SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
History of Ancient Israel - L0232
Title: Dějiny starého Izraele
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Student rozumí funkci Tanachu jako pramene pro nejstarší dějiny starověkého Izraele a umí s Tanachem v tomto smyslu pracovat. Současně je schopen posoudit relevantnost archeologických poznatků z nejstarší staroizraelské doby. Zná náboženské a kulturní dějiny Předního východu ve druhém a prvním tisíciletí před občanským letopočtem. Má vhled do starozákonních záznamů dějinných pohybů starověkého Izraele a umí je interpretovat s ohledem na vznik této látky, její zaměření na exilního uživatele i její náboženské funkce jako bohoslužebného čtení. Je schopen registrovat vícevrstevnatost sdělení látky Předních proroků v Tanachu a orientovat se v tomto sdělení.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Úvod do studia, charakteristika povinné a doporučené literatury, vymezení předmětu studia, literární charakteristika a funkce pramenů pro dějiny starověkého Izraele. Jeviště dějin starověkého Izraele na základě archeologických vykopávek, vlny stěhování národů a jejich vztah k nejstarším dějinám starověkého Izraele. Charakteristika života v Kenaánu a jeho původní obyvatelé; nájezdníci z pouště a mořské národy (Pelištejci), sousedé starověkého Izraele. Mojžíš, vyvedení z Egypta a putování pouští; usazení se v Kenaánu z pohledu zpráv knihy Jozue a alternativní teorie. Sakrální amfyktionie v Kenaánu po usazení (doba Soudců); bitva u Afeku a její následky (zánik Kmenového svazu). Vznik království, král Saul. Král David. Král Šalomoun. Severoizraelští králové: Jarobeám I.II., Ómriovci a zánik severního Izraele. Judští králové Jóšafat, Jóaš, Amasjáš. Judští králové Achaz, protiasyrská koalice (Pekach). Judští králové Chizkijáš a Menaše. Jóšijáš a jeho potomci na judském trůnu v protektorátní správě. Zánik Judska a život v exilu.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Účast na přednáškách. Četba povinné a doporučené literatury. Schopnost charakterizovat smysl nejstarších dějinných pohybů v předmonarchické a monarchické době ústní formou při zkoušce (zápočtu) na konci semestru.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Povinná:
SEGERT S.: Dějiny starověkých Židů. Praha 1995.

Doporučená:
DANĚK S. C.: Dobové pozadí Starého zákona. Praha 1951.

NOTH M.: Geschichte Israels. Göttingen 1956.

CLAUS M.: Geschichte Israels. München 1986.

BEEK M. A.: Geschichte Israels. Stutttgart 1966.

AUMANN M.: Geschichte Israels. Margurg 1985.

VOGT K.: Wenn ihr in das Land kommt. Kleine Geschichte Israels. Stutttgart 1974.

BERLEJUNG A.: Náboženské dějiny starověkého Izraele. Praha, Vyšehrad 2017.

DEVER W. G.: Kdo byli první Izraelci a odkud přišli? Praha, Volvox Globator 2010.

RENDTORFF R.: Hebrejská bible a dějiny. Praha, Vyšehrad 2003.

FINKELSTEIN I., SILBERMAN N.A.: Objevování Bible. Praha, Vyšehrad 2010

FINKELSTEIN I., SILBERMAN N.A.: David a Šalomoun. Praha, Vyšehrad 2010.

FINKELSTEIN I.: Zapomenuté království. Praha, Vyšehrad 2016.

BARDTKE H.: Příběhy ze starověké Palestiny. Praha, Vyšehrad 1988.

JEPSEN A.: Královská tažení ve starém Orientu. Praha, Vyšehrad 1987.

PAGE N.: ABC Biblický atlas. ČBS Praha 2011.

PRITCHARD J. B.: Biblický atlas. ČBS Praha 1996.

WISKIN R.: Die Bible und das Alter Erde. Stutttgart 1996.

ROWLEY H. H.: Atlas zur Bibel. Wuppertal 1980.

Carta Atlas zur Geschichte Israels. Jerusalem 1977.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html