Catechetics - L0261
Title: Katechetika
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Kurz představuje obor katechetika v rámci praktické teologie a její souběžné disciplíny; interdisciplinární charakter katechetiky; biblické svědectví o výchově a vyučování vč. jejich metodiky. Dále pak katechetiku v dějinném přehledu od katechumenátu po Jana Amose Komenského; moderní katechetiku a náboženskou pedagogiku až po XXI. století; specifika povolání křesťanského pedagoga a katechetické předměty. Nedílnou součástí je krátký vhled do katechetické didaktiky a dosavadní metody v náboženské výchově a výuce (induktivní a deduktivní, analytická a syntetická, genetická a dogmatická atd.); vliv symbolů a hudby na náboženskou výuku, výchovné činnosti církve (konfirmace – biřmování, vzdělávání duchovních, výuka náboženství na školách); dětské bohoslužby, duchovní vedení mládeže a významná usnesení CČSH o katecheticko-pedagogických úkolech.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Kurz nabízí základní orientaci v těchto tématech a odbornou přípravu k výuce náboženství na státních a církevních školách: Katechetika jako věda, její hlavní dělení, souběžné disciplíny, funkce katechetiky a vztah k teologickým a humanitním vědám. Katecheticko-výchovné prvky ve Starém i Novém zákoně. Historický vývoj katechetiky. Osobnost katechety. Katechetické předměty (materiální katechetika), didaktické pomůcky, příprava a průběh vyučování. Vyučovací metody podle logického postupu (induktivní, analytická, deduktivní, dogmatická, genetická etc.), vyučovací metody podle činnosti učitele a žáků (narativní, dialogické a názorné atd.). Formy výchovné činnosti církve. Vyučování náboženství ve škole. Významná usnesení CČSH o katechetických úkolech. Praktické ukázky scénářů lekcí a jejich rozbor s ohledem na věk a náboženskou socializaci vzdělávaných.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.03.2018)

Student prokáže znalost teoretických témat a zároveň představí jeden scénář lekce na jedno biblické nebo teologické téma pro zvolenou cílovou skupinu (předškolní, školní děti, mládež, dospělí, senioři).

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
ústní zkouška přes whats app, viber, skype s videohovorem

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Povinná:
BRAVENÁ, Noemi. Teologická kompetence dětí. In Testimonium fidei. Časopis pre teológii a katechetiku. ZEC: Univerzita Mateja Bela v Banském Bystrici, Banská Bystrica, 2014. roč. 2, č. 1, s. 109-116. ISSN 1339-3685.

KUBÍKOVÁ, Jiřina. Malá katechetická metodika. Praha: Ústřední rada církve československé husitské, 1992. 38 s.

LIGUŠ, Ján a kol. Náboženská výchova a výuka: sborník. Brno: L. Marek, 2005. 172 s. ISBN 80-86263-59-2.

MUCHOVÁ, Ludmila. Úvod do náboženské pedagogiky. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 246 s.

HORSKÝ, R.: Úvod do katechetiky. (skripta) Praha: Husova ČS v Praze, 1955, 177 s.

Doporučená:
BRAVENÁ, Noemi. Interaktivní vzdělávání sboru ad extra a ad intra. in Hanes, P (ed.) Cirkevny zbor vo vztahu k spolocenskemu prostrediu, PF UMB: Banská Bystrice, 2010. Pedagog 2010 plus ZEC, 90 s., s. 68-82, ISBN 978-80-83-951-2.

BALDERMANN, Ingo. Úvod do biblické didaktiky. Jihlava: Mlýn, 2004. xiv, 222 s. ISBN 80-86498-07-7.

DŘÍMAL, Ludvík. Katecheze Církve jako služba Božímu slovu: úvod do studia katechetiky na základě Všeobecného direktoria pro katechezi. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001. 68 s. ISBN 80-7266-093-4.

HOVÁDEK - HORSKÝ, R.: Jak pracovat s mládeží. Praha: Ústředí duchovní péče o mládež církve ČM, 1941, 29 s.

HOVÁDEK - HORSKÝ, R.: Dítě v živé církvi. Praha: Odbor sociální práce CČS v Praze XII, 1947, 76 s.

LIGUŠ, Ján. Deset Božích přikázání a jejich biblicko-teologický význam. Theologická revue, roč. 63, č. 5 (1992), s. 65-69. ISSN 1211-7617.

LIGUŠ, Ján. Katechetika. Theologická revue, roč. 65, č. 3 (1994), s. 34-36. ISSN 1211-7617.

LIGUŠ, Ján. Die Gegenwart der Religion im Leben der Kinder.Neuere wissenschaftliche Diskussion über religiöse Entwicklung der Kinder. In: KUČERA, Zdeněk, VOGEL, Jiří. Gespräch über Gott. Eine Untersuchung der gegenwärtigen theologischen Lage von der Sicht der mitteleuropäischen Nachbarschaft. Martin Verlag, 2009, s. 42-64. ISBN 978-80-85955-38-5.

SMOLÍK, Josef. Závazek křtu: Základy katechetiky. Praha: Kalich, 1974. 126 s.