SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Liturgy of the Czechoslovak Hussite Church - L0422
Title: Liturgika CČSH
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Absolventi předmětu vyjmenují základní koncepty a návrhy liturgických reforem v 18. – 19. století a vysvětlí, jaký vztah k nim má liturgická reforma uskutečněná v CČSH; popíší základní historické i současné prameny liturgické praxe CČSH a přiřadí je k odpovídajícím obřadům; vyjmenují a popíší základní strukturu všech svátostných a základních nesvátostných obřadů v CČSH; vysvětlí členění liturgického roku v CČSH a objasní jeho vliv na podobu liturgického slavení; popíší uspořádání liturgického prostoru v CČSH a objasní jeho vztah k charakteru liturgické praxe; vyjmenují jednotlivé formy služby (kněz, jáhen, biskup, lektor, katecheta apod.) v liturgické praxi CČSH; popíší základní gesta a postoje užívané v liturgické praxi CČSH a objasní jejich teologicko-liturgický význam; vyjmenují základní ustanovení platného Bohoslužebného řádu CČSH. Dále absolventi pracují samostatně s liturgickými knihami (Bohoslužebná kniha, Agenda I-III. a Zpěvník); plánují realizaci konkrétního obřadu; analyzují vybrané obřady, identifikují jejich jednotlivé stavební prvky, stanoví jejich vzájemné vztahy a hierarchii; aplikují koncept ekumenického ordnis na liturgické formuláře vybraných obřadů v CČSH a použijí jej jako kritérium ekumenicity těchto obřadů; na základě prezentovaných příkladů tvoří vlastní texty základních liturgických modliteb (kolekta, přímluvné modlitby, eucharistická modlitba, eulogie); vytvoří liturgický prostor z víceúčelového či funkčně jinak zaměřeného prostoru; navrhnou inovativní pastorální obřad/rituál.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Vybrané liturgické reformy 18.-19. století. Teologicko-liturgické zásady reformní bohoslužebné praxe CČSH. Prameny liturgické praxe CČSH. Koncept ordo a jeho aplikace na liturgické prameny CČSH. Liturgická ekleziologie CČSH. Liturgický čas v CČSH. Liturgie CČSH. Křesťanská iniciace v CČSH. Liturgický prostor v CČSH. Pastorální svátosti v CČSH. Nesvátostné obřady (pohřeb) v CČSH. Liturgická gesta, postoje a paramenta v CČSH.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
vykonání ústní zkoušky prezenční nebo distanční formou

Docházka s aktivní účastí ve výuce: 50%. Domácí příprava: 20%. Závěrečná ústní zkouška: 30%.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
distanční zkouška v prostředí MS Teams

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
Studijní materiály poskytnuté garantem předmětu v e-learningové verzi předmětu v interaktivním prostředí Moodle;

Agenda: Obřadní příručka Církve československé husitské. 1. část. Připravil Liturgický výbor VIII. sněmu CČSH za vedení Josefa Špaka. Praha: Církev československá husitská, 2006. 124 s. ISBN 80-7000-054-6.

Bohoslužebná kniha Církve československé husitské: Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Druhá liturgie CČSH. 2. vydání. Praha: Církev československá husitská, 2004. 98 s. ISBN 80-7000-660-9

Doporučená literatura:
BUTTA, Tomáš. Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské: prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2005. 102 s. ISBN 80-246-1078-7.

SALAJKA, Milan. Křesťanská bohoslužba. 1. vydání. Praha: Blahoslav, 1985. 148 s.: ilustrace.

RUTRLE, O. Liturgika 2, 1954.

RUTRLE, O. Liturgika 1.2, 1957.

SALAJKA, Milan. Křesťanská bohoslužba, Blahoslav: Praha, 1985.

SALAJKA, Milan. These k otázce bohoslužebnosti církve. Theologická revue, 1973, s. 1-4.

SALAJKA, Milan. K liturgické otázce v CČSH. In: Úvod k praktické teologii a praktickoteologické úvahy, 1984, 111-120.

SALAJKA, Milan. Otázka po liturgickém principu a spiritualitě CČSH. Theologická revue 1992, 7n.

SALAJKA, Milan. Svátosti. Úvod k praktické teologii a praktickoteologické úvahy, Praha 1984, 94-111.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html