SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Seminar on Biblical Exegesis of the Old Testament II - L0450
Title: Seminář biblické exegeze SZ II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)
Studijní předmět Seminář biblické exegeze SZ I., II. je zaměřen na analýzu starozákonního textu, tj. na jeho rozbor a interpretaci. Seminář v letním semestru nenavazuje na seminář v semestru zimním – otevírá se vždy podle zájmu, tj. počtu přihlášených studentů. Student získá schopnost detailně porozumět studovanému textu. Osvojí si metodologii základní analýzy starozákonních textů (umí provést rozbor textu), umí interpretovat starozákonní text buď z hebrejštiny, nebo z překladu, je schopen zformulovat (vlastními slovy vyjádřit) zvěst sledovaného textu a vyvodit z toho závěry neboli transponovat zvěst do dnešní doby. Je schopen konfrontovat výtěžky své analýzy s širší interpretační (odbornou) tradicí. Při semináři student prezentuje výsledky své samostatné analýzy, která slouží jako podnět pro další konfrontaci s aktuálními účastníky semináře. Při tom se student učí argumentovat, prověřit a kriticky hodnotit výtěžky své vlastní interpretace.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Základní organizace práce v celém semestru, přidělení textů k analýze, konfrontace s metodologickou a komentářovou literaturou. Uvedení do metodologie interpretace starozákonních látek, starozákonní hermeneutika. Praktické ukázky způsobů analýzy (rozboru) a interpretace vybraných starozákonních hebrejských textů. Prezentace samostatně vypracovaných exegezí jednotlivými studenty.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Povinná minimálně 80 % účast na semináři, aktivní práce v semináři, zvládnutí metodologie výkladu, zpracování zadaného textu a jeho prezentace.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart 1990.

Bible. Písmo svaté Starého a nového zákona. Ekumenický překlad (zkratka: ČEP). Praha 1985.

PÍPAL B.: Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha 1974.

Doporučená literatura:
LISOWSKY G.: Konkordanz zum hebräischen Alten Testament. Stuttgart 1958.

BIČ M., SOUČEK J. B.: Biblická konkordance (tzv. trojdílná). Kalich, Praha 1961-1967.

GESENIUS W.: Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Berlin, Göttingen, Heidelberg 1954.

KÖHLER L., BAUMGARTNER W.: Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Leiden 1953.

KLÍMA O., SEGERT S.: Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. Praha 1956.

OEMING M.: Úvod do biblické hermeneutiky. Vyšehrad Praha 2016.

POKORNÝ P.: Hermeneutika jako teorie porozumění. Vyšehrad Praha 2006.

COL R.: Biblická hermeneutika - pravidla k správnému výkladu bible. Olomouc 1938.

Starý zákon, překlad s výkladem. Kalich, Praha (aktuálně určený svazek).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html