SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Latin I - L0161
Title: Latina I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 14 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Lucie Kopecká
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Vstupní požadavky pro zapsání kursu: 0. Kurs slouží k poskytnutí základních informací o charakteru a struktuře latinského jazyka, o jeho historickém vlivu na ostatní jazyky, jeho dosazích a využívání v současném světě, o jeho hláskosloví, zásadách středoevropské výslovnosti a o morfologii (část jmenného a slovesného systému). Student je rovněž seznámen se zásadami překladu z latinského jazyka a práce se slovníkem. Absolvováním kursu si student osvojuje dovednost číst latinské texty, zvládat podstatnou část prézentního latinského slovesného systému, latinského jmenného systému, překládat jednoduché latinské věty a souřadná souvětí.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Latinské hláskosloví, středoevropská výslovnost a morfologie: substantiva 1., 2. a 3. deklinace; adjektiva 1. a 2. deklinace a jejich adverbia; adjektiva 3. deklinace a jejich adverbia; zájmena osobní, přivlastňovací a zvratná; indikativ prézentu, imperfekta a futura I, imperativy, infinitivy prézentu pravidelných sloves 1. - 4. konjugace; sloveso "esse" a jeho odvozeniny; participium prézentu aktiva. Cvičení a překlad jednoduchých vět a textů. Výstup: zápočtový test zahrnující látku lekcí I - VI učebnice PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology. 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Znalost, pochopení a schopnost aplikace látky probrané v rámci předmětu Latina I. Schopnost překládat jednoduché latinské věty a latinská souřadná souvětí. Úspěšné složení zápočtového testu zahrnujícího látku lekcí I - VI učebnice PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology. 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Povinná:
PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology, 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

Doporučená:
BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice, Brno: MC nakladatelství, 2003, 64 s.

GEORGES, Karl Ernst. Der neue Georges: Ausführliches Handwörterbuch Lateinisch-Deutsch (in 2 Bänden), 16. vydání, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2012, 2546 s., ISBN-10 3534252144, ISBN-13 978-3534252145.

KÁBRT, Jan - KUCHARSKÝ, Pavel - SCHAMS, Rudolf - VRÁNEK, Čestmír - WITTICHOVÁ, Drahomíra - ZELINKA, Vojtěch. Latinsko - český slovník, 1. vydání, Praha: Leda, 2000, 576 s., ISBN 80-85927-82-9.

KUCHARSKÝ, Pavel - QUITT, Zdeněk. Latinská mluvnice, 3. vydání, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 197 s.

KUCHARSKÝ, Pavel - QUITT, Zdeněk. Česko - latinský slovník starověké a současné latiny. 1. vydání, Praha: SPN, 1992, ISBN 80-04-16903-1.

NOVOTNÝ, František a kol. Základní latinská mluvnice, 2. vydání, Praha: H&H, 1992, 297 s., ISBN 80-85467-91-7.

Oxford Latin Dictionary, 2. vydání, Oxford University Press, 2012, 2368 s., ISBN-10 0199580316, ISBN-13 978-0199580316.

PANHUIS, Dirk. Latin Grammar, University of Michigan Press, 2009, 248 s., ISBN 978-0-472-03373-7

PRAŽÁK, Josef M. - NOVOTNÝ, František - SEDLÁČEK, Josef. Latinsko-český slovník, 10. vydání, Praha, 1937, 1348 s.

RUBENBAUER, Hans - HOFMANN, J. B. Lateinische Grammatik, 12. vydání, München: R. Oldenbourg Verlag, 1995, 375 s., ISBN 978-3-637-06940-4.

ŠPAŇÁR, Július - HRABOVSKÝ, Jozef. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník, 5. vydání, Bratislava: SPN, 1962, 1222 s., ISBN 80-08-02051-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html