SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
  
Fundamentals of Romani Studies I - L0321
Title in English: Základy romistiky I.
Guaranteed by: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 MC [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Hana Syslová
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (23.02.2018)
Přednášky seznamují studenta se základními interdisciplinárními fakty o Romech a uvádějí je do širšího sociokulturního a historického kontextu. Přispívají tak ke schopnosti akceptovat a vysvětlovat jinakost kultury a komunikace v běžné pedagogické praxi i v rámci rozličných profesí a aktivit. Napomohou ke kritické reflexi předsudků a stereotypního myšlení i nahlédnutí paternalismu a etnocentrismu ve vlastním přístupu k Romům. Dotýkají se také specifik fungování romské rodiny i romského dítěte v české škole, a umožní tak posluchači otevřený přístup k řešení problémů či překonání překážek během vzdělávacího procesu. Součástí výuky je i práce se zdroji a jejich využití v pedagogické praxi.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (23.02.2018)

O původu Romů. Důkazy lingvistiky pro lokalizaci původu R. Srovnání novoindických jazyků s romštinou. Džátínym Dom a souvislosti s etnonymem Rom. Struktura tradiční indické společnosti ve vztahu k tradičním romským společ. strukturám. Některé modely průběžné strukturace a restrukturace projevující se v etnokulturní příbuzensko-profesní diferenciaci (sociální posuny, generační rozptyl). Příchod Romů do Evropy. Romové v Byzantské říši? Prameny. Původ apelativ Cikán a Gypsie (Athinganoi, Modon). Tradiční profese. Příchod na Slovenko, usazování, přijetí majoritou. Stručný přehled historie Romů v Evropě (persekuce). Politika asimilace (Marie Terezie, Josef II.), ukázky z vyprávění Romů. Rodinné soužití: r. tradiční rodina, funkce, role a postavení jednotlivých členů, vztah ke starým a potřebným. Dokumentární filmy. Témata dle zájmu a potřeb studentů.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (23.02.2018)

Docházka 70 %, test.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (11.07.2018)
Povinná:
HORVÁTHOVÁ, Jana. Kapitoly z dějin Romů. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 84 s. ISBN 80-7106-615-X.

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Můžeme se domluvit = Šaj pes dovakeras. 3., nezměněné vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 129 s. ISBN 80-7067-905-0.

LACKOVÁ, Elena a HÜBSCHMANNOVÁ, Milena, ed. Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Překlad Milena Hübschmannová. Vyd. 3., nezměn. Praha: Triáda, 2010. 276 s., [8] s. obr. příl. Delfín; sv. 9. ISBN 978-80-87256-20-6.

Doporučená:
BALABÁNOVÁ, Helena. Praktické zkušenosti se vzděláváním romských dětí. Praha: MENT, 1995. 28 s.

BOŘKOVCOVÁ, Máša. Romský etnolekt češtiny: případová studie. Praha: Signeta, 2006. 130 s. Droma; sv. 2. ISBN 80-903325-3-6.

DANIEL, Bartoloměj. Dějiny Romů: vybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. 199 s. ISBN 80-7067-395-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html