Working with Groups - L0263
Title: Práce se skupinou
Guaranteed by: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (18)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.
PhDr. Jana Procházková
Teacher(s): PhDr. Jana Procházková
Pre-requisite : L0244, L0246
Is interchangeable with: LPED24
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
V kurzu jsou studenti vedeni k porozumění procesům, které jsou typické v interpersonální komunikaci i při prožívání situací klienty a pracovníky v pomáhajících profesích. Prostřednictvím jednotlivých komunikačních technik studenti získají sebezkušenost zaměřenou na sebereflexi i na komunikaci. Získají reflexi a naučí se zvědomovat skupinu a procesy mezilidské komunikace v ní. V průběhu semináře studenti získají zkušenost vytváření a průběhu skupinové dynamiky, zároveň se naučí porozumět různým přístupům práce s ní. Důraz je kladen na praktické ukázky, které umožňují sebezkušenost, teoretické poznatky jsou uváděny do souvislostí v rámci jednotlivých cvičení. Studenti si příslušné teoretické pasáže prohloubí samostudiem doporučené literatury. Po absolvování kurzu by frekventanti měli být schopni nejen sebereflexe ve skupinovém dění, ale i umět rozpoznávat strukturu vazeb, vztahů ve skupině a navozovat žádoucí skupinové jevy. Předpokladem pro vstup do kurzu je absolvování zkoušky z úvodu do psychologie, pedagogické, sociální vývojové psychologie I. Realizace projektu „Zvyšování profesní připravenosti studentů pedagogických studijních programů v oblasti primární prevence“ byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.
Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Syllabus - Czech

Utváření skupin, jejich vymezení. Dynamika vývoje skupin, vytváření podmínek bezpečí a důvěry. Role ve skupině, skupinový status, skupinové normy. Význam rituálů pro skupinu. Komunikační styly, význam verbální a neverbální komunikace. Vytváření sebepojetí ve skupině na základě sebereflexe a zpětných vazeb. Kooperace versus rivalita.
V rámci předmětu přijdou referovat i odborníci s praktickými zkušenostmi práce se specifickými skupinami.Prosím sledujte případné hromadné maily zasílané přihlášeným studentům. PŘÍPADNÉ DOTAZY PIŠTE PROSÍM NA MŮJ MAIL HTF (viz Karolina a web HTF).

POZOR: VÝUKA V TOMTO SEMESTRU ZAČNE 19.10.- KDY JE ALE ÚČAST PŘIHLÁŠENÝCH STUDENTŮ POVINNÁ 

Last update: Procházková Jana, PhDr. (07.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast v diskusích během výuky a při cvičeních, zpracovávání průběžně zadaných témat. Prostudování základní studijní literatury. Vypracování seminární práce v rozsahu 7-10 stran.

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Requirements to the exam - Czech

Nezbytnou je docházka s aktivní účastí, vypracovávání průběžných zadání jednotlivých hodin, dále zpracování seminární práce ( rozsah 7-10 stran) na studentem zvolené téma z probíraných témat. Práce musí obsahovat část teoretickou ( s odkazy a citacemi relevantní literatury) a praktickou ( ilustrativní kazuistika).

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Literature - Czech

Povinná:
VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 263 s. ISBN 80-7178-291-2.
VÝROST, Jozef, ed., KOMÁRKOVÁ, Růžena, ed. a SLAMĚNÍK, Ivan, ed. Aplikovaná sociální psychologie III: sociálněpsychologický výcvik. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 224 s. Psyché. ISBN 80-247-0180-4.
Doporučená:
ČÁP, Jan a DYTRYCH, Zdeněk. Utváření osobnosti v náročných životních situacích. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 118 s. Knižnice psychologické literatury. Kruh přátel pedagogické literatury.
KON, Igor' Semenovič. Hledání vlastního Já: osobnost a její sebeuvědomění. Překlad Eduard Urbánek. Vydání I. Praha: Svoboda, 1988. 275 stran.
KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Vydání osmé, v Portále sedmé. Praha: Portál, 2016. 147 stran. ISBN 978-80-262-1147-1.
SVOBODA,Jan, NĚMCOVÁ,Leona. Krizové situace výchovy a výuky. 1.vyd.Praha : TRITON, 2015. ISBN 978-80-7387-935-8

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)