SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methodology Seminar on Empirical Research I - L0247
Title: Metodologický seminář k empirické práci I.
Guaranteed by: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Is pre-requisite for: L0273
Annotation - Czech
Seminář je určen studentům, kteří se ve své závěrečné práci zaměřují na téma výzkumného charakteru, a těm, kteří o této eventualitě uvažují. Je určen také studentům, kteří se chtějí seznámit s koncepcí, strukturou, pravidly a s postupem psaní výzkumného textu společenskovědního charakteru. Seminář předpokládá předchozí zkušenost s tvorbou odborných textů (seminární práce apod.). Prostřednictvím získaných základních informací o kvantitativní a kvalitativní metodologii v semináři budou studenti schopni analyzovat základní výzkumný problém, jemuž se chtějí věnovat ve výzkumné práci, a operacionalizovat jej tak, aby jej mohli zkoumat. S ohledem na specifika zvoleného výzkumného problému budou studenti umět zvolit a aplikovat adekvátní metodologický design, realizovat výzkum, interpretovat nálezy a vytvořit na jejich základě odborný text empirického charakteru. V rámci ústních výstupů studenti reflektují a obhajují zvolený způsob zpracování své závěrečné práce a postup její realizace. Zároveň shrnují své zkušenosti získané během procesu tvorby textu a formulují doporučení určené ostatním. Absolvováním tohoto předmětu budou studenti schopni samostatně zpracovat závěrečnou výzkumnou práci na úrovni bakalářského studia.
Last update: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (11.01.2024)
Syllabus - Czech

Výběr tématu pro závěrečnou práci a jeho specifikace. Hledání informačních zdrojů - systém knihoven, rešerše, internetové a elektronické informační zdroje, dostupné databáze a vyhledávače. Charakteristika různých druhů informačních zdrojů, možnosti a limity práce s těmito zdroji. Způsob odkazování a citace podle ČSN ISO 690 z r. 2011. Koncepce a struktura teoretické části práce, forma a obsah jednotlivých částí. Koncepce a struktura empirické části práce, prezentace výsledků a interpretace. Kvalitativní metody - druhy kódování verbálních nálezů, úvod do některých metod pro analýzu kvalitativních dat (CA, TA, IPA, DA). Seznámení se základní statistickou terminologií. Statistické vyhodnocení nominálních dat (výpočet Chí kvadrátu pro čtyřpolní tabulku). Základní statistické vyhodnocení intervalových dat (výpočet směrodatné odchylky a statistické metody analýzy rozptylu: korelační analýza, t-test). Používání software Excel.
Většinu informací a písemných podkladů najdete na stránkách MOODLE pod webovou adresou [https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11556]. Z důvodu nesnadného učiva je však na místě maximální docházka, která je podmínkou pro dobré porozumění těmto podkladům.
Účast na výuce v prvním týdnu je povinná pro ty, kteří chtějí letos předmět absolvovat.

Last update: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (11.01.2024)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast ve výuce. Znalost odpřednášené látky. Docházka (75 %), domácí příprava, ústní referát na konci semestru, písemný test prokazující aplikaci sdělovaných informací.

Last update: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (11.01.2024)
Requirements to the exam - Czech

Viz "Podmínky zakončení předmětu"

Last update: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (11.01.2024)
Literature - Czech

Povinná:
- Texty zveřejněné na MOODLE pod webovou adresou: [https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11556]. TYTO WEBOVÉ MATERÁLY JSOU ZÁKLADNÍM PODKLADEM PRO PÍSEMNÝ TEST (SPOLU S VLASTNÍMI POZNÁMKAMI Z PŘEDNÁŠEK).
- Česká citační norma ISO 690 z roku 2022. Dostupné z: [https://citace.zcu.cz] POŽADOVANÁ JE ZÁKLADNÍ CITAČNÍ ZNALOST NEJBĚŽNĚJI CITOVANÝCH ZDROJŮ.
- ŠVAŘÍČEK, R. - ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0. (Zejména informace, resp. kapitoly týkající se kódování a zakotveného výzkumu.)
Doporučená:
FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6.
MAREŠ, P., L. RABUŠIC a P. SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. 408 s. ISBN: 80-7367-040-2.
HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 583 s. ISBN 80-7367-123-9.
URBÁNEK, T. - DENGLEROVÁ, D. - ŠIRŮČEK, J. Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7367-836-4.
CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 978-80-247-1369-4.

Last update: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (11.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html