SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Jewish History I - L0130
Title: Úvod do dějin Židů I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 colloquium [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)
Cílem dvou-semestrálního přednáškového cyklu – povinného pro studenty judaistiky – je seznámit posluchače s osudy židovského národa od jeho mytických počátků až do 21. století, a všímat si kulturních, společensko- ekonomických i politických interakcí v rámci dominujících majoritních společností. Zimní semestr se věnuje – na poli konfrontace starší i současné historiografie – nejstarším dějinám Židů na historickém území Izraele a Judska ve starověku, i vývoji v jejich různých diasporách ve středověku. Letní semestr představí změny, které židovské komunity zasáhly v novověku nejprve v kontextu osvícenství a později v rámci národních ideologií, umožnily Židům vstup do moderních společností, ale ve 20. století i jejich pronásledování a genocidu, stejně jako vytvoření a budování Státu Izrael.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)

Úvod do historiografie dějin židovského národa: od biblického pojetí dějin k paměti, od paměti k moderním historickým koncepcím.

Proto-dějiny a dějiny starověkého Izraele I.: od starověkých mýtů k biblické historii, od biblické historie k moderním historickým hypotézám.

Starověký Izrael II. (6. stol. př. n. l. - 4. stol. n. l.): hegemonie Persie, Řecka, helénistických států a Římského impéria.

Židovská diaspora v křesťanských zemích I. - raný středověk (5. - 10. stol.): Byzantská říše, Gótské říše a Říše francká.

Židovská diaspora v křesťanských zemích II. - vrcholný středověk (11. - 13. stol.): společné i specifické rysy v jižní, západní a střední Evropě.

Židovská diaspora v křesťanských zemích III. - pozdní středověk (14. - 15. stol.): Francie, německé země, Itálie a Polsko.

Židovská diaspora na území českého středověkého státu v 9. - 15. století.

Příběh Židů Pyrenejského poloostrova jako paradigma jednoho konce: 8. století - rok 1492/1497.

Židovská diaspora na území Dar al-Islam (7. - 18. stol.): Arabský poloostrov, damašský chalífát, bagdádský chalífát, severní Afrika, Osmanská říše, Sáfijovská říše, říše Mogulů.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)

K dosažení zápočtu a kreditů za tento dvousemestrální přednáškový cyklus je vyžadována pravidelná účast na přednáškách (60 %) a účast na kolokviu na konci zimního semestru: podmínkou účasti na kolokviu je představení nové literatury k židovským dějinám (bude specifikováno na první přednášce). Letní přednáškový cyklus je završen zkouškou z témat obou semestrů: více než znalost historických dat je vyžadován celkový přehled a orientace v židovských dějinách na pozadí dějin světových.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)

viz zkouška v letním semestru

Literature - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)
Povinná:
ARAVA-NOVOTNÁ, Lena, "Od interpretace dějin Izraele a Židů v biblické a rabínské literatuře k moderním historickým konceptům.", in: Jiří Hanuš a kol., Boží slovo a slovo lidské. Čtení, překlad a výklad posvátných textů v křesťanství, židovství a islámu, editor. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2012, str. 23-49.

CHAZAN, Robert, Židé středověkého západního křesťanského světa, nakl. Argo, Praha, 2009, (překl. z angl.).

SCHÄFER, Peter, Dějiny Židů v antice: od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu, nakl. Vyšehrad, Praha, 2003, (překl. z něm.).

Doporučená:
ARAVA-NOVOTNÁ, Lena, "Postavení Židů v islámských zemích a jeho proměny pod vlivem Evropy.", in: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 1/2011, str. 15-31.

ARAVA-NOVOTNÁ, Lena, "K historiografii dějin židovského národa - Od starověku k osvícenství a haskale.", in: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2/2011, str. 85-94.

ARAVA-NOVOTNÁ, Lena, "Jewish Society in Prague in the Time of Rabbi Löw, known as Maharal (1525-1609).", in: Blažek, Veverková, Biernot (ed.), Šalom. Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám, nakl. L. Marek, Brno, 2012, str. 212-226.

BEINART, Haim, The expulsion of the Jews from Spain, Littman Library of Jewish Civilization, Oxford, 2002.

BOUŠEK, Daniel, Židovská pouť a poutní místa na Blízkém východě v hebrejské cestopisné literatuře 12.-16. století, nakl. Karolinum, Praha, 2008.

DOUBNOV, Simon, Weltgeschichte des jüdischen Volkes, 1-10, Jüdischer Verlag, Berlín, 1925-1929.

FLAVIUS, Josephus, O starobylosti Židů; Můj život, nakl. Arista: Baset: Maitrea, Praha, 2006, (překl. z lat. a z řeč.).

FLAVIUS, Josephus, O starobylosti Židů: odpověď Apiónovi, nakl. Odeon, Praha, 1998, (překl. z lat. a z řeč.).

FLAVIUS, Josephus, Válka židovská, I-II., Academia, Praha, 2004, (překlad z lat. a z řeč.).

GOODMAN, Martin, Řím a Jeruzalém, střet starověkých civilizací, nakl. Rybka Publisher, Praha, 2007, (překl. z angl.).

KRIWACZEK, Paul, Jidiš civilizace. Vzestup a pád zapomenutého světa aškenázských Židů, nakl. Slovart, Praha-Bratislava, 2010, (překl. z angl.).

LEWIS, Bernard, The Jews of Islam, Princeton University Press, 1984.

MAYER, Daniel, Kapitoly ze židovských dějin, vydala RŽNO ČSR, Brno, 1989.

PĚKNÝ, Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, nakl. Sefer, Praha, 2001.

ROTH, Cécil, A History of the Jews in England, nakl. Clarendon Press, Oxford, 1942.

SEGERT, Stanislav, Starověké dějiny Židů, nakl. Svoboda, Praha, 1995.

SOYER, François, The persecution of the Jews and Muslims of Portugal: king Manuel I and the end of religious tolerance (1496-7), nakl. Brill, Leiden, 2007.

ŠEDINOVÁ, Jiřina (překlad.), Dva středověké hebrejské cestopisy, nakl. Argo, Praha, 2002.

ŠEDINOVÁ, Jiřina, Židovské ženy v Praze v 16.-18. století, Židovské muzeum, Praha, 1996.

YERUSHALMI, Yosef Hayim, Zakhor. Jewish History and Jewish Memory, University of Washington Press, Seattle a Londýn, 1989 a 1996.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html