SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Anti-Judaism and Anti-Semitism in History I - L0132
Title: Antijudaismus a antisemitismus v dějinách I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 colloquium [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)
Cyklus (zimní i letní semestr) kombinuje přednášky se semináři, kde studenti přispívají k zadanému tématu vlastním koreferátem, s cílem studovat příčiny, jež vedly nejprve ke vzniku a k rozvoji antijudaismu v křesťanských společnostech v prvních staletích našeho letopočtu do konce středověku, jeho podoby v období novověku (16. -18. století) a následně jeho transformaci v antisemitismus (od 19. století) a jeho projevy a metamorfózy, které zásadně přispěly k šíření předsudků a nenávisti vůči Židům i k jejich genocidě ve 20. století.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)

Úvod: význam studia dějin antijudaismu a antisemitismu i jeho vymezení; proti-židovské tradice v pohanském starověku.

Antijudaismus v raně-křesťanském světě a v období raného feudalismu (1. - 10. stol.) v Evropě.

Raný islám, jeho vztah k Židům i k judaismu a postavení židovského obyvatelstva v muslimských zemích.

Antijudaismus v období vrcholného a pozdního středověku (11. - 15. stol.) v Evropě.

Vznik a vývoj křesťanských protižidovských mýtů ve středověku.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)

Podmínkou k získání zápočtu a kreditů z tohoto semináře je pravidelná aktivní účast (alespoň 80%), vypracování jednoho koreferátu cca na 30 minut za semestr (2x koreferát za celý kurs) a vedení debaty cca 15 minut k danému koreferátu. Kurs je na konci letního semestru zakončen ústní přehledovou zkouškou.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)

viz zkouška v letním semestru

Literature - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)
Povinná:
ARAVA-NOVOTNA, Lena, "Příspěvek ke genezi protižidovských mýtů a stereotypů ve středověkém křesťanském myšlení.", in: Arava-Novotná, Budil, Tydlitátová, Tarant, Nová doba, stará zloba. Soudobý antisemitismus v historickém kontextu, naklad. ZČU, Plzeň, 2010, str. 3-45.

ARAVA-NOVOTNA, Lena, "Postavení Židů v islámských zemích a jeho proměny pod vlivem Evropy.", in: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 1/2011, str. 15-31.

ARAVA-NOVOTNA, Lena, "From Specific Manifestations of Christian Anti-Judaism to the Present-Day (Difficult) Overcoming of the Past: The Case of Spain.", in: Z. Tarant et all., Faces of Hatred, ZČU, Plzeň, 2012, str. 82-112.

Doporučená:
ARENDTOVÁ, Hannah, Původ totalitarismu, I-III., (překl. z angl.), Oikoymenh, Praha, 1996.

BELLER, Steven, Antisemitism: a very short introduction, Oxford University Press, Oxford, 2007.

COHEN, Jeremy, Christ killers: the Jews and the Passion from the Bible to the big screen, Oxford University Press, 2007.

KATZ, Steven T., The Holocaust in Historical Context, Oxford University Press, 1994.

McMICHAEL, Steven J., MYERS, Susan E. (ed.), Friars and Jews in the Middle Ages and Renaissance, nakl. Brill, Leiden, 2004.

MESSADIÉ, Gerald, Obecné dějiny antisemitismu od starověku po 20. století, Praha, nakl. Práh, 2000 (překl. z franc.).

POLIAKOV, Léon, The History of Anti-Semitism, I-III., nakl. Routledge and K. Paul, Londýn, 1974-1975, (překl. z franc.).

SCHÄFER, Peter, Judeophobia: attitudes toward the Jews in the ancient Word, Harvard University Press, 1998.

SCHUBERT, Kurt, Dějiny Židů: historie, náboženství, antisemitismus, nakl. Svoboda, Praha, 2003 (překl. z něm.).

WISTRICH, Robert, Antisemitism: the longest hatred, Londýn, 1991.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html