SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Bible Studies - L0434
Title: Úvod do biblických studií
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Marie Roubalová, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.02.2019)
Cílem předmětu Úvod do biblických studií je seznámit studenty s biblistikou jako stěžejním vědním oborem teologie. Důraz je položen především na prvotní seznámení se s texty Bible (SZ, NZ, nejvýznamnější překlady), deuterokanonickými a pseudoepigrafními spisy a s nejstarší rabínskou literaturou. Student by měl absolvováním tohoto předmětu nejen získat potřebné penzum základních vědomostí a informací (základní orientace v oboru biblické teologie), ale měl by nabýt i určitých (základních) praktických schopností práce s Biblí jako pramenem (v návaznosti na potřebné jazykové kompetence, které získá v jiných předmětech) a literaturou, což mu usnadní studium dalších navazujících předmětů. Cílem je vést studenty tak, aby byli schopni se vyjadřovat ke konkrétním problémům, nebáli se kritického myšlení a samostatné reflexe. Výuka probíhá formou výkladu. Studenti v průběhu semestru vypracují a odevzdají (v tištěné podobě) práci (tři normostrany textu, titulní list a literatura /uvedená na samostatné straně/) na zadané téma. V této práci má student prokázat, že je schopen vyhledat si k danému tématu prameny i literaturu a kriticky je zpracovat formou referátu. Předmět je zakončen závěrečnou písemnou zkouškou (formou testu).
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.02.2019)

Úvodní poznámky a požadavky ke zkoušce. Biblická teologie jako věda. Hebrejská bible (Tanach) a Alexandrijský překlad (Septuaginta). Literární žánry Bible. Úvod do Hebrejské bible I. (Učení). Úvod do Hebrejské bible II. (Přední proroci). Úvod do Hebrejské bible III. (Zadní proroci). Úvod do Hebrejské bible IV. (Spisy). Úvod do deuterokanonické (apokryfní) literatury. Úvod do pseudoepigrafní literatury. Úvod do křesťanské Bible. Úvod do apokryfní literatury rané církve. Stručný úvod do rabínské literatury. Nejvýznamnější překlady Bible a jejich částí.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Studenti v průběhu semestru vypracují a odevzdají (v tištěné podobě) písemnou práci (tři normostrany textu) na zadané téma. V této práci má student prokázat, že je schopen vyhledat si k danému tématu prameny i literaturu a kriticky je zpracovat formou referátu. Předmět je zakončen zkouškou formou testu.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
Rendtorff, R., Hebrejská bible a dějiny. Úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2015.

Doporučená literatura:
Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih. Český ekumenický překlad, Praha: Zvon, 1991.

Kaiser, O., Odkaz alexandrijských Židů Úvod do deuterokanonických knih Starého zákona. Praha 2006.

Oeming, M., Úvod do biblické hermeneutiky. Cesty k pochopení textu. Praha: Vyšehrad, 2016.

Pokorný, P., Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993.

Stemberger, G., Úvod do judaistiky. Praha: Vyšehrad, 2010.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html