SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
European Religious and Cultural History - L0150
Title: Evropské duchovní a kulturní dějiny
Guaranteed by: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Teacher(s): ThDr. Jaroslav Hrdlička
Annotation - Czech
Cílem předmětu je představení evropských kulturních a duchovních dějin v širších sociálních a ekonomicko- politických souvislostech s důrazem na zlomové okamžiky moderní éry, hlavní představitele kulturního a náboženského života, vývoj kultury a ideové proudy evropské civilizace. Křesťanství je zde pojato jako nejvlivnější ideový proud evropské civilizace, který se od počátku svého působení konfrontoval se svébytným myšlením a kulturou ostatních národů a je charakteristický neustálou dialektikou dialogu a boje. Křesťanství bude dále pojato jako nositel vysoce humanistické evropské kultury pro svou schopnost multikulturního dialogu. Absolvent kursu bude schopen porozumět pohybům duchovních evropských dějin a bude schopen kriticky reflektovat soudobé dějinné milníky. Získá přehlednou znalost duchovních kořenů evropské civilizace a kultury a evropského hodnotového systému. Kurs předpokládá znalost obecných dějin.
Last update: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (24.09.2023)
Syllabus - Czech

K evropskému křesťanství vždy patřilo (a je tomu i dnes) složitě se realizující soužití různých kultur, konfesí i jazyků v prostoru jediného světadílu. Podstatnou otázkou kurzu je, do jaké míry a jakými cestami se v průběhu zahrnuté doby proměňovala křesťanská společnost a kultura. Křesťanství se v evropských dějinách vymezovalo i s řadou historicko-politických, kulturních i sociálních limitů. Bylo zpřístupňováno lidem určité doby s konkrétními společenskými tradicemi. Nepůsobilo v prostoru s rovností společenských skupin, ale v složitě rozrůzněné společnosti žijící řadou sociálních, národnostních i náboženských konfliktů a svárů. Jednotliví lidští nositelé křesťanství se pozitivně ztotožnili jen s těmi důrazy křesťanské zvěsti, jež byli schopni pochopit a žít. Z nich budovali své církevní struktury, ale i své státy. I duchovenstvo a hierarchie církví žilo vždy duchem a rytmem své doby. Míra vlivu křesťanství na myšlenkový i etický svět a život Evropanů byla tedy velmi proměnlivá. Kurz seznamuje s několika etapami vývoje našeho kontinentu, zasahujícími evropský společenský, kulturní a posléze i konfesní prostor. V jejich průběhu se v řadě rovin měnily lidské intelektuální schopnosti, rostla i složitost a diferencovanost společenského a konfesního uspořádání. V 2. polovině 20. století se postupně podstatně měnilo evropské vnímání společenského a kulturního vývoje kontinentu: 

Východní oblast pozdní římské říše a její proměny (2.-5. století); klíčová témata období raného středověku; gregoriánská reforma a zrod kuriálního papežství; zrození novoevropského dějinného myšlení; polemika a dialog civilizací vrcholně-středověkého středomoří; lidová náboženská hnutí; kultura a vzdělanost vrcholného středověku; odpor proti kuriálnímu papežství v pozdním středověku; evropská reformace a její dopad na podobu Evropy; italský politický humanismus; katolická reforma; Descartes, Pascal a nástup osvícenství; Anglie - jistá protiváha Evropy; sekularizace a Evropa; 19. století - východisko pro pochopení moderních dějin; klíčová témata moderní a současné doby.

Last update: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (30.09.2023)
Course completion requirements - Czech

 Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Last update: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (24.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

Last update: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (24.09.2023)
Literature - Czech

* Povinná:
HEER, Friedrich. Evropské duchovní dějiny. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2000. 766 s. ISBN 80-7021-333-7.
JEDIN, Hubert. Malé dějiny koncilů. 1. vydání. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1990. 146 s.


* Doporučená:
ALBERIGO, Giuseppe. Stručné dějiny II. vatikánského koncilu. 1. vydání. Brno: Barrister & Principal, 2008. 172 s. ISBN 978-80-7364-047-7.
ALEŠ, Pavel. Cirkevné dejiny II.: kresťanská cirkev v období všeobecných snemov. 2. vydání. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 1995. 238 s. ISBN 80-7097-316-1.

BOSL, Karl. Europa im Mittelalter. Wien: C. Ueberreuter, 1970. 318 s. ISBN 3-8112-0033-X. A další vydání.
FRANZEN, August. Malé dějiny církve. 3. vydání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 400 s. ISBN 80-7195-082-3.

FRENZ, Thomas. Das Papsttum im Mittelalter. Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2010.

FRÖHLICH, Roland, BASTL, Ondřej a BASTL, Tomáš. Dva tisíce let dějin církve. Praha: Vyšehrad, 2008.
KOTTJE, Raymund - MOELLER, Bernd. Ökumenische Kirchengeschichte. Band 2., Mittelalter und Reformation. 1. vydání. Mainz: Matthias, 1973. 472 S. ISBN 3-7867-0109-1.
KOTTJE, Raymund - MOELLER, Bernd. Ökumenische Kirchengeschichte. Band 3. Neuzeit. 1. Auflage. Mainz: Matthias, 1974. 386 S. ISBN 3-7867-0110-5.
RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. 343 s. ISBN 80-85959-15-1.
ŘÍČAN, Rudolf - MOLNÁR, Amedeo. Dvanáct století církevních dějin. 3. vydání. Praha: Kalich, 2008. 415 s. ISBN 978-80-7017-064-9.

SPUNAR, Pavel a kol. Kultura středověku. Praha: Academia, 1995. 226 s. ISBN 80-200-0547-1.

Last update: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (25.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html