Catechetics and Homiletics of the Czechoslovak Hussite Church - L0425
Title: Katechetika a homiletika CČSH
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 12 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:2/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)
Kurz představuje dvě prakticko-teologické disciplíny s kérygmatickým a vzdělávacím aspektem. V první části kurzu je představen obor katechetika, zejména biblické svědectví o výchově a vyučování, dále dějinný přehled a některé aspekty moderní katechetiky a náboženské pedagogiky. Nedílnou součástí je krátký vhled do katechetické didaktiky a dosavadní metody v náboženské výchově a výuce (induktivní a deduktivní, analytická a syntetická, genetická a dogmatická atd.); vliv symbolů a hudby na náboženskou výuku, výchovné činnosti církve a významná usnesení CČSH. Druhá část kurzu se věnuje homiletice. Výuka Homiletiky bude sledovat tři hlavní úkoly: Prvním budou seznámení se s posláním a významem Homiletiky jako vědní prakticko-teologickou disciplínou, s jejím interdisciplinárním charakterem a její důležitostí v rámci praktické teologie. Druhým úkolem bude poukázat a přesvědčivě doložit nepostradatelnost Homiletiky pro zvěstování církve i v současnosti. Třetí úkol tohoto kurzu bude splněn, když si studenti sami osvojí metodické postupy k zpracování biblického textu.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Kurz nabízí základní orientaci ve dvou blocích témat:

Katechetika: Katechetika jako věda, její hlavní dělení, katecheticko-výchovné prvky ve Starém a Novém zákoně. Zásadní aspekty historického vývoje katechetiky. Osobnost katechety. Vhled do katechetických předmětů (materiální katechetika), didaktických pomůcek a vyučovacích metod (narativní, dialogická, názorná, induktivní, analytická, deduktivní, dogmatická, genetická etc.). Vzdělávací a výchovná činnost církve, významná usnesení CČSH o katechetických úkolech. Praktické scénáře lekcí a jejich rozbor s ohledem na věk a náboženskou socializaci vzdělávaných.

Homiletika: Homiletika - její úkol a význam, vztah k rétorice, vztah k Božímu slovu. Obsah biblických pojmů pro zvěstování ve Starém a v Novém zákoně. Stručný vhled do dějin kázání (prvokřesťanství, církevní otcové, středověk, reformace, osvícenství, racionalismus, liberalismus a současnost, kázání v protestantismu, v římskokatolické církvi. Kázání v Církvi československé husitské, vztah k liturgii a svátostem. Kazatelská metodika (exegeze, tvorba kázání a přednes kázání), výrazové prostředky (antiteze, hyperbola, metafora a další). Typy kázání (podle příležitosti, podle účelu, podle obsahu, podle posluchačů, podle formy, podle sdělovacích prostředků) a osobnost kazatele (vocatio interna et externa).

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Student prokáže znalost teoretických témat obou částí kurzu na základě předem daných zkušebních otázek a představí jeden scénář lekce na jedno biblické nebo teologické téma pro zvolenou cílovou skupinu (předškolní, školní dětí, mládež, dospělí, senioři). Studentům je doporučeno, aby absolvovaly některé z volitelných předmětů vztahujících se k tomuto kurzu.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
HORSKÝ, R.: Úvod do katechetiky. (skripta) Praha: Husova ČS v Praze, 1955, 177 s.

HORSKÝ, R.-DURCHÁNEK, M. O Svátostech a křesťanském pohřbu. Praha: Blahoslav, 1976.

KUBÍKOVÁ, Jiřina. Kažte evangelium!: metodická pomůcka pro kazatele. 1. vydání. Praha: Blahoslav, 1992.

JESCHKE, Josef. Nauka o kázání (homiletika). 1. vydání. Praha: Katedra praktické theologie na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě, 1963. 204 s. 314 s. ISBN 80-7000-084-8.

LIGUŠ, Ján a kol. Náboženská výchova a výuka: sborník. Brno: L. Marek, 2005. 172 s. ISBN 80-86263-59-2.

LIGUŠ, Ján. Boží přítomnost ve zvěstování, in: Theologia Vitae, časopis Sdružení evangelikálních teologů, ročník 1 (2009), č.2, s. 207-226.

