SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Rabbinical Literature II - L0138
Title: Rabínská literatura II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Přednáška je rozdělena do několika velkých celků; první část je teoretická, je věnována rabínskému pojetí Tóry a jejího zjevení, charakteristice židovského práva, jeho pramenům, metodám a terminologii. Druhá část je věnována rabínské literatuře postupně se vyvíjející ve významných židovských centrech ovlivňujících celou diasporu: období gaónů, středověké Španělsko, francouzsko-německé centrum, centra střední a východní Evropy. Časově pokrývá období od počátku n. l. do konce 18. století. Absolvování přednášek je bez vstupních požadavků. Absolvent přednášky získá základní znalosti o pojmech rabínského práva (halachy) a o způsobech vyvozování platné halachy v rabínském judaismu. Dále získá přehled o základních spisech rabínské literatury v jejích jednotlivých centrech a etapách vývoje (Mišna, midráše, Talmudy). Druhá část je věnována rabínské literatuře postupně se vyvíjející ve významných židovských centrech ovlivňujících celou diasporu.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)

Literární prameny rabínské literatury: gaónské centrum, severoafrické centrum, sefardské centrum, aškenázské centrum - významní představitelé a jejich spisy. Období gaónů - historická situace nejvýznamnější gaóni,

kairuánské centrum rabínské literatury. Španělské kulturní centrum - historická situace, nejvýznamnější autoři zejména Alfásí a Maimonides a z pozdějších Ašer ben Jechiel, Jaakov ben Ašer a Josef ben Efrajim Karo). Francouzsko-německé duchovní centrum - historická situace. Komentátorská škola (zejména Geršom ben Jehuda, Raši a tosafisté). Kodifikátorská škola - základní kodexy 13. - 18. století (zejména Machzor Vitry, Sefer Micvot gadol a Sefer Micvot katan a Sefer Maharil). Východoevropské centrum rabínské učenosti - historická situace. Komentátoři 17. a 18. století (zejména Šelomo Lurja, Jom Tov Lipmann Heller a Ezechiel Landau), kodifikátoři (Šelomo Lurja, Moše Iserlis, Mordechaj Jafe).

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Průběžné poskytování textu přednášek, spojení telefonem nebo e-mailem za účelem eventueního vysvětlení

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
NOSEK, Bedřich. Rabínská literatura. Elektronická verze (dostupná v knihovně HTF).

PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Sefer, 2001. 702 s. ISBN 80-85924-33-1. (7. kapitola věnovaná duchovnímu životu).

STEMBERGER, Günter. Talmud a midraš: úvod do rabínské literatury. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1999. 448 s. ISBN 80-7021-301-9.

Sládek, Pavel. Malá encyklopedie rabínského judaismu. Nakladatelství Libri. Praha 2008. ISBN 978-80-7277-379-4.

SLÁMA, Petr. Tanu Rabanan. Antologie rabínského judaismu. Vyšehrad. Praha 2010. ISBN 978-80-7021-722-1.

STEMBERGER, Günter. Klasické židovství. Kultura a historie rabínské doby. Vyšehrad. Praha 2011. ISBN 9780- 7429-185-2.

Doporučená:
CHOURAQUI, André. Dějiny judaismu. 1. vydání. Praha: Victoria Publishing, 1995. 86 s. ISBN 80-85865-81-5.

COHEN, Abraham. Talmud pro každého: historie, struktura a hlavní témata Talmudu. 1. vydání. Praha: Sefer, 2006. 480 s. ISBN 80-85924-49-8.

Encyclopaedia Judaica. Jerusalem: Keter Publishing House, 2007.

JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. 1. vydání. Praha: Rozmluvy, 1995. 592 s. ISBN 80-85336-31-6.

SLÁMA, Petr. Tanu Rabanan. Antologie rabínského judaismu. Vyšehrad. Praha 2010. ISBN 978-80-7021-722-1.

STEMBERGER, Günter. Klasické židovství. Kultura a historie rabínské doby. Vyšehrad. Praha 2011. ISBN 978-80-7429-185-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html