SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Politology - L0277
Title: Úvod do politologie
Guaranteed by: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Mgr. Michal Malý
Teacher(s): Mgr. Michal Malý
PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Annotation - Czech
V předmětu Úvod do politologie budou studentům představeny základy tohoto vědního oboru. Cílem je studenty seznámit nejen s klasickým pojetím politologie, ale i s moderními tématy, které ovlivňují současnou politiku.
Last update: Malý Michal, Mgr. (28.09.2023)
Syllabus - Czech

Sylabus – Úvod do politologie

-        Cílem předmětu je studentům vysvětlit základy, které pak využijí ve výuce občanské výchovy na základních a středních školách.

1)     Co je politika? Co je politická věda?

-        NOVÁK, Miroslav, 2019. Politika a politologie: úvod do politické vědy. In: Úvod do studia politiky. Druhé vydání, rozšířené a doplněné. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), s. 38-41. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-263-0.

-        CABADA, Ladislav, 2007. Politická věda jako samostatná společenskovědní disciplína. In: Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. 19-34. ISBN 978-80-7380-076-5.

2)     Politické systémy (Parlamentní, prezidentské a poloprezidentské)

-        ŘÍCHOVÁ, Blanka, 2007. Vládní systémy v demokracii. In: Úvod do současné politologie: [srovnávací analýza demokratických politických systémů]. Vyd. 2. Praha: Portál, s. 57-85. ISBN 978-80-7367-348-2.

3)     Volby a volební systémy (Hlavní proměnné volebních systémů, typy volebních systémů, volební systémy a jejich užití v praxi – vybrané případy, volební chování) – Mgr. Michael Drašar

-        Chytilek, R.; Lebeda, T.; Šedo, J. a D. Čaloud (2008). Volební systémy. Praha: Portál, pp. 20–48

-        Lebeda, T. (2001). Hlavní proměnné proporčních volebních systémů. Sociologický časopis 37 (4), pp. 425–448.

4)     Politické strany (definice, vznik, typy stran, moderní organizace politických stran)

-        NOVÁK, Miroslav, 1997. Co jsou politické strany a jak vznikly? In: Systémy politických stran: úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 19-34. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-22-2.

5)     Stranické systémy

-        NOVÁK, Miroslav, 2019. Strany a stranické systémy. In: Úvod do studia politiky. Druhé vydání, rozšířené a doplněné. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), s. 564-587. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-263-0.

6-7)     Politické reálie České republiky (Parlament a jeho vývoj, volba prezidenta, úřednické vlády, důležité momenty českého parlamentarismu)

-        HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Záchrana státu?: úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu. Brno: Barrister & Principal, 2012. ISBN 978-80-87474-59-4.

-        DOUBEK, Vratislav a Martin POLÁŠEK. Parlament v čase změny: případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu. Praha: Akropolis, 2011. ISBN 9788087481219.

-        KOPEČEK, Lubomír, Vít HLOUŠEK, Roman CHYTILEK a Petra SVAČINOVÁ. Já platím, já rozhoduji!: političtí podnikatelé a jejich strany. Brno: ve spolupráci s Masarykovou univerzitou vydalo nakladatelství B&P Publishing, 2018. ISBN 978-80-7485-173-5.

-        BRUNCLÍK, Miloš a Michal KUBÁT. Kdo vládne Česku?: poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry. Brno: Barrister & Principal Publishing, 2017. ISBN 978-80-7485-122-3.

8)     Krajská a obecní politika (Obecní samospráva, kraje a jejich fungování) – Mgr. Jakub Čapek

-        BALÍK, S. Obecní samospráva v ČR a její orgány v současnosti. In: BALÍK, S. (2009). Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing a.s., 250 p. ISBN 978–80–247–2908–4.

9)     Praktický úvod do studia politické geografie a geopolitiky (V čem mohou být mapy a geografie per se nápomocné při studiu mezinárodních vztahů, mezistátních konfliktů i dějinných procesů? V čem nás naopak úspěšně klamou?) – PhDr. Matěj Prášil

-        Marshall, T. (2018). V zajetí geografie: Jak lze pomocí deseti map pochopit světovou politiku. Rybka Publishers

10)  Politické ideologie (Idea a ideologie, liberalismus, konzervatismus, socialismus a komunismus, nacionalismus a fašismus, anarchismus, enviromentalismus a feminismus) / Krize ideologie? Soudobé trendy v politické vědě – Mgr. Aleš Michal

-        HEYWOOD, Andrew a MASOPUST, Zdeněk. Politické ideologie. 4. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-137-3.

-        STANLEY, Ben. The thin ideology of populism. Journal of political ideologies. 2008, roč. 13, č. 1, s. 95-110. ISSN 1356-9317. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/13569310701822289.

11)  Demokracie, totalitarismus, autoritarismus

-        SKOVAJSA, Marek, 2007. Teorie demokracie. In: Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. 304-330. ISBN 978-80-7380-076-5.

-        KUBÁT, Michal, 2007. Autoritativní a totalitní politické systémy. In: Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. 331-345. ISBN 978-80-7380-076-5.

12)  Sociální média a jejich vliv na politiku (personalizace, digitalizace, medializace)

-        VOŽENÍLKOVÁ, Marcela, 2018. Personalizace politiky v České republice. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav. ISBN 978-80-210-8931-0.

 

Last update: Malý Michal, Mgr. (28.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Vypracování seminární práce na zadané téma. Téma seminární práce nejprve zašlete na michal.maly@fsv.cuni.cz ke schválení.

Last update: Malý Michal, Mgr. (28.09.2023)
Literature - Czech

Povinná:
Cabada, L.; Kubát, M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia 2004.
Říchová, B.: Úvod do současné politologie, Srovnávací analýza demokratických politických systémů. Portál. Praha 2002.

Doporučená:
Viz. literatura u jednotlivých přednášek

Last update: Malý Michal, Mgr. (28.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html