SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Interpersonal Communication - L0289
Title: Mezilidská komunikace
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. (25.09.2019)
Tento kurz je jednosemestrální a předpokládá a odborně uvede studenty do teorií a praxe Mezilidské komunikace jako integrační vědní disciplíny, která je nedílnou součástí života v rodinách, v církvích, ve společnosti a v občanském a duchovenském povolání CČSH. Objevováním i osvojením si relevantních noeticko-etických vědeckých postupů komunikační věda přispívá k vytváření přátelství, k úspěšnému řešení očekávaných i nepředvídaných mezilidských problémů a konfliktů, a tím vším tato věda přispívá i ke kvalitě mezilidského soužití.
Syllabus - Czech
Last update: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. (25.09.2019)

Mezilidská komunikace jako univerzální vědecká disciplína a její souvztažné disciplíny. Etymologie pojmu a vztah komunikace k praktické teologii v CČSH

(homiletice, katechetice, liturgice , duchovní péči, diakonii)a k jiným humanitním vědám (interdisciplinarita komunikace),

Selektované filozoficko-teologické definice komunikace. Oblasti, kontexty, modely a formální struktury mezilidské komunikace.

Typy, roviny, principy a maxima mezilidské komunikace. Komunikace v pojetí biblického svědectví a v teologii. Psychosociální aspekty usnadňující komunikaci

v určitých situacích. Architektonika veřejného projevu. Mnohovýznamový charakter lidského slova. Pravda, polopravda a lež v komunikaci.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. (25.09.2019)

Podmínky úspěšného zakončení předmětu vyučující určuje takto: 1. Odevzdání seminární práce z české nebo cizojazyčné literatury

podle pokynů vyučujícího, kombinovaní studenti přinesou seminární práci ke zkoušce, 2.u prezenčních studentů se očekává aktivní účast na seminárních cvičeních,

absenci lze omluvit pouze třikrát z osobních vážných důvodů,3.kurz bude zakončení ústní individuální zkouškou na základě předem připravených otázek, které

studenti obdrží předem.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. (25.09.2019)

Kompaktně je lze zhrnout: 1. Aktivní -pasivní účast na seminárních cvičřeních, ta se týká hlavně prezenčních studentů,

2. Odevzdání seminární práce podle pokynů vyučujícího, kterou kombinovaní studenti je přinesou ke zkoušce,

3. Závěrečná ústní zkouška z předem připravených čislovaných písemných otázek, z nichž si student/ka vybere jedno číslo.

3. Do závěrečné klasifikace se zahrnuje celkový počet bodů z kvality seminárních prací,účasti na seminárních cvičřeních a

ústní odpovědi.

Literature - Czech
Last update: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. (25.09.2019)
Povinná:
HAVEL, Václav. Slovo o slově. Dokumenty doby č. 1. Kolektiv autorů Charty 77 a Občanského fóra, Praha 1990, s. 26-30 ISSN 80-7063-037-X

KING, G. R.: 1979. Fundamentals of Human Communication. New York: Macmillan Publ. Co. Inc. 1979, 372 s.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. 1993. Povídej - Naslouchám. Praha: Návrat, 1993, 105 s. ISBN 80-85495-18-X

LIGUŠ, Ján. Medziľudská komunikácia. Teologická propedeutika, monografie, 2.vydání. Banská Bystrica, UMB PF, katedra teologie a UK HTF Praha, 2001, 153 s. ISBN 80-80825-35-0

LIGUŠ, Ján. Teologická reflexe komunikačních procesů. Prakticko-teologická explikace. Praha: Theologická revue UK v Praze, Čtvrtletník UK HTF roč., 70 č. 2 (1999), s. 39-54 ISSN 1211-7617

LIGUŠ, Ján. Pravda, polopravda a lež v komunikaci, Evanjelikálny teologický časopis, Banská Bystrica: Katedra evanjelikálnej teológie a misie, PF UMB, 2/2006, s. 5-30, ISSN 1336-1783

LIGUŠ, Ján-BRAVENÁ, Noemi-DŘÍMAL, Ludvík et alii. Prakticko-teologické aspekty mezilidské komunikace. Sokolov: Flavia Viera, 2019,184 s. ISBN 978-80-904954-4-9.

Doporučená:
LIGUŠ,Ján. Die Wichtigkeit der zwischenmenschlichen Kommunikation im 21. Jahrhundert. Spirituelle Dimensionen. In: Zdeněk Kučera und Jiří Vogel: Spiritualität am Schweideweg des Zeitalters - von der Moderne zur Postmoderne. Prag: Martin Verlag, 2003, S. 101-116 ISBN 80-85955-26-1.

PLAŇAVA, Ivo. Průvodce mezilidskou komunikací. Přístupy-Dovednosti-Poruch, 1. vydání. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2005, 152 s. ISBN 80-247-0858-2.

Literatura pro seminární práci:
Sminární cvičení se budou zaměřovat hlavně na komunikaci duchovních v CČSH:

DOMSGEN, Michael und SCHRÖDER; Brend: Kommunikation des Evangeliums. Leitbegriff der Praktischen Theologie, Lepizig: Evangelische Verlagsanstalt, 2014, 248 s.

BECK, Gloria; Zakázaná rétorika - 30 manipulativních technik. Grada, 2007, dotisk 2008.

ENGEL, F.James, Getting Your Message Across. Applied Principles in Gospel Communication. Manila: OMF 1991, 155 s.

ISABELLE Nazarae-Aga. Nenechte sebou manipulovat. Praha: Portál 2011, 261 s.

KRAEMER, Hendrik. Die Kommunikation des christlichen Glaubens. Zürich: Zwingli Verlag 1958, 104 s.

LABUDA, Pavol. Jazyk jako platforma komunikácie a tolerancie. Ružomberok: Katolická univerzita, 2006.

THIEL, Erhard. Mluvíme tělem - řeč těla prozradí víc než tisíc slov. Praha: Knižní klub 1997, 136 s. ISBN 80-7176-511-2.

VYBÍRAL, Zbyněk. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál 2003, 175 s.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html