SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar on Pedagogical Psychology - L0271
Title: Seminář z pedagogické psychologie
Guaranteed by: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Mgr. Jan Karela, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Karela, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (16.10.2022)
Seminář z pedagogické psychologie je koncipován jako navazující předmět na předmět Pedagogická psychologie. V tomto navazujícím semináři studenti ústně referují o metodologii, nálezech a interpretacích své výzkumné seminární sondy (případně zpracují seminární práci zaměřenou na určité psychologické téma týkající se školního prostředí, postojů apod. z pohledu dětí školního věku na základě výzkumných vědeckých časopiseckých statí, viz níže). Z hlediska referovaného obsahu společně diskutují o adekvátnosti použité metodologie, dále analyzují možné příčiny sledovaných pedagogicko-psychologických jevů a navrhují eventuální výchovně vzdělávací postupy vedoucí ke zlepšení sledovaných jevů. Referát předpokládá předchozí hlubší individuální reflexi zpracovaného problému, nové zhodnocení přínosu práce, jejích závěrů a následných pedagogických doporučení.
Syllabus - Czech
Last update: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (16.10.2022)

V semináři studenti referují o svých výzkumných sondách, které zrealizovali v předmětu pedagogické psychologie (případně zpracují nějaké psychologické téma týkající se školního prostředí z pohledu dětí školního věku na základě prostudované výzkumné literatury z vědeckých časopiseckých statí v databázích Science Direct, JSTOR či EBSCO (jsou dostupné na webu HTF https://htf.cuni.cz/HTF-680.html). V jednotlivých hodinách budou diskutovány jednotlivé výstupy z koncepčního, obsahového a metodologického hlediska, z hlediska jejich využití v učitelské praxi a z hlediska následných pedagogicko-psychologických doporučení.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (16.10.2022)

Aktivní účast v diskusích. Domácí příprava, tj. tvorba seminární práce či úprava již dříve sepsané výzkumně zaměřené seminární práce, ústní referát, vyhotovení recenzního posudku na seminární práci kolegy, prezenční účast v rozsahu alespoň 70 % hodin.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (16.10.2022)

viz výše.

Literature - Czech
Last update: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (16.10.2022)

Povinná:
VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 80-246-1074-4 (vybrané kapitoly dle zaměření seminární práce).
Časopisecké výzkumně zaměřené články na základě vlastní rešerše dle zaměření seminární práce. Tyto články jsou dostupné v databázích HTF: Science Direct, JSTOR, EBSCO na stránkách [https://htf.cuni.cz/HTF-680.html].
Doporučená:
HELUS, Zdeněk: Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. 286 s. ISBN 978-80-7367-628-5.
VÁGNEROVÁ, Marie: Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum, 2008. 538 s. ISBN 978-80-246-1538-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html