History of the text and time of the New Testament - L0426
Title: Dějiny NZ textu a doby
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
prof. Thomas Richard Hatina, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (02.02.2020)
Cílem přednášky je obeznámení se s dobovým pozadím Nového zákona, kam náleží znalost reálií židovské, řecké a římské společnosti (náboženství, život, zvyky, kultura, rozvrstvení společnosti, právo atd.). K přednášené problematice patří také doba helénismu, dějiny židovského národa od makabejského povstání do povstání Šimona Bar-Kochby a s tím související dějiny Říma (od císaře Augusta po císaře Hadriána). Součástí přednášky jsou dějiny a geografický vývoj rané církve, základní životopisná data Ježíše Nazaretského, život a dílo apoštola Pavla, jakož i teologické důrazy jednotlivých proudů raného křesťanství a základní orientace v dobové archeologii či geografických poměrech. Přednášky jsou doplněny názornými prezentacemi formou promítání, jakož i přehledem fauny a flóry oblasti Palestiny a Středozemního moře. Důraz je kladen na antické autory a jejich svědectví, jakož i na ekonomické a sociální poměry doby. Zmíněny jsou představy o těle, zmrtvýchvstání a životě po smrti. Přednáškový cyklus rovněž zahrnuje problematiku vybraných představ stoiků, kýniků i epikurejců, dotkne se oblasti mysterijních kůltů a problematiky svitků od Mrtvého moře.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (02.02.2020)

Co je to teologie? Charakteristika oboru, forma důkazů, postavení ve světě vědy, vztah k filosofii a religionistice, vztah k exaktní vědě, podpůrné disciplíny, novozákonní kritické bádání, postavení a úkoly teologie ve vztahu k církvi a světu akademického bádání. Helénismus - charakteristika doby (kulturní, politická, sociálních poměrů, vzdělání). Alexandr Veliký. Stručné přiblížení poměrů sociálních a politických v době panování Seleukovců a Ptolemáiovců. Odkazy na díla historiků, básníků, lékařů, filosofů a dobovou literaturu. Řecké náboženství, pohřební zvyky, peníze (mince), armáda, otroctví, pojetí demokracie a svobody. Římské náboženství, pohřební zvyky, armáda, římské právo, pojetí demokracie a svobody, otroctví. Doba římská - charakteristika doby (kulturní, politická, sociální poměry, vzdělání). Panování Herodovců a římských císařů od Augusta po Hadriána. Odkazy na díla historiků a dobovou literaturu. Židovské revolty a války od Makabejského povstání po dobu Bar Kochby s důrazem na I. válku židovskou. Kumrán a jeho obyvatelé v době pozdního helénismu a v době římské. Sociální, politické a náboženské poměry doby. Sociální a politické poměry v Jeruzalémě. Judaismus období 300 před Kr. až 200 po Kr. Ježíš Nazaretský - charakteristika osobnosti a jeho vystoupení v kontextu dobového judaismu, mimobiblické prameny o Ježíši Nazaretském a raných křesťanech, dobové archeologické nálezy, ukřižování a proces z hlediska historické rekonstrukce událostí, historické osobnosti Ježíšovy doby. Apoštol Pavel - historická charakteristika osobnosti, zařazení do kontextu judaismu jeho doby, Pavlova misijní strategie a misie k pohanům, Pavel ve Skutcích apoštolů, Pavel podle epištol, historické osobnosti doby apoštola Pavla. Rané křesťanství - charakteristika obsahu a víry, eschatologie a apokalyptika, odluka od judaismu, sociální struktura, nově vznikající symboly, literatura, postavení v Římské říši, raně křesťanská centra, raný katolicismus. Postavení žen, rodiny a jednotlivých sociálních vrstev v židovské i římské společnosti Pavlovy doby. Sbory v Korintu, Římě a Galácii. Křesťanství v městské společnosti a v pastorálních listech. Vznik Nového zákona (jednotlivých písemností - zvláště evangelií či vybraných Pavlových listů), myšlenka a uspořádání kánonu. Písemnosti Nového zákona - papyry a kodexy, nejstarší texty, základy textové kritiky, jak se psalo a četlo. Literární druhy a pojetí literárních portrétů osobností v době helénismu a v době římské. Fauna a flóra oblasti Palestiny a Středozemního moře.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (02.02.2020)

