SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Society: from the Beginnings of Christianity to Modernism II - L0215
Title: Česká společnost: od počátků křesťanství k moderně II.
Guaranteed by: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
Teacher(s): prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Annotation - Czech
Cílem je seznámit posluchače s proměnami české společnosti ve zlomových obdobích českých dějin, ukázat na to, co tato zlomová období způsobilo, jaké byly náboženské a obecně kulturní kontexty. Současně upozornit na přínos, jaký měl náš stát pro dějiny evropské kultury, práva, umění a náboženství. Předmět se soustředí právě na tuto dvojkolejnost, neboť ta je podstatou naší existence národní i státní. Je klíčem k tomu, proč od samotného počátku naší státnosti patříme přes všechny východní vlivy do oblasti západní Evropy. Obecná povědomost o vlivech okolních zemí na českou společnost tu je, ovšem o tom, co daly naše země Evropě a lidstvu, již nikoliv. V každé jednotlivé přednášce musí být zdůrazněna proto recepce Evropy i zpětný vliv našich zemí. Vstupní podmínkou je základní znalost českých dějin.
Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Syllabus - Czech

Vznik dvou specifických konfesí (utrakvistů a Jednoty bratrské) v jinak jednokonfesní Evropě, volený český král dvojího lidu. Umění, právo, literatura a kultura doby jagellonské. Vlivy humanismu a renesance. Vzájemný vliv české a německé reformace. Profilované soužití národností a konfesí za Rudolfa II. Předbělohorská společnost, její světla a stíny. Neodvratná tragédie stavovského povstání. Bílá Hora a její fatální důsledky pro celou českou společnost. Česká společnost, její vrstvy, její naděje a bolesti po vestfálském míru. Fenomén české baroko. Počátky českého obrození a národnostní polarizace společnosti na konci 18. a na počátku 19. století. Proměna na industriální a národností společnost se sociálními problémy. Zápas o nové pojetí národa a náboženství na prahu moderny (konec 19. století).

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Zkouška bude mít písemnou formu.

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Literature - Czech

Povinná:
Kamil Krofta: Dějiny československé, Praha 1946
Co daly naše země Evropě a lidstvu I-III., Praha ELK 1998-2000. Díl 1. Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození, díl 2. Obrozený národ a jeho země na fóru evropském a světovém, díl 3. Svobodný národ na prahu třetího tisíciletí (Ed. I. Havel aj. Tomeš).
Ferdinand Seibt: Německo a Češi: dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, Praha, Academia, 1996

Doporučená:
Kamil Krofta: Nesmrtelný národ: od Bílé Hory k Palackému, Praha 1940
Kamil Krofta: Duchovní odkaz husitství, Praha 1946
Eduard Winter: Tisíc let duchovního zápasu, přel. O. Liška, Praha 1940
F. M. Bartoš: Čechy v době Husově, Praha 1947
F. M. Bartoš: Husitská revoluce I-II, Praha 1965-1966

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html