SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Literature of the New Testament I - L0427
Title: Písemnictví NZ I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Přednáška je zaměřena na prezentaci literárních druhů a forem užitých v písemnostech Nového zákona, jakož i na výklad problematiky literárního a teologického úvodu do NZ. Po základním rozčlenění, charakteristice novozákonních spisů, diskusi o jejich vzniku a vzájemné závislosti bude pozornost věnována jednotlivým literárním druhům a formám, jež jsou užívány v evangeliích a Skutcích apoštolů. Po charakteristice „žánrů“ se přednášky soustředí na formy argumentace, podobenství a jejich typy, rodokmeny, spory, chrie, progymnasmata, úvody, řeči a techniku prosópopoiie, přičemž stručně bude pojednána i oblast antické rétoriky ve vztahu k NZ a apokryfní literatuře. Snahou je ukázat sepětí formy a obsahu, jakož i význam literárních forem pro novozákonní exegezi či formulaci teologických závěrů. Přednáška se zaměřuje také na historický rozměr vzniku novozákonních spisů ve vztahu k ranému křesťanství. Obsahem Písemnictví NZ I jsou zejména žánry evangelií a Skutků apoštolů (i apokryfních), zároveň „sbírka Q“ (včetně jejího „Sitz im Leben“) a Tomášovo evangelium. Součástí přednášky je řada praktických a konkrétních ukázek práce s biblickými texty, jednotlivými literárními formami a vstupy do teologie evangelií i Skutků apoštolů. Přednáška je zásadní pro zvládnutí bakalářské státní zkoušky.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Jak přistoupit k Novému zákonu a kánonu? Doba vzniku Nového zákona. Novozákonní texty, papyry a kodexy. Základy textové kritiky ve vztahu k soudobé podobě novozákonního textu. Co jsou to evangelia? Literární druh a jeho charakteristika. Synoptická evangelia - vzájemné vazby, vznik jednotlivých spisů. Sbírka „Q“. 5. Literární formy v evangeliích. Ježíšova podobenství. Literární a rétorické aspekty „parabol“. „Kázaní na hoře“ a „Kázání na rovině“. Analýza forem a celků řeči. Janovo evangelium I. - vznik, forma, rétorické a literární charakteristiky spisu. Janovo evangelium II - geografické a historické informace, promluvy, formy, závěr, styl. Skutky apoštolů I. - charakteristika žánru a doby, formy „řeči“ a úvodu, vztah k Lukášovu evangeliu. Skutky apoštolů II. - intertextualita, pohled autora na rané křesťanství, dobové historiografie a biografie. Apokryfní skutky apoštolů - přehled, skutky 2.-3. století. Evangelium Tomášovo.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Písemnictví NZ I a II je zakončeno v zimním semestru zápočtem a v letním semestru ústní zkouškou. Pro úspěšné zakončení předmětu v ZS i LS je důležitá znalost povinné literatury a problematiky přednášek, o níž se povede na zkoušce v LS rozhovor v délce 20 až 30 minut. Zápočet v ZS lze získat na základě společného kolokvia. Podmínkou je pravidelná docházka. Přednáška velmi usnadní složení státní bakalářské zkoušky, je zaměřena na její přípravu a v rámci ní jsou probírána příslušná témata.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
POKORNÝ, Petr. Od evangelia k evangeliím (Praha: Academia 2016).

LUKEŠ, Jiří. Raně křesťanská rétorika (Praha - Český Těšín: CBS/SGS 2009), s. 71-142.

Jeden z následujících literárních a teologických úvodů do NZ - pro ZS pouze části k evangeliím a Skutkům apoštolů.

MARGUERAT, Daniel. Úvod do Nového zákona (Jihlava: Mlýn 2014).

POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie (Praha: Vyšehrad 2013).

EHRMAN, Bart D. The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christianity Writings (Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2004).

Doporučená literatura:
BURRIDGE, R. A., What are the Gospels? (Cambridge: Cambridge University Press 1995).

BERGER, K., Hellenistische Gattungen im Neuen Testament, in: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.25.2 (Berlin: Walter de Gruyter, Berlin 1984).

MACK, B. L. Anecdotes and Arguments. The Chreia in Antiquity and Early Christianity (Claremont: Occasional Papers 1987).

BROWN R. E. An Introduction to the New Testament (New York: Doubleday 1997).

SCHMITHALS, W. Einleitung in die drei ersten Evangelien (Berlin: Walter de Gruytern 1985).

SCHNELLE, Udo. Einleitung in das Neue Testament (Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen 2005).

Titulů vhodných ke studiu problematiky evangelií, Skutků apoštolů, Pavlových listů (jakož i dalších novozákonních listů) či Zjevení Janova jsou desítky. Vážným zájemcům bude doporučena literatura po konzultaci a dle jejich osobních preferencí. Velmi vhodné je ke složení zkoušky využít přednášky na www.youtube.com od Dale Martina, N. T. Wrighta a dalších badatelů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html