SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Literature of the New Testament II - L0428
Title: Písemnictví NZ II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Na přednášku Písemnictví NZ I. navazuje přednáška Písemnictví NZ II., kde jsou předmětem zájmu především otázky spjaté s listy apoštola Pavla, listy deuteropavlovskými, listem Židům, listy pastorálními, listem Jakubovým, listy Petrovými a listy Janovými. Dvě přednášky jsou věnovány knize Zjevení a poslední přednáška je zaměřena na kánon Nového zákona jako soubor cíleně sestavených Písem. V rámci přednášky jsou probírány otázky autorství, místa i doby vzniku jednotlivých písemností, jakož i literární a rétorická charakteristika písemností, které jsou zasazeny do doby vzniku a zkoumány také z hlediska svého působení v rámci raného křesťanství i římské společnosti. Součástí předmětu jsou ukázky exegezí a komparací s dobovou nekanonickou literaturou.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Charakteristika antického listu (epištoly), ukázky dobových písemností, struktura, literární a rétorická charakteristika. Apoštol Pavel jako autor listů, představení jeho díla a prezentace listu Galatským. Literární a rétorická charakteristika listu Galatským, okolnosti a místo vzniku, vztah k dalším Pavlovým listům. Pavlův list Římanům, literární a teologická charakteristika, okolnosti a místo vzniku, vztah k dalším Pavlovým listům. Pavlovy listy do Korintu, literární a teologická charakteristika, okolnosti a místo vzniku, otázka počtu, vztah k dalším Pavlovým listům. Listy Tesalonickým, list Filipským, list Filemonovi - literární a teologická charakteristika, doba místo vzniku. Hymny v Pavlových listech. Listy Koloským a Efezským, literární a teologická charakteristika, problém novozákonní pseudoepigrafie. Pastorální listy. List Židům, literární a teologická charakteristika, okolnosti, doba a místo vzniku. List Jakubův, listy Petrovy, listy Janovy - literární a teologická charakteristika, okolnosti, doba a místo vzniku. Zjevení Janovo, literární a teologická charakteristika, přístupy ke knize Zjevení, doba vzniku a účel spisu. Zjevení Janovo, komparace s židovskými apokalypsami, jazyk, intertextualita, role symbolů a čísel. Kánon Nového zákona - vznik, řazení spisů, sporné písemnosti, alternativní podoby kánonu. Apokryfy Nového zákona - stručná charakteristika.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Písemnictví NZ I a II je zakončeno v zimním semestru zápočtem a v letním semestru ústní zkouškou. Pro úspěšné zakončení předmětu v ZS i LS je důležitá znalost povinné literatury a problematiky přednášek, o níž se povede na zkoušce v LS rozhovor v délce 20 až 30 minut. Zápočet v ZS lze získat na základě společného kolokvia. Podmínkou je pravidelná docházka. Přednáška velmi usnadní složení státní bakalářské zkoušky, je zaměřena na její přípravu a v rámci ní jsou probírána příslušná témata.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
Jeden z následujících literárních a teologických úvodů do NZ - pro LS pouze části k epištolám a Zjevení Janovu.

MARGUERAT, Daniel. Úvod do Nového zákona (Jihlava: Mlýn 2014).

POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie (Praha: Vyšehrad 2013).

EHRMAN, Bart D. The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christianity Writings (Third Edition. Oxford: Oxford University Press 2004).

Doporučená literatura:
AUNE, D. E. The New Testament in Its Literary Environment (The Westminster Press, Philadelphia 1987).

AUNE, D. E. The Westminster Dictionary of New Testament and Early Christian Literature and Rhetoric (Westminster John Knox Press, Louisville - London 2003).

BAILEY, A. L.; VANDER BROEK, L. D. Literary Forms in the New Testament. A Handbook (Louisville: John Knox Press 1992).

DORMEYER, D. Das Neue Testament im Rahmen der antiken Literaturgeschichte (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1993); dostupné také anglicky.

DUNN, J. D. G. Unity and Diversity in the New Testament (dostupné v řadě vydání a edicí - Harrisburg: Trinity Press International 1990).

Titulů vhodných ke studiu problematiky evangelií, Skutků apoštolů, Pavlových listů (jakož i dalších novozákonních listů) či Zjevení Janova jsou desítky. Vážným zájemcům bude doporučena literatura po konzultaci a dle jejich osobních preferencí. Velmi vhodné je ke složení zkoušky využít přednášky na www.youtube.com od Dale Martina, N. T. Wrighta a dalších badatelů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html