SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Biblical Exegesis in the Ancient World - L0197
Title: Biblická exegeze ve starověku
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Přednáška seznamuje studenty s hlavními exegetickými trendy v křesťanském starověku v kontextu dobové literární kritiky a filozofie a představuje teoretická východiska a exegetická řešení některých exegetů zejména řecké tradice. Student bude umět vysvětlit důvody řecké kritiky básníků a principy stoické alegorické exegeze, bude znát hlavní exegetické žánry rabínského judaismu a alegorický přístup hellénistického judaismu v Alexandrii. Bude umět vysvětlit hlavní trendy křesťanské interpretace Písma v 1.-2. stol. na pozadí moderního bádání o formaci křesťanské identity v rané církvi (zejména jejich ovlivnění postupným vymezováním se proti judaismu, dokétismu a gnosticismu). Bude umět charakterizovat vztah filozofie a Písma (či proroctví) u Justina a Klementa Alexandrijského, platónské pozadí Órigenova exegetického systému a jeho teologie a bude registrovat analogickou úlohu chaldejských věšteb u pozdějších novoplatoniků. Bude umět vyjmenovat některé teologické důvody pozdějšího odklonu od Órigenova řešení a bude umět charakterizovat zásady antiochijské exegetické tradice a důvody jejich judaizujícího přístupu. Bude umět popsat podstatu a meze tradičního rozlišení na literní, typologický a alegorický smysl.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Předkřesťanská exegeze u Řeků a u Židů. Interpretace židovských Písem ve spisech Nového zákona. Protichůdné tendence vztahu k židovské literatuře u tzv. apoštolských otců. Kontinuita a diskontinuita ve vztahu k židovské tradici (Justin, Markión a Tatianos). Gnostická exegeze a heresiologická polemika. Alexandrie v Egyptě a velcí exegeti místní katechetické školy. Órigenés a Caesarea Maritima, opatrný dědic órigenovské tradice Eusebios z Kaisareie. Antiochie na Orontu - Eustathios, Diodóros z Tarsu a Theodóros z Mopsuestie. Další exegeté antiochijské tradice. Další exegeté alexandrijské tradice. Kappadočané.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Složení ústní zkoušky z obsahu přednášky a povinné literatury.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Povinná:
ARMSTRONG, A. H.: Filosofie pozdní antiky. Praha: Oikúmené, 2002

DROBNER, H. R.: Patrologie: Úvod do studia křesťanské literatury, Praha: Oikúmené, 2011

KARFÍKOVÁ, L.: Órigenés a Augustin. In: POKORNÝ, P.: Hermeneutika jako teorie porozumění. Praha: Vyšehrad, 2005, s. 244-267

NAVRÁTIL, M.: Úvodní studie (část). In: ÓRIGENÉS: O svobodě volby. Úvod, překl. kom. Navrátil, M. Olomouc: CMTF UPOL, 2007, s. 7-56

NECHUTOVÁ, J.: Vzdělanost a křesťanské učení. In: AURELIUS AUGUSTINUS: Křesťanská vzdělanost. De doctrina christiana. Úvod, překl. a kom. Nechutová, J. Praha: Vyšehrad, 2004, s. 11-29

PAVLÍK, J.: Explanatio in Canticum canticorum Theodóréta z Kyrru a promarněná příležitost antiochijské exegeze. In: Lichner, M.: Patristická a streodveká recepcia Šalamúna, Kazateľ - Príslovia - Pieseň piesní. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 247-264

PAVLÍK, J.: Kniha Skutků v pojetí Jana Chrýsostoma. Salve 3/2016, s. 95-103

PAVLÍK, J.: Vznik Septuaginty a tzv. „alexandrijský kánon“. Salve 2/2013, s. 39-52

SHERIDAN, M.: Language for God in Patristic Tradition. Wrestling with Biblical Anthropomorphism. InterVarsity Press, 2015, s. 217-236

SIMONETTI, M.: Biblical Interpretation in the Early Church. An Historical Introduction to Patristic Exegesis. Edinburg - New York: T&T Clark, 1994, s. 1-85

VENTURA, V.: Svatý Bernard: Kázání na Píseň písní. In: BERNARD Z CLAIRVAUX: Kázání na Píseň písní I. Praha: Krystal OP, 2009, s. 14-30

WENDEL, S.: Scriptural Interpretation and Community Self-Definition in Luke-Acts and the Writings of Justin Martyr. Supplements to Novum Testamentum. Leiden - Boston: Brill, 2011

YOUNG, F. M.: Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture. Cambridge University Press, 2001

BASIL Z CAESAREJE: Devět kázání o stvoření světa. Překl. Korteová, K. Praha: Oikúmené, 2004

FILÓN ALEXANDRIJSKÝ: O stvoření světa. O Gigantech. O neměnnosti Boží. Praha: Oikúmené, 2002

FILÓN Z ALEXANDRIE: Život Mojžíšův. Pokorný, P. - Kopecká, L. Jihlava: Mlýn, 2015

JOSEPHUS FLAVIUS: O starobylosti Židů. Překl. Dostálová, R. Praha: Odeon, 1997 (Antická knihovna LXXV. Praha: Arista - Baset - Maitrea, 2006)

JUSTIN MARTYR: Dialogus cum Tryphone 1-20 (nerevidovaný záznam překladu v semináři Četba patristické literatury v ZS a LS 2015/2016) [online]. Zaznamenala Gažíková-Fečová, R., 2016 [cit. 17. 1. 2018].

KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ: Stromata V. Překlad Havrda, M. Praha: Oikúmené 2009

KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ: Stromata VI. Překlad Šedina, M. Praha: Oikúmené 2011

KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ: Stromata VII. Překlad Černušková, V. Praha: Oikúmené 2011

Antologie klíčových textů z Justina, Eirénaia, Órigena, Eusebia z Caesareie, Jana Chrýsostoma a z Hadriánova Úvodu do Božských Písem (nepublikovaný handout).

Doporučená:
PAVLÍK, J.: Starozákonní kánon ve starověké církvi. Salve 2/2013, s. 79-90

RUNIA, D. T.: Exegesis and Philosophy. Studies on Philo of Alexandria. Variorum Collected Studies. Gower Publishing, 1990.

RUNIA, D. T.: Philo in Early Christian Literature. A Survey. Fortress Press, 1993

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html