SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Practical Clerical Work I - L0423
Title: Duchovenská praxe I.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 4
Examination process:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: 0/4 C [hours/week]
Extent per academic year: 56 [hours]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)
Předmět "Duchovenská praxe v náboženských obcích I." klade důraz na praktické seznámení s duchovenskou činností ve vybrané náboženské obci. Obsahem praxe je seznámení s administrativním chodem náboženské obce, s jejím náboženským životem a různorodými sociálními, pedagogickými a kulturními aktivitami. Studenti v kontextu konkrétní náboženské obce (farnosti, sboru) ověří své dosavadní odborné prakticko-teologické znalosti a získají výchozí zkušenosti a dovednosti v pastorační a duchovní péči, v katechezi a liturgické službě (bohoslužbě), popř. ve specifických diakonických službách. Reflexe získaných zkušeností a jejich zhodnocení probíhá formou supervize (10 hodin) a závěrečné písemné práce a hodnotícího rozhovoru s vyučujícím. Cílem předmětu je získání výchozích kompetencí k porozumění specifikům duchovenské činnosti v kontextu náboženské obce (farnosti, sboru).
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.10.2019)

Téma 1. Řízení a administrativa náboženské obce.

Téma 2. Liturgická a homiletická příprava.

Téma 3. Pastýřská a duchovní péče.

Téma 4. Katecheze a náboženské vzdělávání.

Přehled náboženských obcí, ve kterých může být praxe uskutečňována (praxe není smluvně zajištěna):
NO CČSH Praha 1 Staré Město

NO CČSH Praha 2 Nové Město

NO CČSH Praha 4 Nusle

NO CČSH Praha 6 Břevnov

NO CČSH Praha 7 Holešovice

NO CČSH Praha 10 Vinohrady

NO CČSH Praha 10 Vršovice

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (10.04.2018)

Zápočet je udělován za každý předmět zvlášť na základě: a) absolvování supervize; b) potvrzení o vykonání praxe ve zvolené náboženské obci (farnosti, sboru) v okruzích stanovených sylabem pro příslušný semestr - potvrzení musí být opatřeno razítkem náboženské obce (sboru, farnosti), ve které byla praxe konána, a podpisem osoby oprávněné jednat za náboženskou obec (60%); c) písemná zpráva o průběhu praxe, její reflexe a zhodnocení v celkovém rozsahu 3-5 normostran (20%); d) závěrečné zhodnocení praxe formou hodnotícího rozhovoru s garantem předmětu (20%).

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.10.2019)

Dle podmínek zakončení studia.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html