v kontextu liturgické praxe CČSH. Komparace telogie svátostí CČSH se současnou ekumenickou teologie svátostí, prezentovanou na vybraných ekumenických textech (Limské dokumenty, Dohody z Porvoo, Leuemberská konkordie, Mezinárodní konzultace mezi ŘKC a Anglikánským společenstvím, Mezinárodní konzultace mezi Lutherskými církvemi a Anglikánským společenstvím).

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
vykonání ústní zkoušky prezenční nebo distanční formou

___________________________________________________

Pravidelná účast v hodinách, studium materiálů distribuovaných v hodině, aktivní účast v diskuzích při hodinách (30%). Domácí příprava - studium materiálů k práci v hodině (20%). Závěrečná ústní zkouška zaměřená na přehlednou znalost povinné studijní literatury (50%).

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
distanční zkouška v prostředí MS Teams

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (10.04.2018)
Povinná literatura:
KUNETKA, František: Liturgika. Úvod do liturgie svátostí. Karmelitánské nakl.: Kostelní Vydří, 2001. ISBN 80-7192-618-3.

Základy víry československé církve. Ústřední rada českoslov. církve: Praha, 1958. 99 s.

Materiály distribuované v hodinách.

Doporučená literatura:
FIORENZA, Francis S. a GALVIN, John P., ed. : Systematická teologie 3. Římskokatolická perspektiva. CDK: Brno, 2000. ISBN 80-85959-56-9. Celý oddíl SVÁTOSTI (str. 7-161).

HAIGHT, Roger. Hřích a milost. In: FIORENZA, Francis S. a GALVIN, John P., ed. : Systematická teologie 2. Římskokatolická perspektiva. CDK: Brno, 1998. ISBN 80-85959-26-7. s. 169-240.

LOHSE, Bernard. Epochy dějin dogmatu. Mlýn: Jihlava, 2003. 246 s. ISBN 80-86498-04-2. Kapitola: 5. Slovo a svátost, s. 109-127.

MEDEK, Rudolf. Katechismus v duchu Církve československé husitské. Blahoslav: Praha, 1990. 136 s.

PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Mlýn: Jihlava, 2002. xxi+434 s. ISBN 80-86498-02-6. Kapitola: De mediis salutis, s. 309-331.

SCHULTE, Raphael. Svátostný rozměr křesťanského života. In: Křesťanská víra ve světle současné teologie. Obraz dnešní systematické teologie v podání německých a rakouských teologů. KARFÍKOVÁ, Lenka, ed. Křesťanská akademie Praha: Praha, 1993. 109 s. ISBN 80-900615-9-1, s. 93-103.

SCHILLEBEECKX, Edward. To čiňte na mou památku: studie k eucharistické teologii. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1998. 126 s. Orig: Christus' tegenwoordigheid in de Eucharistie. ISBN 80-7021-242-X.

RAHNER, Karl. Základy křesťanské víry. Trinitas: Svitavy, 2002. 635 s. ISBN: 80-86036-38-3. Oddíl osmý: Poznámky ke křesťanskému životu.

TRTÍK, Zdeněk. Slovo víry. Blahoslav: Praha, 1963. 98 s.

Cizojazyčná literatura:

CHAUVET, Louis-Marie. The sacraments: the Word of God at the Mercy of the Body. A Pueblo book, Collegeville: Liturgical Press, 2001. XXVI, 204 s. ISBN 0-8146-6143-2.

RAHNER, Karl. Kirche und Sakramente. 2. vydání. Freiburg im Breisgau: Herder, 1963. 104 s.

BRADSHAW, Paul F., JOHNSON, Maxwell E. The Eucharistic Liturgies : Their evolution and interpretation. London: SPCK, 2012. ISBN 978-0-281-06807-4.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html