SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
History of the text and time of the Old Testament - L0441
Title: Dějiny SZ textu a doby
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D. (30.09.2019)
V první části věnované dobovému pozadí Hebrejské bible se posluchači budou systematicky a přehledně seznamovat s následujícími prameny: s písemnými památkami mimobiblickými a s přehledem stěžejních textů, tvořících Hebrejskou bibli (Starý zákon). Záměrem předmětu je přiblížení dlouhé etapy vývoje práce s biblickým textem a dalšími mimobiblickými prameny. Na základě této části kurzu studenti získají základní vhled do historické analýzy starověkých textů biblických i mimobiblických. Budou umět dané texty historicky správně zařadit a stručně charakterizovat. Druhá část přednášek se dotýká politické a náboženské situace Předního Východu ve 2. a 1. tisíciletí př. n. l., zvláštní zřetel je brán i na geografii a archeologii Palestiny a pochopení dobových souvislostí od doby bronzové do konce perské nadvlády a doby helénistické (I V. stol. př. n. l..). Zvláštní pozornost bude věnována tématu sdílené kolektivní a kulturní paměti hebrejského lidu. Studenti získají základní informace o historickém bádání v oblasti starověkého Předního východu a elementární informace o archeologickém výzkumu na území starověké Levanty. Obojí jim umožní pracovat s biblickými texty z hlediska kritického vnímání biblického textu a jeho témat. Přednášky budou doprovázeny vizuální prezentací v powerpoint.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Ústní a písemná tradice. Nejstarší písemné památky starověkého Předního východu (Egypt, Mezopotámie). Nejstarší náboženské texty Levanty. Starověký Izrael a písmo. Tanach - etapy vývoje a vzniku (diskuse o pramenech a vrstvách); Masoretský text atd. Překlady: LXX, Vulgáta. Kodexy; překlady do dalších jazyků. Česká Bible. Starověký Kenaán a Levanta. "Když byl Izrael mládenečkem" (Co víme o počátcích Izraele?). Královská ideologie, panovníci nerozděleného království. Králové severního a jižního Izraele. Exil a situace Izraele v exilu. Židovská diaspora. Provincie Sýrie v době helénistické.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)

Tento celek je završen opakovacím testem s uzavřenými otázkami. K ústní zkoušce se posluchači připraví podle předem vypsaných témat z dějin SZ textu i doby. Podmínkou připuštění k testu, který se bude konat v zápočtovém týdnu zimního semestru, je 80% účast na přednáškách nebo dvě náhradní práce v rozsahu 5 normostran k probíranému tématu. Téma si student musí domluvit s vyučujícím. Dále bude následovat písemný orientační test z probrané problematiky, a nakonec student bude skládat ústní zkoušku z předem vypsaných témat ze starozákonního textu i doby.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D. (30.09.2019)
Povinná literatura:
BERLEJUNG, ANGELIKA. Náboženské dějiny starověkého Izraele. Z německého originálu přeložil Pavel Roubík. Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-281-1. (50 vybraných stran textu).

MELMUK, Petr. Dějiny textu a doby Starého Zákona. 1. vyd. Praha: Husův institut teologických studií ve spolupráci s NO CČSH v Praze 1 - Staré Město, 2011. 96 s. Učební texty. ISBN 978-80-904964-2. (50 vybraných stran textu).

Doporučená literatura:
Jana Mynářová - Jan Dušek - Pavel Čech - Dalibor Antalík (ed.), Písemnictví starého Předního východu, Praha: Oikúmené, 2011. Z této knihy je dobré prostudovat kapitolu VII a VIII, X podrobně a XI.

ASSMANN, Jan. Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita rozvinutých kulturách starověku. 2001.

ASSMANN, Jan. Panství a spása. Politická theologie ve starověkém Egyptě, Izraeli a Evropě. 2012.

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). 8. vydání (1. opravené vydání). Praha: Česká biblická společnost, 2001. XVI, 1816 s., 16 s. obr. přílohy. ISBN 80-85810-29-8.

BIČ, Miloš. Ze světa Starého Zákona. 1. díl. 1. vydání. Praha: Kalich, 1986. 364 s.

Biblický atlas, Česká biblická společnost, 1996.

BIČ, Miloš. Ze světa Starého zákona. 2. díl. 1. vydání. Praha: Kalich, 1989. 377-748 s.

