SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Theology for Children and Youth - L0429
Title: Teologie dětí a mládeže
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (09.04.2018)
Kurz rozšiřuje povinný kurz s názvem Katechetika a homiletika CČSH. Cílem kurzu je představit mladé a aktuální podobory náboženské pedagogiky, které vznikly v úzké spolupráci s empirickým výzkumem. Student se seznámí s metodou výzkumu, s analytickými strategiemi i s možnostmi rozvíjení teologické kompetence dítěte a mládežníka. Součástí je též praktický nácvik metody teologizování a filozofování s dětmi a s mládeží. Kurz je veden v souladu s katechetickými přístupy účinnými v CČSH.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)

Rahnerova teologie dětství, obrat k dítěti a přesah dítěte v teologii CČSH a v pedagogice. Vznik „teologie“ dětí a mládeže, teologická a duchovní kompetence dítěte a mládežníka. Úvod do hermeneutiky dětských výroků a do empirického výzkumu dětské spirituality a spirituality mládežníka. Praktické ukázky z empirického výzkumu - společná analýza. Rozhovor s dítětem - metoda teologizování a filozofování (společné a rozdílné prvky). Společná četba dětské křesťanské literatury s dítětem. Kresba dítěte s transcendentními obsahy a rozhovor. Příklady dobré praxe práce s mládeží a rozvíjení teologické kompetence. Metoda teologizování - praktický nácvik ve skupině.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)

Prezentace přípravy na rozhovor s dítětem nebo mládežníkem na předem zvolené téma a praktické provedení rozhovoru před ostatními studenty.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)
Povinná literatura:
Bravená, Noemi. „Nezabývej se jen sám sebou…“ Přesah a jeho význam pro socializaci a formování dítěte jako osobnosti.Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. 180 s. ISBN 978-80-7290-773-1.

Bravená, Noemi. Today’s Czech Family and Care for Child’s Transcendence In Józef Stala, Elzbieta Osewska. Modern Family: Local and European Perspectives. Krakow: The PontificalUniversity ofJohn Paul II, 2015. 332 s., s. 319-332. ISBN 978-83-7438-440-7.

Bravená, Noemi. Philosophising and theologising with, for and of children as a way to an integrated development of childrens transcending within the post-communist society and the place of these methods within the reform efforts of turning to child in the Czech education

in: Petra Freudenberger-Lötz / Gerhard Büttner (Ed.), Children's voices - Theological, philosophical and spiritual perspectives. Kassel:KasselUniversity Press, 2015. 171s., s. 65-85 ISBN: 978-3-86219-922-8.

Bravená, Noemi. Teologická kompetence dětí. In Testimonium fidei. Časopis pre teológii a katechetiku. ZEC: Univerzita Mateja Bela v Banském Bystrici, Banská Bystrica, 2014. roč. 2, č. 1. 179 s., s. 109-116. ISSN 1339-3685.

Bravená, Noemi. Obrat k dětství. Nové výzvy pro náboženskou výchovu a vzdělávání. In Cesty Katecheze: Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. Téma Křesťan. Praha: KTF, 2014. č. 2-3. s 13-16. ISSN 1803-7224.

Bravená, Noemi. Theologisieren mit religionsfernen Kindern zum Thema Engel. In Büttner, G.; Kraft, F. Jahrbuch für Kindertheologie: "He! Ich habe viel Stress! Ich hasse alles“: Theologisieren mit Kindern aus bildungs- und religionsfernen Milieus. Stuttgart: Calwer Verlag, 2014. 158 s., s. 69-75. ISBN 978-3-7668-4320-3.

Bravená, Noemi. Dítě teologem. Nábožensko-pedagogická reflexe dětského prožívání transcendence. In Mireia Ryšková,

Doporučená literatura:
DŘÍMAL, Ludvík. Katecheze Církve jako služba Božímu slovu: úvod do studia katechetiky na základě Všeobecného direktoria pro katechezi. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001. 68 s. ISBN 80-7266-093-4.

MUCHOVÁ, Ludmila. Úvod do náboženské pedagogiky. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 246 s.

HORSKÝ, R.: Úvod do katechetiky. (skripta) Praha: Husova ČS v Praze, 1955, 177 s.

HOVÁDEK - HORSKÝ, R.: Jak pracovat s mládeží. Praha: Ústředí duchovní péče o mládež církve ČM, 1941, 29 s.

HOVÁDEK - HORSKÝ, R.: Dítě v živé církvi. Praha: Odbor sociální práce CČS v Praze XII, 1947, 76 s.

LIGUŠ, Ján. Deset Božích přikázání a jejich biblicko-teologický význam. Theologická revue, roč. 63, č. 5 (1992), s. 65-69. ISSN 1211-7617.

LIGUŠ, Ján. Die Gegenwart der Religion im Leben der Kinder.Neuere wissenschaftliche Diskussion über religiöse Entwicklung der Kinder. In: KUČERA, Zdeněk, VOGEL, Jiří. Gespräch über Gott. Eine Untersuchung der gegenwärtigen theologischen Lage von der Sicht der mitteleuropäischen Nachbarschaft. Martin Verlag, 2009, s. 42-64. ISBN 978-80-85955-38-5.

LIGUŠ, Ján. Homiletická činnosť a kvalita života, in: Homiletická činnosť cirkví a kvalita súčasného života. Zborník prednášok z vedeckej teologickej konferencie, Editor Albin Masarik, Banská Bystrica PF UMB, Katedra evanjelikálnej teológie, Vydalo: ZEC v SR, Trian s.r.o., 2009, s. 35-49 ISBN 978-80-8083-716-7.

KUBÍKOVÁ, Jiřina. Malá katechetická metodika. Praha: Ústřední rada církve československé husitské, 1992. 38 s.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html