SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Theology of the Old Testament - L0448
Title: Teologie SZ
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 12 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:2/0 colloquium [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)
Studijní předmět Teologie SZ je zaměřen na syntézu znalostí, s nimiž byl student konfrontován v předmětech proseminář SZ, Písemnictví SZ, Starozákonní doba a text, hebrejština a exegetický seminář. Předmět je vykládán v souladu s tradicí starozákonní teologií CČSH. Student během svého studia Teologie SZ získá vhled do celkového myšlení starozákonních textů a postav, získá základní orientaci v odborné literatuře k Teologii SZ. Získá schopnost analyzovat širší textové souvislosti, abstrahovat principy popisovaných postojů a jevů na základě interpretovaných textů. Je konfrontován s hermeneutikou starozákonních příběhů, poezie, mudrosloví a zákonodárství. Umí aplikovat starozákonní zákony, principy a pravidla v konkrétních situacích, dokáže formulovat, vlastními slovy vyjádřit v Tanachu popisované jevy.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Bůh, Áronské požehnání, Vyznání víry: Š-ma Jisrael a Malé dějinné krédo. Stvořitelský hymnus a reflexe stvoření v Tanachu. Teologie Tóry. Přední a zadní proroci - srovnání teologické koncepce. Předliterární proroci: Elíša a Eliáš (teologie). Teologie Hospodinovy smlouvy (texty). Spiritualita (modlitba, Žalmy) a Antropologie. Teologie knihy Jób + poezie a mudrosloví. Deuteronomistický zákoník a sociální zákony v Tóře + etika. Teologie Desatera a Kultického desatera. Starozákonní bohoslužba (místo, personál, kult, rituály, záměr, forma, texty). Svátky, kultické kalendáře a sváteční svitky. Eschatologie a apokalyptika. Mesiáš - ebedské písně (a další mesiášské texty, pomazání, typologie základních mesiášských postav). Formování nové generace podle knihy Přísloví (Dějinné krédo). Král (role, David a Jóšijáš jako model krále; Šalomoun jako antityp). Judští reformátoři.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Docházka 80%, četba zadané literatury a složení ústní zkoušky při kolokviu na konci semestru.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
NOVOTNÝ A.: Biblický slovník (vybraná témata). Praha 1956

DOUGLAS J. D. (ed.): Nový biblický slovník. Návrat domů, Praha 1996 (vybraná témata)

JENNI E., WESTERMANN C.: Theological Lexicon of the Old Testament, vol. 1-3. Massachusetts 1997 (vybraná témata).

Doporučená literatura:
ARCHER G.L.Jr.: A Survey of Old Testament Introduction. Chicago 1977.

BER V.: O Hospodinu, Bohu živém. Návrat domů, Praha 2016.

BRUEGGEMANN W.: An Introduction to the Old Testament. Westminster John Knox Press. Louisville 2003.

BRUEGGEMANN W.: Theology of the Old Testament. Mineapolis 1997.

HOUSE P.R.: Old Testament Theology. IVP Academic. Downer Grove, Illinois 1998.

CHILDS D.S.: Biblical Theology of the Old and New Testament. Minneapolis 1992.

CHILDS D.S.: Old Testament Theology in a Canonical Context. London 1985.

RAD G.von.: Theologie des Alten Testament. I. (1962). II. (1965).

RENDTORFF R.: Theologie des Alten Testament. Neukirchen 1999.

SLÁMA P.: Nové teologie Starého zákona a dějiny. Vyšehrad, Praha 2013.

WALTKE B.C.: An Old Testament Theology. Zondervan, Grand Rapids, Michigan 2007.

ZENGER E. První zákon. Kostelní Vydří 1999.

ZENGER E.: Na úpatí Sinaje. Kostelní Vydří 1996.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html