DEVER William. Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?. Volvox Globator Praha, 2010, s.295, ISBN 978-80-7207-767-0.

FINKELSTEIN Israel, SILBERMAN Neil Asher. Objevování Bible. Vyšehrad, 2007, 329s. ISBN 978-80-7021-859-3.

FINKELSTEIN Israel, SILBERMAN Neil Asher. David a Šalomoun. Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie. Vyšehrad, 2010, 265 s. ISBN 978-80-7429-016-9.

FINKELSTEIN Israel. Zapomenuté království. Archeologie a dějiny Severního Izraele. Vyšehrad, 2016, 231 s. ISBN 978-80-7429-757-1.

KUBÁČ, Vladimír. Úvod do hebrejského textu Starého zákona. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, 1991. 88 s. ISBN 80-7066-434-7.

RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Přeložil, slovníčkem a rejstříkem opatřil Jiří Hoblík. 3. vydání. Praha: Vyšehrad, 2003. 376 s. Orig.: Das Alte Testament - Eine Einführung. ISBN 80-7021-634-4.

BENEŠ, Jiří. Dvanáctka: úvod do studia malých proroků. 1. vydání. Praha: Teologický seminář Církve adventistů s. d., 2006. 312 s. ISBN 80-903827-0-3.

BENEŠ, Jiří. Směrnice a řády. Zákoník v Páté knize Mojžíšově Praha: Advent-Orion, 2012. ISBN 978-80-7172-874-0.

BIČ, Miloš. Při řekách babylónských: dějiny a kultura starověkých říší Předního Orientu. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1990. 382 s. ISBN 80-7021-032-X.

DOUGLAS, J. D. (ed.). Nový biblický slovník. Přeložili Alena Koželuhová, Hana Nezbedová, Bohuslav Procházka, Jiří Štifter a Rostislav Matulík; mapy, nákresy a grafy Tomáš Prchal. 1. vydání. Praha: Návrat domů, 1996. Orig.: New Bible Dictionary. ISBN 80-85495-65-1.

Biblia Hebraica Stuttgartensia. Quae antea cooperantibus A. Alt, O. Eißfeldt, P. Kahle ediderat R. Kittel. Editio funditus renovata adjuvantibus H. Bardtke, W. Baumgartner, P. A. H. de Boer, O. Eißfeldt, J. Fichtner, G. Gerleman, J. Hempel, F. Horst, A. Jepsen, F. Maass, R. Meyer, G. Quell, Th. H. Robinson, D. W. Thomas cooperantibus H. P. Rüger et J. Ziegler ediderunt K. Elliger et W. Rudolph. Textum Masoreticum curavit H. P. Rüger. Masoram elaboravit G. E. Weil. Editio quinta emendata opera A. Schenker. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997. LXXI, 1574 s. ISBN 3-438-05219-9.

HELLER, Jan. Starověká náboženství: náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu. 2. vydání. Praha: Kalich, 1988. 440 s.

KAISER, Otto. Odkaz alexandrijských židů: úvod do deuterokanonických knih Starého zákona. Přeložil Jiří Hoblík. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2006. 168 s. Orig.: Die alttestamentlichen Apokryphen (Eine Einleitung in Grundzügen). ISBN 80-7021-592-5.

NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. I. svazek A-P, II. svazek R-Ž. 3. vydání. Praha: Kalich - Česká biblická společnost, 1992. XII, 1406 s., 64 s obr. přílohy. ISBN 80-7017-528-1 (Kalich). ISBN 80-900881-1-2 (Česká biblická společnost).

Septuaginta: id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes: duo volumina in uno. Edidit Alfred Rahlfs. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979. LXIX, [1], 1184, [1], 941 s. ISBN 3-438-05121-4.

VYMĚTALOVÁ HRABÁKOVÁ, Eva - ROUBALOVÁ, Marie - BUTTA, Tomáš. MOJŽÍŠ a MIRJAM. Průvodci ke svobodě.(Prameny, výklady, kázání).Praha: Blahoslav 2019.

WÜRTHWEIN, Ernst. Der Text des Alten Testaments: Eine Einführung in die Biblia Hebraica. 5. vydání. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1988. 262 s. ISBN 3-438-06006-X.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html