LIGUŠ, Ján - BUTTA, Tomáš - KOLÁŘ, Pavel et alii. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Edice Pontes Pragensis, sv. 73. Brno: L.Marek, Vydává Centrum pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě

RUTRLE, Otto. Křesťanská služba slovem: theorie křesťanského kázání (homiletika). 1. vydání. Praha: Blahoslav, 1952. 395 s.

ROBINSON, H. W. Biblical Preaching. Baker Book House. 1980.

Univerzity Karlovy v Praze 2014, 314 s.ISBN 978-80-87127-69-8.

SALAJKA, Milan. Slovo na cestě k člověku. In Rozhovory o duchovní práci v církvi. Praha: Blahoslav, 1977, s. 52-71.

WINTER, F. Die Predigt. In Handbuch der Praktischen Theologie II. 1974, s. 203-312.

Doporučená literatura:
BRAVENÁ, Noemi. Interaktivní vzdělávání sboru ad extra a ad intra. in Hanes, P (ed.) Cirkevny zbor vo vztahu k spolocenskemu prostrediu, PF UMB: Banská Bystrice, 2010. Pedagog 2010 plus ZEC, 90 s., s. 68-82, ISBN 978-80-83-951-2.

BALDERMANN, Ingo. Úvod do biblické didaktiky. Jihlava: Mlýn, 2004. xiv, 222 s. ISBN 80-86498-07-7.

DŘÍMAL, Ludvík. Katecheze Církve jako služba Božímu slovu: úvod do studia katechetiky na základě Všeobecného direktoria pro katechezi. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001. 68 s. ISBN 80-7266-093-4.

GRÜN, Anselm. Hlubinně psychologický výklad Písma. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994, 82 s.

HEMBACH, Ulrich. Predigen heute. Ein Handbuch. Stuttgart-Berlin-Köln: Verlag W. Kohlhammer, 1996, 258 s.

HOVÁDEK - HORSKÝ, R.: Jak pracovat s mládeží. Praha: Ústředí duchovní péče o mládež církve ČM, 1941, 29 s.

HOVÁDEK - HORSKÝ, R.: Dítě v živé církvi. Praha: Odbor sociální práce CČS v Praze XII, 1947, 76 s.

LIGUŠ, Ján. Deset Božích přikázání a jejich biblicko-teologický význam. Theologická revue, roč. 63, č. 5 (1992), s. 65-69. ISSN 1211-7617.

LIGUŠ, Ján. Katechetika. Theologická revue, roč. 65, č. 3 (1994), s. 34-36. ISSN 1211-7617.

LIGUŠ, Ján. Die Gegenwart der Religion im Leben der Kinder.Neuere wissenschaftliche Diskussion über religiöse Entwicklung der Kinder. In: KUČERA, Zdeněk, VOGEL, Jiří. Gespräch über Gott. Eine Untersuchung der gegenwärtigen theologischen Lage von der Sicht der mitteleuropäischen Nachbarschaft. Martin Verlag, 2009, s. 42-64. ISBN 978-80-85955-38-5.

LIGUŠ, Ján. Homiletická činnosť a kvalita života, in: Homiletická činnosť cirkví a kvalita súčasného života. Zborník prednášok z vedeckej teologickej konferencie , Editor Albin Masarik, Banská Bystrica PF UMB, Katedra evanjelikálnej teológie, Vydalo: ZEC v SR, Trian s.r.o., 2009, s. 35-49 ISBN 978-80-8083-716-7.

KUBÍKOVÁ, Jiřina. Malá katechetická metodika. Praha: Ústřední rada církve československé husitské, 1992. 38 s.

MUCHOVÁ, Ludmila. Úvod do náboženské pedagogiky. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 246 s.

SMOLÍK, Josef. Závazek křtu: Základy katechetiky. Praha: Kalich, 1974. 126 s.

SMOLÍK, Josef. Boží slovo v dějinách: sborník menších prací. Sestavili a k vydání připravili Pavel Filipi a Ladislav Beneš. Praha: Kostnická jednota - Kalich, 1998. 280 s. 80-7017-145-6.

ŽIVNÝ, Petr. Jděte a kažte. Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace - katolické a protestantské pojetí. Edice Pontes Pragensis sv. 72. Brno: L.Marek, Vydává Centrum pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2014, 272 s. ISBN 978-80-87127-68-1.