K získání zkoušky je nutná pravidelná účast na přednáškách, znalost předepsaných knižních titulů a problematiky přednášek. Doporučen je poslech přednášek na www.youtube.com (zvláště přednášky Dale Martina, N. T. Wrighta a Johna D. Crossana). Důraz je kladen na skutečnost, jak student látce rozumí a umí ji vztáhnout do souvislostí. Cílem není pouhé mechanické memorování. Zkouška je ústní v délce 20-30 minut. Zkoušce může předcházet test zaměřený na základní data, zvláště z přednášek, jenž se píše v zápočtovém týdnu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. (02.02.2020)
Povinná literatura:
1. Základní povinná literatura - nutná pro složení zkoušky. Student nastuduje jeden z těchto titulů:

FERGUSON, Everett. Background of Early Christianity (Eerdmans, Grand Rapids 2003).

WITHERINGTON, Ben. New Testament History: A Narrative Account (Baker Academic Press, Grand Rapids 2001).

THEISSEN, Gerd. A Theory of Primitive Christian Religion (SCM Press, London 1999, 2003; také německy).

CROSSAN, John Dominic. The Birth of Christianity (HarperOne, New York 1999).

Doporučená literatura:
FIENSY, David A., HAWKINS, Ralph K. The Galilean Economy in the Time of Jesus (Society of Biblical Literature, Atlanta 2013).

FELDMAN, L. H. Jew and Gentile in the Ancient World (Princeton University Press, Princeton 1993).

LISÝ, Štěpán. Proč autor První knihy Makabejské poukazoval na společný původ Sparťanů a Židů? In: Teologická reflexe 1/2019, s. 23-39.

ECK, Werner. Augustus a jeho doba (Vyšehrad, Praha 2004).

McRAY, John. Archeology and the New Testament (Baker Book, Grand Rapids 1991).

OLIVA, Pavel. Svět helénismu. (Arista, Praha 2001).

POKORNÝ, Petr. Řecké dědictví v Orientu (OIKOYMENH, Praha 1993).

POKORNÝ, Petr. Skutky apoštolů - kniha o počátcích církve. In: Salve 3/2016, s. 9-25.

SCHÄFER, Peter. Dějiny Židů v antice (Vyšehrad, Praha 2003), s. 15-158.

JEREMIAS, Joachim. Jerusalem in the Time of Jesus (London, SCM Press 1991).

HENGEL, Martin. Evangelista Lukáš - první křesťanský dějepisec (Praha, Vyšehrad 1994).

VOUGA, Francois. Dějiny raného křesťanství (Brno, CDK 1997).

GNILKA, Joachim. Ježíš Nazaretský - poselství a historie (Praha, Vyšehrad 2001).

SEGALLA, Giuseppe. Historické panoráma Nového zákona (Svitavy, Trinitas 1998).

RÜPKE, Jörg. Náboženství Římanů (Vyšehrad, Praha 2007).

GRANT, Michael. Židé v římském světě (J. Buchal, Brno 2003).

MARTIN, Luther H., Helénistická náboženství (Masarykova univerzita, Brno 1997).

Další zdroje:
Ke studiu geografických poměrů je volně dostupný Biblický atlas: http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/001_The_Bible_Atlas.pdf

Studium je vhodné doplnit informacemi z encyklopedií, slovníků (např. The Anchor Bible Dictionary, The International Standard Bible Encyclopedia) a odborných článků. Pro pochopení doby je přínosná četba antických autorů, zvláště Josepha Flavia (Válka židovská I., II. díl; Svoboda, Praha 1990, 1992).

Důežitým zdrojem informací jsou odborné přednášky řady osobností na www.youtube.com.